JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.2.2020 8.00

Yrittäjä: vastaa ja vaikuta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Yrit­tä­jät ovat La­pu­an, ku­ten mo­nen muun­kin ete­lä­poh­ja­lai­sen kun­nan, elin­tär­keä sel­kä­ran­ka. Kau­pun­ki pa­nos­taa meil­lä yri­tys­ten hou­kut­te­le­mi­seen La­pu­al­le, nyt vii­mek­si on pal­kat­tu La­pu­an Ke­hi­tys Oy:lle uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Yrit­tä­jien ja kun­tien yh­teis­työ nou­see kes­kus­te­luun sään­nöl­li­ses­ti niin meil­lä kuin muu­al­la. Pal­jon toi­vo­taan esi­mer­kik­si oi­ke­an­lais­ta ja oi­kea-ai­kais­ta tont­ti- ja ti­la­po­li­tiik­kaa sekä omien yrit­tä­jien suo­si­mis­ta han­kin­nois­sa. Vii­mei­sin yrit­tä­jien aa­mi­ai­nen La­pu­al­la tar­joi­li pari viik­koa sit­ten tie­toa ni­me­no­maan han­kin­ta­po­li­tii­kas­ta, ja pai­kal­la oli­kin usei­ta kym­me­niä ai­hees­ta kiin­nos­tu­nei­ta yrit­tä­jiä.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti kun­tien yrit­tä­jäil­mas­toa kar­toi­te­taan Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ril­lä. Se oli ai­em­min ni­mel­tään El­po-ky­se­ly eli Elin­kei­no­po­liit­ti­nen mit­ta­ris­to.

Kun­ta­ba­ro­met­ri jär­jes­te­tään joka toi­nen vuo­si. Se avau­tui tois­sa päi­vä­nä, ja jo­kai­sen la­pu­a­lai­sen­kin yrit­tä­jän kan­nat­taa vas­ta­ta sii­hen. Ky­se­ly löy­tyy osoit­tees­ta www.yrit­ta­jat.fi/kun­ta. Ky­se­lyn te­kee Suo­men Yrit­tä­jät, ja sen tar­koi­tus on ni­men­sä mu­kai­ses­ti kar­toit­taa kun­tien ja yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä ja yrit­tä­jän ar­kea omas­sa ko­ti­kun­nas­saan.

Ky­se­lyn tu­lok­set ovat eri­no­mai­nen työ­ka­lu kun­tien ja yrit­tä­jien vä­li­seen vuo­ro­pu­he­luun. Tu­los­ten pe­rus­teel­la on hyvä ke­hit­tää pal­ve­lu­ja en­tis­tä yrit­tä­jä­myön­tei­sem­mäk­si. Vas­taa­mal­la ky­se­lyyn jo­kai­nen la­pu­a­lai­nen yrit­tä­jä voi vai­kut­taa La­pu­aan yri­ty­sym­pä­ris­tö­nä.

Vuon­na 2018 ky­se­lyyn vas­ta­si lä­hes kuu­si­tu­hat­ta yrit­tä­jää ym­pä­ri Suo­men. La­pu­an sar­jan voit­ti Lie­to, suur­ten kau­pun­kien sar­jan Sei­nä­jo­ki. Kai­ken­kaik­ki­aan kun­tien saa­ma kes­ki­ar­vo elin­kei­no­po­li­tii­kas­saan oli 6,74. Tu­los oli hiu­kan pa­rem­pi kuin vuon­na 2016, jol­loin se oli 6,65.

Ky­sy­myk­sis­sä kä­si­tel­lään esi­mer­kik­si kun­nan pää­tök­sen­te­on yri­tys­läh­töi­syyt­tä, han­kin­ta­po­li­tiik­kaa, yri­tys­pal­ve­lu­ja ja elin­kei­no­po­li­tii­kan ase­maa kun­nas­sa. Tu­lok­set jul­kis­te­taan Kun­nal­lis­joh­don se­mi­naa­ris­sa tou­ko­kuul­la. Vas­tau­sai­kaa on maa­lis­kuun lop­puun as­ti.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?