JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.9.2019 7.00

Ylivoimainen luotet­ta­vuu­dessa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sa­no­ma­leh­tien liit­to on teet­tä­nyt tut­ki­muk­sen, jos­sa suo­ma­lai­set pää­si­vät ker­to­maan, mitä miel­tä he ovat sa­no­ma­leh­dis­tä. Tut­ki­mus teh­tiin elo­kuun ai­ka­na, ja sii­hen haas­ta­tel­tiin tu­hat suo­ma­lais­ta.

Ky­se­lyn mu­kaan sa­no­ma­leh­tien, ku­ten La­pu­an Sa­no­mien, Il­kan tai He­sa­rin, tär­kein omi­nai­suus on luo­tet­ta­vuus. Ja ar­vat­kaa­pa, mikä ikä­ryh­mä on sitä miel­tä, et­tä luo­tet­ta­vuus on kaik­kein tär­kein­tä? No nuo­ret.

Ni­mit­täin 18–24-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta pe­rä­ti 92 pro­sent­tia on sitä miel­tä, et­tä sa­no­ma­leh­tien tär­kein omi­nai­suus on juu­ri se, et­tä niis­tä voi lu­kea tut­kit­tua, luo­tet­ta­vaa tie­toa. Koko ai­kuis­vä­es­tön koh­dal­la luo­tet­ta­vuut­ta pi­tää tär­keim­pä­nä 90 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä.

Uu­ti­sia seu­ra­taan ny­ky­ään pal­jon di­gi­nä. Nuo­ri­so­kin tie­tää, et­tä sa­no­ma­leh­ti on sa­no­ma­leh­ti, oli se sit­ten di­gi­nä tai pai­net­tu­na. Sa­mat omi­nai­suu­det – luo­tet­ta­vuus, nel­jän kär­jes­sä li­säk­si tär­keim­pi­nä asi­an­tun­te­vuus, laa­duk­kuus ja riip­pu­mat­to­muus – lii­te­tään sa­no­ma­leh­tiin, riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lä vä­li­neel­lä uu­ti­sia lu­e­taan.

Di­gi­na­tii­vi nuo­ri­so on elä­nyt koko elä­män­sä tie­don­läh­tei­den run­sau­des­sa. Mut­ta niin olem­me me van­hem­mat­kin kan­sa­lai­set. Tie­to vain tar­joil­laan eri nä­köi­ses­sä pa­ke­tis­sa eri ai­koi­na.

Meil­le ana­lo­gi­sen ajan kas­va­teil­le tie­don­läh­tei­tä oli­vat Yleis­ra­dio, sa­no­ma­leh­det, kir­jat, kak­si te­le­vi­si­o­ka­na­vaa, Es­son baa­ri, naa­pu­rin Mai­re, pe­li­ka­ve­ri, har­ras­tus­pii­ri... Ja me ero­tim­me hy­vin, mikä näis­tä on luo­tet­ta­vaa uu­tis­ta, mikä taas toi­sen ja kol­man­nen kä­den höt­töä.

Ai­van sa­moin ny­ky­päi­vä­nä nuo­ri­so kyl­lä erot­taa, mikä on luo­tet­ta­va uu­tis­läh­de. Naa­pu­rin Mai­re tai Es­son baa­ri on vain ny­ky­ään ni­mel­tään Snapc­hat, Ins­tag­ram, Fa­ce­book, Yo­u­Tu­be, blogi ja vlogi. Ne ovat luo­tet­ta­vuu­des­sa nol­lil­la – siis ihan oi­ke­as­ti: Blo­ge­ja ja vlo­ge­ja pi­tää luo­tet­ta­va­na uu­tis­vä­li­nee­nä nol­la pro­sent­tia 18–24-vuo­ti­ais­ta. So­si­aa­lis­ta me­di­aa (Fa­ce­book, Yo­u­Tu­be, Ins­ta) pi­tää luo­tet­ta­va­na tie­don­läh­tee­nä yk­si pro­sent­ti nuo­ris­ta. Fik­sua sak­kia!

Ener­gis­tä al­ka­vaa viik­koa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?