JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.9.2020 6.00

Wau mitkä puitteet!

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Olet­te­ko huo­man­neet, mi­ten meil­le jo­kai­sel­le on tar­jol­la kau­pun­gin­ko­koi­nen toi­min­ta­kent­tä, jota jo­kai­nen voi hyö­dyn­tää it­sel­le so­pi­val­la ta­val­la. Pel­käs­tään kou­lu­kes­kuk­sen ja ur­hei­lu­puis­ton alu­eel­la on vaih­to­eh­to­ja joka läh­töön.

Jos ker­ron, et­tä las­kin mel­kein 20 eri ak­ti­vi­teet­tia tuol­la alu­eel­la, ku­kaan ei tai­da us­koa, mut­ta tot­ta se on. En­sin huo­ma­sin ten­nik­sen­pe­laa­jat, sit­ten ylä­kou­lun pi­has­sa ko­ri­pal­loa heit­te­le­vän per­heen, säh­lyä pe­laa­van nuo­ri­so­po­ru­kan ja ul­ko­kun­to­lait­teil­la kun­toi­le­van nuo­ren pa­ris­kun­nan. Seu­raa­va­na ui­ma-al­taat, ylei­sur­hei­lu-, jal­ka­pal­lo- ja pe­sä­pal­lo­ken­tät.

Ilol­la huo­ma­sin poi­ka­kol­mi­kon on­gel­la ja sou­tu­ve­neel­le jo­el­la läh­te­neen yk­si­näi­sen sou­ta­jan. Lu­et­te­loon voi li­sä­tä myös kä­vel­len, höl­kä­ten ja pyö­räil­len len­kil­lä ole­vat vas­taan­tu­li­jat sekä koi­rien ul­koi­lut­ta­jat. Pot­ku­lau­dal­la­kin ol­tiin liik­keel­lä.

Har­ras­ta­jien jouk­koon las­ken myös Po­ke­mo­nin ja QR-koo­dien ke­räi­li­jät sekä leik­ki­puis­tos­sa kei­nu­neet lap­set.

Il­ta­len­kin var­rel­le osui myös skeit­ti­puis­ton skeit­tai­li­jat ja be­ach-len­to­pal­loi­li­joi­den po­ruk­ka. Ki­vi­ris­tin fris­bee­ra­dal­la­kin näyt­ti ole­van vä­keä lä­hes joka ko­rin koh­das­sa.

Voi vain to­de­ta, wau mit­kä puit­teet ja täs­sä vain osa lu­e­tel­tu­na, mitä koh­dal­le osui.

Täs­sä leh­des­sä on koos­te kau­pun­gin mat­kai­lu­ke­säs­tä. Paik­ka­kun­nan ak­ti­vi­teet­te­ja ke­hu­vat myös muu­al­ta tu­le­vat mat­ka­lai­set. Meil­lä on li­säk­si Jo­ki­laak­son mat­kai­lu­puu­tar­ha ja Simp­siö sekä laa­ja kult­tuu­ri­tar­jon­ta. Lä­hel­tä ei ai­na hok­saa, mut­ta sil­loin täl­löin te­kee hy­vää kat­soa ym­pä­ril­leen ul­ko­puo­li­sen sil­min.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?