JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
8.5. 09:00

Karhunmäessä juhlistetaan Wilhelmi Malmivaaran elämäntyötä

La­pu­a­lais­syn­tyi­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja, kirk­ko­her­ra Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­ran (1854–1922, vuo­teen 1906 Malm­berg) kuo­le­mas­ta tuli 12.1. ku­lu­neek­si sata vuot­ta. Ajan­koh­taan suun­ni­tel­tu, mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si siir­ret­ty maa­kun­nal­l­li­nen muis­to­juh­la pi­de­tään La­pu­al­la Wan­has­sa Kar­hun­mä­es­sä vii­kon pääs­tä sun­nun­tai­na 15. tou­ko­kuu­ta. Juh­la­päi­vän to­teut­ta­vat He­rät­tä­jä-Yh­dis­tys, La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ja Wan­ha Kar­hun­mä­ki.

Ju­ma­lan­pal­ve­lus ja seu­rat

Päi­vä al­kaa sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sel­la, jos­sa saar­naa Mat­ti Mal­mi­vaa­ra. Ruo­kai­lun jäl­keen Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­ras­ta esi­tel­möi pro­fes­so­ri Ilk­ka Huh­ta. Seu­rois­sa pu­hu­vat mm. yk­si Mal­mi­vaa­ran seu­raa­jis­ta eli La­pu­an kirk­ko­her­ra­na ai­em­min toi­mi­nut piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki, pas­to­ri Tee­mu Lei­no ja Mal­mi­vaa­ran jäl­ki­pol­viin kuu­lu­va va­paa toi­mit­ta­ja Han­nu Ran­ta. Päi­vän mu­sii­kis­ta vas­taa Kar­hun­mä­en seu­dun kuo­ro Pau­la Pääk­kö­sen joh­dol­la, ja Mal­mi­vaa­ran vir­ren esit­tää Mat­ti Ri­dan­pään ryh­mä.

Pap­pi, kan­sa­ne­dus­ta­ja, leh­ti­mies, vir­si­ru­noi­li­ja

Elä­mä­nu­ran­sa Mal­mi­vaa­ra teki pap­pi­na, pi­sim­pään La­pu­an seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra­na 1900–1922. Sää­ty­val­ti­o­päi­vil­lä ja edus­kun­nas­sa hän oli en­sin Suo­ma­lai­sen puo­lu­een ja myö­hem­min Kan­sal­li­sen ko­koo­muk­sen edus­ta­ja­na. Vuon­na 1888 Mal­mi­vaa­ra pe­rus­ti Hen­gel­li­sen Kuu­kaus­leh­den, joka il­mes­tyy edel­leen Hen­ki-ni­mel­lä. Hän oli pe­rus­ta­mas­sa Kus­tan­nus-Osa­keyh­tiö He­rät­tä­jää 1892 ja He­rät­tä­jä-Yh­dis­tys­tä 1912.

Kus­tan­nu­so­sa­keyh­ti­ön vuo­si­ko­kouk­sen ym­pä­ril­le syn­tyi­vät he­rät­tä­jä­juh­lat, ja yh­dis­tyk­sen avul­la pe­rus­tet­tiin La­pu­an Kar­hun­mä­keen Suo­men en­sim­mäi­nen he­rän­näis­kan­sa­no­pis­to, jon­ka toi­min­ta jat­kuu STEP-kou­lu­tuk­sen La­pu­an kam­puk­sel­la. Van­hois­sa opis­ton ti­lois­sa toi­mii va­paa-ajan­kes­kus Wan­ha Kar­hun­mä­ki.

Mal­mi­vaa­ra oli myös vir­si­ru­noi­li­ja: ny­kyi­ses­sä vir­si­kir­jas­sa on kol­me Mal­mi­vaa­ran omaa sekä usei­ta hä­nen uu­dis­ta­mi­aan vir­siä. Ra­kas­te­tuin lie­nee Oi Her­ra, jos mä mat­ka­mies maan. Li­säk­si Mal­mi­vaa­ra uu­dis­ti koko Sii­o­nin vir­sien ko­ko­el­man 1893. Kir­joi­na hä­nen pu­hei­taan ja mui­ta kir­joi­tuk­si­aan on jul­kais­tu pel­käs­tään He­rät­tä­jä-Yh­dis­tyk­sen kus­tan­ta­ma­na yli 20 kir­jaa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?