JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
20.12.2023 11.20

Jättimäinen inves­toin­ti­päätös tehty: EPV Energia rakentaa ensimmäisen aurin­ko­voi­ma­puis­tonsa Lapualle

Luonnoskuva Heininevasta, joka muuttuu turvetuotantoalueesta aurinkovoimaa tuottavaksi voimalaksi.

Luonnoskuva Heininevasta, joka muuttuu turvetuotantoalueesta aurinkovoimaa tuottavaksi voimalaksi.

Lee­na Hjelt
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Hei­ni­ne­val­le ra­ken­net­ta­van te­ol­li­sen mit­ta­kaa­van au­rin­ko­voi­ma­puis­tos­ta tu­lee yk­si Suo­men suu­rim­mis­ta. Ko­ko­nai­suu­den kus­tan­nu­sar­vi­ok­si las­ket­tiin vuo­si sit­ten oli 64,5 mil­joo­naa eu­roa. Inf­laa­ti­on vuok­si hin­ta on tuos­ta en­ti­ses­tään nous­sut. Hank­keel­le on myön­net­ty 12 mil­joo­nan eu­ron tuki EU:n el­py­mis- ja pa­lau­tu­mis­suun­ni­tel­mas­ta.

EPV Ener­gi­an ko­ko­naan omis­ta­ma ty­tä­ryh­tiö EPV Au­rin­ko­voi­ma Oy on teh­nyt in­ves­toin­ti­pää­tök­sen te­ol­li­sen mit­ta­kaa­van au­rin­ko­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sek­si, il­moit­taa yh­tiö tuo­rees­sa tie­dot­tees­saan.

Uu­si au­rin­ko­voi­ma­puis­to tu­lee tuot­ta­maan yli 90 gi­ga­wat­ti­tun­tia säh­köä vuo­des­sa. In­ves­toin­ti­hank­keen esi­suun­nit­te­lu­työt aloi­tet­tiin vuon­na 2022. Uu­den au­rin­ko­voi­ma­puis­ton ko­e­käyt­tö ja käyt­töö­not­to ajoit­tu­vat lop­pu­vuo­teen 2025.

– Tämä on iso pää­tös ja au­rin­ko­voi­man tuo­tan­non pää­na­vaus EPV:lle. Olen erit­täin iloi­nen, et­tä pää­sem­me aloit­ta­maan in­ves­toin­nit nyt myös au­rin­ko­voi­maan. EPV:n stra­te­gi­as­sa ko­ros­tuu halu ol­la ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä ja näyt­tää tie­tä ener­gia-alan mur­rok­ses­sa. Olem­me vii­me vuo­si­na in­ves­toi­neet mer­kit­tä­väs­ti uu­teen säh­köön ja tu­lem­me jat­ka­maan näi­tä in­ves­toin­te­ja. Tämä uu­siu­tu­van ener­gi­an han­ke tu­kee eri­no­mai­ses­ti suun­ni­tel­mi­am­me kul­kea mää­rä­tie­toi­ses­ti koh­ti pääs­tö­tön­tä ener­gi­an­tuo­tan­toa, sa­noo EPV Ener­gi­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Rami Vuo­la.

Au­rin­ko­voi­ma­puis­to li­sää EPV:n uu­siu­tu­vaa säh­kön­tuo­tan­toa noin kuu­si pro­sent­tia ja yh­ti­ön mu­kaan in­ves­toin­ti tu­kee eri­no­mai­ses­ti EPV Ener­gi­an Uu­den säh­kön val­lan­ku­mous® -stra­te­gi­aa. Stra­te­gi­as­sa uu­si säh­kö näh­dään tär­keim­pä­nä mah­dol­lis­ta­ja­na mat­kal­la koh­ti kes­tä­vää, pääs­tö­tön­tä maa­il­maa.

Hei­ni­ne­van au­rin­ko­voi­ma­puis­to on EPV kon­ser­nin en­sim­mäi­nen te­ol­li­sen mit­ta­kaa­van au­rin­ko­voi­ma­puis­to.

Han­ket­ta on edel­tä­nyt pit­kä tes­taus- ja ke­hi­tys­vai­he. Kos­ka voi­ma­la ra­ken­ne­taan käy­tös­tä pois­te­tul­le tur­ve­tuo­tan­to­suol­le, myös eri­lai­sia pe­rus­tus­ta­po­ja on tut­kit­tu laa­jal­ti, joil­la osal­taan pa­ran­ne­taan koko tuo­tan­to­port­fo­li­om­me käy­tön op­ti­moin­tia.

– Sen li­säk­si, et­tä han­ke on mit­ta­va, sii­nä de­monst­roi­daan uu­den­lais­ta Suo­mes­sa ke­hi­tet­tyä tek­no­lo­gi­aa. Li­säk­si ta­voit­tee­na on käyt­töö­not­taa te­ol­li­sen mit­ta­kaa­van au­rin­ko­voi­man tuo­tan­non en­nus­te­mal­li, tar­ken­taa EPV Au­rin­ko­voi­man toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Soi­ni­nen tie­dot­tees­sa.

Jut­tua päi­vi­te­tään

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?