JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
8.1.2019 8.00

Viismeistä ja monta muuta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mis­tä asi­as­ta pai­kal­lis­leh­des­sä saa kir­joit­taa? Sii­tä on yleen­sä jo­kai­sel­la lu­ki­jal­la vah­va mie­li­pi­de.

Mui­noin tä­män leh­den ke­sä­toi­mit­ta­ja­na is­tuin Min­na Vai­ni­on­pään (sil­loin Kan­sa­na­ho) huo­nees­sa. Min­na oli kir­joit­ta­nut ke­sän kor­val­la ju­tun jenk­ki­au­to­har­ras­ta­jis­ta, ja sii­tä sui­vaan­tu­nee­na joku lu­ki­ja oli lä­het­tä­nyt ta­kai­sin koko leh­den, kos­ka jenk­ki­au­to­jut­tu ei kuu­lem­ma ol­len­kaan kuu­lu­nut sa­no­ma­leh­den sal­lit­tuun ai­he­o­sas­toon. Saat­tee­na luki muis­taak­se­ni et­tä ”pa­lau­te­taan tar­peet­to­ma­na”. Vää­rä ai­he!

Koin sa­man koh­ta­lon, kun tein ju­tun Län­si­ky­läs­sä tree­naa­vas­ta bän­dis­tä, jon­ka nimi oli IDO-59. Moni saat­taa tun­nis­taa ni­men ai­van muu­al­ta kuin mu­siik­kiyh­teyk­sis­tä. IDO on nääs ves­san­pönt­tö­merk­ki. Bän­di soit­ti miel­lyt­tä­vää pun­kin­se­kais­ta rok­kia, tie­ten­kin. Kun jut­tu oli ol­lut leh­des­sä, soit­ti joku her­ras­mies ja hauk­kui mi­nut pa­ta­lu­hak­si. Et­tä täl­lais­ta son­taa oi­kein leh­teen pai­ne­taan. Po­pu­laa­ri­mu­siik­kia ja vie­lä tuol­lai­nen nimi!

Mi­kään ei ole muut­tu­nut va­jaan nel­jän­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Ilol­la tar­jo­am­me teil­le tänä tiis­tai­na jut­tua or­kes­te­ris­ta, jon­ka pää­mää­rä­nä on mu­sii­kil­li­nen ilon­pi­to. Viis­meis­tä-bän­din soit­ta­jat ovat fyy­si­siä tai hen­ki­siä la­pu­a­lai­sia. Jut­tu si­vul­la 8.

Mi­kä­li tämä jut­tu ei tei­tä miel­ly­tä, niin tar­jol­la on 11 si­vua muu­ta­kin asi­aa. Vie­rei­sel­lä si­vul­la poh­di­taan kes­kus­tan tyh­jien lii­ke­ti­lo­jen täyt­töä, seu­raa­val­la au­ke­a­mal­la on maa­il­man­mes­ta­ruus­kiek­koa ja ruo­ka­hä­vi­kin tor­jun­taa, kes­ki­au­ke­a­mal­la käy­dään Simp­si­ön rin­tees­sä ja Al­hon iha­nas­sa ta­los­sa... Ja vie­lä ni­pu­te­taan vii­kon­vaih­teen ur­hei­lut ja ker­ro­taan, mitä uut­ta kuu­luu elo­ku­va­te­at­te­ri Bio Ma­ri­ly­niin. Pla­rak­kaa ja pan­kaa pa­lau­tet­ta. Ja lä­het­tä­kää vie­lä pa­rem­pia ai­hei­ta!

Hy­viä här­kä­viik­ko­ja!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?