JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
15.8.2023 14.00

Virkiällä pudotus­pe­leihin vastustajaksi Kirittäret

Vir­ki­än Su­per­pe­sis­nai­set päät­ti­vät run­ko­sar­jan kah­teen voit­toon. Rau­mal­ta mu­kaan läh­ti kak­si pis­tet­tä lu­ke­min 1-2 (3-4, 5-2, 0-3) ja ko­to­na kaa­tui Roi­hut­ta­ret 2-0 (4-3, 6-0).

Rau­mal­la en­sim­mäi­nen jak­so oli tiuk­ka. Vii­mei­seen si­sä­vuo­roon Vir­kiä tuli juok­sun tap­pi­oa­se­mas­sa. Ii­na Leh­ti­sel­le ra­ken­tui ajo ja hän ta­soit­ti en­sin ti­lan­teen ko­tiut­ta­mal­la Em­ma Ki­vi­nie­men. Sen jäl­keen hän löi ta­kaa läpi ja Juu­lia Kuop­pa­la toi voit­to­juok­sun. Toi­sel­la jak­sol­la Fera meni jo 5-0-joh­toon, en­nen kuin Vir­kiä sai pe­lin­sä kul­ke­maan. An­ni Heik­ki­lä ja Rii­na Ke­ro­la on­nis­tui­vat lyö­mään juok­sut, mut­ta lop­pu­ki­ri ei kan­ta­nut pi­tem­mäl­le.

Su­per­vuo­ros­sa rau­ma­lai­set sai­vat ai­kaan kak­si ajoa, mut­ta Vir­kiä ei an­ta­nut heil­le juok­su­a­kaan. Vir­ki­än si­sä­vuo­ros­sa Ii­na Leh­ti­nen nou­si san­ka­rik­si ja rat­kai­si ot­te­lun lyö­mäl­lä kak­kos­puo­lel­ta kun­na­rin ja kak­si ta­val­lis­ta juok­sua.

Sun­nun­tain ko­ti­pe­liin kun­tou­tui myös Ja­net­te Le­pis­tö puo­len­tois­ta kuu­kau­den tau­on jäl­keen. Ii­na Leh­ti­nen aloit­ti juok­su­jen lyö­mi­sen ja Ja­net­te Le­pis­tö löi kol­me seu­raa­vaa. Toi­sen jak­son Ja­net­te Le­pis­tö aloit­ti lyö­mäl­lä ta­kaa kun­na­rin ja kak­si ta­val­lis­ta. Nel­jäs juok­su tuli har­ha­hei­tol­la, ja sen jäl­keen Rii­na Ke­ro­la kau­nis­te­li lu­ke­mia kah­del­la juok­sul­la. Roi­hut­ta­ret ei saa­nut koko jak­sol­la yh­tään kol­mos­ti­lan­net­ta ja kol­mes­sa si­sä­vuo­ros­sa yk­si­kään jouk­ku­een ete­ni­jä ei pääs­syt edes kak­ko­sel­le as­ti. Näin Vir­ki­än run­ko­sar­ja päät­tyi kol­men pis­teen voit­toon.

Voi­tol­la ei kui­ten­kaan ol­lut si­joi­tuk­sen kan­nal­ta enää mer­ki­tys­tä, sil­lä Vir­ki­än vii­des sija on var­mis­tu­nut jo ai­em­min. Puo­li­vä­lie­ris­sä vas­taan tu­lee Jy­väs­ky­län Ki­rit­tä­ret, mikä tar­koit­taa sitä, et­tä näis­tä kah­des­ta kes­to­me­nes­ty­jäs­tä toi­nen jää mi­ta­li­pe­lien ul­ko­puo­lel­le. Ki­rit­tä­ret on vii­mek­si pu­don­nut puo­li­vä­lie­ris­sä vuon­na 2017 ja Vir­kiä kym­me­nen vuot­ta ai­em­min vuon­na 2007.

– Nyt kun pu­do­tus­pe­lit al­ka­vat, on tär­ke­ää, et­tä saam­me kaik­ki pe­laa­jat mu­kaan ja pys­tyi­sim­me pe­laa­maan yh­tä hy­vin kuin al­ku­kau­del­la. Run­ko­sar­jan vii­den­teen si­jaan olen hie­man pet­ty­nyt. Pe­la­sim­me vä­lil­lä hy­vin ja vä­lil­lä huo­nos­ti, eli pa­ran­net­ta­vaa on pal­jon. Ki­rit­tä­ret on mie­lui­nen vas­tus, sil­lä run­ko­sar­jas­sa voi­tot me­ni­vät 1-1. On tie­dos­sa tiuk­ka sar­ja, Pet­ra Ke­ro­la ar­vi­oi.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?