JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
18.10.2023 6.30

Ponnistus aloitti saliban­dy­kauden voittoisasti

Bruce Buf­fe­ria lai­na­tak­se­ni, ”It is tii­ii­me!!!”, kun La­pu­an Pon­nis­tuk­sen mie­het aloit­ti­vat sa­li­ban­dy­kau­ten­sa Ala­jär­ven tur­nauk­sel­la. Jouk­kue pe­laa Poh­jan­maan alu­een ne­los­di­va­ria.

Kau­den en­sim­mäi­nen ot­te­lu on ai­na vä­hän kat­se­lua al­kuun ja tämä ei ol­lut poik­keus. Vas­tas­sa ai­na vaa­ral­li­nen SC Ala­vus.

En­sim­mäi­nen erä on vä­hän kan­ke­aa puo­leen vä­liin erää as­ti, kun­nes mo­lem­mat al­ka­vat saa­da juo­nes­ta kiin­ni. Maa­lin­te­on aloit­taa Jes­se Jo­en­suu ajas­sa 8:19 Hei­no­sen Pa­nun ko­me­as­ta pas­sis­ta.

Täs­tä men­nään rei­pas mi­nuut­ti, kun vas­tus­ta­ja tu­lee ta­soi­hin. Hais­kah­taa maa­lin­te­ko­kil­pai­lul­ta, ni­mit­täin jäl­leen noin mi­nuu­tin ku­lut­tua saa­daan tau­lul­le maa­li, kun Vai­ni­on Tee­mu ot­taa ja lau­koo, syöt­tä­jä­nä Ma­ti­as Met­sä­pel­to.

Taas ede­tään mi­nuut­ti kun on Ri­ta­mä­en Ruc­c­hi­nin vuo­ro: Vil­le Jo­hans­son ve­tää pal­lon maa­li­vah­din kai­na­los­ta maa­liin niin et­tä pau­ke kuu­luu. Tuu­rin Sami an­toi tä­hän lois­ta­van pas­sin. Vie­lä 14 mi­nuu­tin koh­dal­la Haa­pa-ahon Han­nu is­kee ti­lan­teek­si 1-4 Pon­nis­tuk­sen hy­väk­si kau­niil­la yk­si­lö­suo­ri­tuk­sel­la.

Toi­seen erään kynä sau­hu­ten, mut­ta ti­las­to­mer­kin­nät osu­vat täl­lä ker­taa vas­tus­ta­jal­le. Yk­si jää­hy ja pari maa­lia ja ti­lan­ne kut­kut­ta­va 3-4, edel­leen Pon­nis­tuk­sen hy­väk­si.

Kol­man­nes­sa eräs­sä vas­tus­ta­ja tu­lee ta­soi­hin, mut­ta mei­dän oma Pik­ku-Vil­le Jo­hans­son paik­kaa ti­lan­teen no­pe­as­ti Hei­no­sen Pa­nun syö­tös­tä. Ala­vus ei toki vie­lä luo­vu­ta, vaan tu­lee jäl­leen ta­soi­hin ja ti­lan­ne on 5-5. Vii­mei­sel­lä mi­nuu­til­la Hei­nos­pa­nu lo­pet­taa tä­män maa­lin­te­ko­kil­pai­lun, kun Vil­le Jo­hans­son lait­taa pal­loa la­paan ja Panu lait­taa pal­lon sii­tä maa­liin. Lop­pu­tu­los siis Pon­nis­tuk­sel­le 5-6. Hyvä al­ku kau­del­le ja seu­raa­va­na vas­taan aset­tuu­kin SC Ala­jär­vi. Jos­ko sii­hen pe­liin saa­tai­siin vii­sik­ko­pe­li toi­mi­maan sii­hen mal­liin, et­tä ei tar­vit­se näi­tä maa­lin­te­ko­kil­pai­lu­ja enää pe­la­ta.

Te­hot: Jo­hans­son Vil­le 2+1=3, Hei­no­nen Panu 1+2=3, Haa­pa-aho Han­nu 1+0=1, Jo­en­suu Jes­se 1+0=1, Vai­nio Tee­mu 1+0=1, Met­sä­pel­to Ma­ti­as 0+1=1, Tuu­ri Sami 0+1=1, MV Koi­vu­la Juha 17 tor­jun­taa.

Toi­ses­sa pe­lis­sä vas­taan aset­tui isän­tä­jouk­kue SC Ala­jär­vi.

Peli oli, ku­ten ar­va­ta saat­taa, al­kuun hie­man kat­se­lua puo­lin jos toi­sin, mut­ta Ala­jär­vi pää­si ro­kot­ta­maan va­jaan vii­den mi­nuu­tin koh­dal­la ja siir­tyi 0-1 joh­toon. Maa­li­vah­tim­me Jere Jo­hans­son oli lau­kauk­sen kans­sa voi­ma­ton. Tä­män jäl­keen eh­dit­tiin pe­la­ta va­jaa pari mi­nuut­tia kun vuo­den tu­lok­kaan pal­kin­nos­ta tais­te­le­va Timo ”Burns” Mat­ti­la tä­räyt­tää Tee­mu Vai­ni­on syö­tös­tä pal­loa pöm­pe­liin. Hais­kah­taa sil­tä, et­tä Timo ha­vit­te­lee hi­moit­tua vuo­den tu­lo­kas -pal­kin­toa to­sis­saan, sil­lä mies nä­päyt­tää kym­me­nen se­kun­nin pääs­tä il­lan toi­sen ja Pon­nis­tus siir­tyy 2-1 joh­toon. Syöt­tä­jä­nä toi­mi Pit­kä­mä­en här­kä Ma­ti­as Met­sä­pel­to.

Här­kä ot­taa pa­rin mi­nuu­tin jää­hyn maas­ta pe­laa­mi­ses­ta, mut­ta mei­dän tii­vis ne­lik­kom­me hoi­taa tuon ali­voi­man kau­niis­ti pois.

Ala­jär­ve­läi­set tu­le­vat vie­lä ta­soi­hin en­sim­mäi­sen erän vii­mei­sil­lä mi­nuu­teil­la, kun Vai­ni­on Mik­ko tä­ryt­tää etu­y­lä­seen sel­lai­sen ve­don, et­tä maa­li­vah­din ei au­ta kun ta­put­taa.

En­sim­mäi­nen erä päät­tyy siis ta­sa­lu­ke­mis­sa 2-2 ja val­men­nus­joh­to ja­kaa oh­jei­ta pe­laa­jil­le fläp­pi­tau­lu sau­hu­ten.

Koh­ti tois­ta erää siis. Sii­nä ei kau­aa nok­ka tu­hi­se kun Ri­ta­mä­en Ruc­c­hin Vil­le Jo­hans­son tä­räyt­tää ylä­pe­sään Jes­se ”Jes­se Jo­en­suu” Jo­en­suun syö­tös­tä. Täs­tä in­nos­tu­nee­na tu­lok­kaam­me Mat­ti­lan Timo ot­taa ja tä­räyt­tää ha­tul­li­sen täy­teen, kun vain 20 se­kun­tia on ku­lu­nut edel­li­ses­tä maa­lis­ta.

Tä­män jäl­keen tu­lee pie­ni su­van­to­vai­he ja meil­tä kak­si­kin pe­laa­jaa in­nos­tuu pot­ki­maan vas­tus­ta­jan mai­lo­ja. Toi­sen ali­voi­man ai­ka­na vas­tus­ta­ja pää­see ka­ven­ta­maan ti­lan­teek­si 4-3. Hei­no­sen Panu paik­kaa jää­hyn­sä syöt­tä­mäl­lä Jo­hans­so­nin Vil­lel­le sel­lai­sen Num­me­lin-avauk­sen, et­tä ei Vil­lel­le jää muu­ta vaih­to­eh­toa kun lait­taa ti­lan­teek­si 5-3 vain se­kun­ti en­nen erän pää­tös­sum­me­ria.

Kol­man­teen erään jäl­leen fläp­pi­tau­lu sau­hu­ten, kun ky­näs­tä ei tule mi­tään, mut­ta pe­la­taan nyt kui­ten­kin. Tee­mu ”Lauo Hel­mi­nen lauo” Vai­nio tar­joi­lee ja Pit­kä­mä­en här­kä Ma­ti­as Met­sä­pel­to kau­nis­te­lee te­ho­lu­ke­mi­aan ajas­sa 34:11. Seu­raa­vaa maa­lia ei tar­vit­se kau­aa odo­tel­la, kun Met­sä­pel­to on jäl­leen asi­al­la ja va­jaa mi­nuut­ti edel­li­sen jäl­keen hän tä­räyt­tää lop­pu­lu­ke­mik­si 7-3 Pon­nis­tuk­sen hy­väk­si.

Hyvä aloi­tus kau­del­le ja täs­tä on hyvä jat­kaa koh­ti seu­raa­vaa tur­naus­ta kak­si voit­toa ta­ka­tas­kus­sa.

Te­hot: Met­sä­pel­to Ma­ti­as 2+2=4, Mat­ti­la Timo 3+0=3, Jo­hans­son Vil­le 2+0=2, Vai­nio Tee­mu 0+2=2, Hei­no­nen Panu 0+1=1, Jo­en­suu Jes­se 0+1=1, 1 MV Jere Jo­hans­son 13 tor­jun­taa.

Mii­ka Poh­jas­mä­ki

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?