JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
13.10.2022 12.00

Lapualla on yksityisteitä 388 kilometriä – Vastuu kunnos­sa­pi­dosta kuuluu tiekunnille

Ou­ti Ran­ta­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an kau­pun­gin tie­mes­ta­ri Ul­pu Vii­ma­luo­to kan­nus­taa ha­ke­maan avus­tuk­sia yk­si­tyis­tei­den kor­jauk­seen ja kun­nos­sa­pi­toon.

– Tie­kun­ta voi va­li­ta kes­kuu­des­taan hoi­to­kun­nan tai toi­mit­si­ja­mie­hen tai pal­ka­ta ul­ko­puo­li­sen toi­mi­jan tai yh­tei­sön hoi­ta­maan tie­kun­nan asi­oi­ta.

La­pu­an kau­pun­gin yk­si­tyis­tien avus­tuk­sen pii­ris­sä on 173 tie­kun­taa, jois­ta osaan kuu­luu use­am­pia yk­si­tyis­tei­tä.

– Yk­si­tyis­tei­den yh­teis­pi­tuus avus­tet­ta­vil­la tie­kun­nil­la on noin 388 km, jois­ta noin 320 ki­lo­met­riä on avus­tuk­sen pii­ris­sä. Vuo­des­ta 2019 al­ka­en yk­si­tyis­tie­la­ki on vel­voit­ta­nut yk­si­tyis­tei­tä jär­jes­täy­ty­mään avus­tuk­sen saa­mi­sek­si. Yk­si­tyis­tie tar­vit­see tie­oi­keu­den, jot­ta tie­kun­ta voi­daan pe­rus­taa. Tie­oi­keus mää­ri­te­tään Maan­mit­taus­lai­tok­sen yk­si­tyis­tie­toi­mi­tuk­ses­sa. Mi­kä­li yk­si­tyis­tiel­lä on ole­mas­sa tie­oi­keus, tie­kun­nan osak­kaat voi­vat pe­rus­taa yk­si­tyis­tien pe­rus­ta­mis­ko­kouk­ses­sa, Vii­ma­luo­to avaa asi­aa.

Nyrk­ki­sään­tö on, et­tä yli 10 000 eu­ron suu­rui­siin hank­kei­siin ha­e­taan avus­tus­ta en­si­si­jai­ses­ti ELY-kes­kuk­sel­ta.

– Kau­pun­ki pää­sään­töi­ses­ti avus­taa pie­nem­piä hank­kei­ta ja isom­pien hank­kei­den ra­hoi­tus tu­lee ELY-kes­kuk­ses­ta.

Useim­mi­ten ELY-kes­kuk­sen kor­jau­sa­vus­tus yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­hank­keis­sa on 50 pro­sent­tia ja sil­ta­hank­keis­sa 75 pro­sent­tia. Myös kau­pun­gil­ta voi ha­kea avus­tus­ta sa­maan hank­kee­seen, mikä on saa­nut myön­tei­sen avus­tus­pää­tök­sen ELY-kes­kuk­sel­ta.

– Ra­hoi­tuk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, et­tä tien kor­jauk­ses­ta on teh­ty suun­ni­tel­ma ja kus­tan­nu­sar­vio, nämä tien­hoi­to­kun­ta teet­tää yleen­sä ul­ko­puo­li­sel­la suun­nit­te­li­jal­la. Suun­nit­te­lu­kus­tan­nuk­siin on mah­dol­lis­ta ha­kea avus­tus­ta kau­pun­gil­ta.

Suo­men Tie­yh­dis­tys puol­taa lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­ön val­mis­te­le­maa yk­si­tyis­tie­a­se­tuk­sen muu­tos­ta, joka ko­rot­tai­si yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nuk­siin myön­net­tä­vien avus­tus­ten avus­tu­so­suut­ta 1.1.2023 al­ka­en seu­raa­vas­ti:

- ta­va­no­mai­set tien pa­ran­ta­mis­koh­teet 50 % → 70 %

- mer­kit­tä­vim­mät sil­ta­koh­teet 75 % → 85 %

- luon­no­no­lo­suh­tei­den ai­heut­ta­mat yl­lät­tä­vät kor­jaus­koh­teet 75 % → 85 %

- laut­ta­paik­ka ja vuo­sit­tain pu­ret­ta­va sil­ta 80 % → 85 %, vä­hin­tään 80 %

- tal­vi­tie 65 % → 70 %

Lue Tamp­pa­rin ky­län pro­jek­tis­ta: Ra­pa­kos­ta pääs­tiin eroon tien pe­rus­kor­jauk­sel­la

Tämä jut­tu oli il­mai­nen näy­te La­pu­an Sa­no­mien si­säl­lös­tä. Li­sää mie­len­kiin­tois­ta lu­et­ta­vaa jopa vain 6,90 eu­rol­la kuu­kau­des­sa! Ti­laa tääl­tä: www.la­pu­an­sa­no­mat.fi/ti­laa

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?