JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
2.6.2023 8.30

Kylvötyöt tehtiin hyvissä olosuhteissa

Kal­le Vaah­to­nie­mi
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Var­ma ke­sän merk­ki on hil­jal­leen vä­rin­sä rus­ke­as­ta vih­re­ään vaih­ta­vat pel­lot. Tänä ke­sä­nä ol­laan ta­va­no­mai­ses­ta ai­ka­tau­lus­ta hie­man jäl­jes­sä kyl­myy­den ja pel­to­jen kos­teu­den vuok­si. Juha Hel­la aloit­ti kyl­vöt yh­des­sä poi­kan­sa Jan­nen kans­sa jo he­la­tors­tain jäl­kei­se­nä per­jan­tai­na.

– Odo­tim­me en­sin kaik­kien pel­to­jen kui­vu­mis­ta, jot­ta saam­me teh­dä kai­ken ker­ral­la il­man odot­te­lua. Kyl­vöt saa­tiin­kin teh­tyä hy­vis­sä olo­suh­teis­sa, sil­lä maa muok­kaan­tui hy­vin. Vii­mei­nen pel­to kyl­vet­tiin tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na, Hel­la sa­noo.

– Nyt pel­lot al­ka­vat vä­hi­tel­len vi­her­tää, jo­ten ko­vin kyl­mää yö­tä ei enää kes­täi­si. Var­sin­kin kui­vas­sa maas­sa kas­va­vaan oh­raan hal­la jät­tää hel­pos­ti jäl­ken­sä.

Men­nyt tal­vi oli an­ka­ra ai­na­kin Hel­lan Ala­jo­en pel­to­jen syys­vil­joil­le. Hel­lan mu­kaan tal­ven sa­teet ja pel­lon pääl­le muo­dos­tu­nut jää­kan­si yh­des­sä kyl­män vii­man kans­sa saat­taa ol­la syy­nä vii­me vuot­ta hei­kom­paan tal­veh­ti­mi­seen.

– Toki syys­vil­jan kans­sa on ai­na ar­pa­pe­liä. Huo­no­na­kin tal­ve­na saat­taa on­nis­tua. Vuo­si sit­ten oli kui­ten­kin pa­rem­pi ti­lan­ne sen suh­teen.

Nyt odo­tel­laan sa­don kas­va­mis­ta. Pa­rin vii­kon si­säl­lä teh­dään en­sim­mäi­set ruis­ku­tuk­set ke­vät­vil­jal­le.

– En­sin ruis­ku­te­taan hi­ve­nai­nei­ta. Rik­ka­kas­vien tor­jun­taa sit­ten myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa, Hel­la ker­too.

Tä­män het­ki­nen maa­il­man­ti­lan­ne on nos­ta­nut maa­ta­lou­den kus­tan­nuk­sia oi­ke­as­taan joka osa-alu­eel­la. Pal­jon pu­hu­tun polt­to­ai­neen li­säk­si myös lan­noit­teet ovat ar­vos­saan.

– Hin­nat ovat on­nek­si tip­pu­neet jo pa­him­mas­ta, et­tä ei ai­van kal­leim­mal­la tar­vin­nut lan­noi­tet­ta os­taa. Vii­me vuo­den ke­vät­tal­vel­la os­tet­tiin osa ja syk­syl­lä lo­put tä­män ke­sän lan­noit­teis­ta.

Hel­lan mu­kaan La­pua on si­jain­nil­taan hy­vää alu­et­ta maan­vil­je­li­jäl­le.

– Täs­sä on pal­jon mark­ki­naa lä­hel­lä. Mei­dän pel­los­ta läh­tee kau­raa en­sin Vaa­saan ja siel­tä lai­val­la Hel­sin­kiin myl­ly­kau­rak­si. Sit­ten iso­ja te­ki­jöi­tä ovat Al­tia ja Sei­nä­jo­en re­hu­teh­das.

– Toi­vot­ta­vas­ti ko­tie­läin­ti­lat py­sy­vät toi­min­nas­sa. Meil­tä­kin läh­tee oh­raa si­ka­laan ra­vin­nok­si. Jos ko­tie­läin­ti­lat lo­pet­ta­vat, ka­to­aa myös pal­jon os­ta­jia, Hel­la muis­tut­taa.

Hel­lo­jen pel­lois­sa kas­vaa tänä ke­sä­nä ku­mi­naa, oh­raa, myl­ly­kau­raa, ruis­veh­nää ja syys­veh­nää yh­teen­sä 150 heh­taa­rin alu­eel­la.

– Pel­to­ja on meil­lä Jan­nen kans­sa Ala­jo­el­la, Tiis­tel­lä ja Kau­ha­val­la. Pel­loil­la teh­dään oi­ke­as­taan kaik­ki työt yh­des­sä, vaik­ka omat teh­tä­vät ovat­kin jo va­kiin­tu­neet.

Al­ku­tuo­tan­non tu­le­vai­suu­des­ta Hel­la on mo­nen muun ta­paan huo­lis­saan.

– Nuo­ria pi­täi­si saa­da jat­ka­maan maan­vil­je­lys­tä enem­män. Tie­tys­ti alal­la on isot ris­kit ja se vaa­tii mie­les­tä­ni kut­su­mus­ta. Luu­len, et­tä maan­vil­je­li­jöi­den mää­rä va­li­tet­ta­vas­ti vä­he­nee tu­le­vai­suu­des­sa.