JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
13.2.2024 11.20

Lapuallekin hoitajia Vietnamista

Hoitoala muuttuu kansainvälisemmäksi Etelä-Pohjanmaallakin.

Hoitoala muuttuu kansainvälisemmäksi Etelä-Pohjanmaallakin.

Yh­teen­sä 24 viet­na­mi­lais­ta hoi­ta­jaa aloit­taa op­pi­so­pi­mu­so­pis­ke­lun kaut­ta työt Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la lop­pu­ke­säs­tä. He tu­le­vat työs­ken­te­le­mään ikä­pal­ve­luis­sa Kau­ha­jo­el­la, Ylis­ta­ros­sa, La­pu­al­la sekä Kau­ha­val­la.

– Ky­sees­sä on uu­si avaus, jol­la osal­taan py­rim­me tur­vaa­maan hoi­to­hen­ki­lös­tön riit­tä­vyyt­tä ja var­mis­ta­maan alu­eem­me ikäih­mi­sil­le hy­vää hoi­vaa ja huo­len­pi­toa, joh­ta­ja­y­li­hoi­ta­ja Kai­ja-Riit­ta Suon­syr­jä Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta taus­toit­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een tie­dot­tees­sa.

Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la käyn­nis­sä ole­va han­ke täh­tää 24 viet­na­mi­lai­sen hoi­ta­jan kou­lut­tau­tu­mi­seen ja työl­lis­ty­mi­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Hoi­ta­jat ovat suo­rit­ta­neet Viet­na­mis­sa lä­hi­hoi­ta­jan tai sai­raan­hoi­ta­jan tut­kin­not ja hei­dän val­men­ta­mi­sen­sa Viet­na­mis­sa on pa­rai­kaa käyn­nis­sä. Puo­li­vuo­ti­sen ko­ko­päi­väi­sen läh­tö­maa­kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tu­li­jat opis­ke­le­vat suo­mea sekä saa­vat tie­toa suo­ma­lai­ses­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­työ­kump­pa­ni­na hank­kees­sa toi­mii Green­Fi­Vi Ltd. Sedu Edu­ca­ti­on Oy to­teut­taa hank­keen läh­tö­maa­kou­lu­tuk­sen Viet­na­mis­sa. Hank­keen läh­tö­koh­ta­na ovat so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin vas­tuul­li­suus­suo­si­tuk­set.

Hoi­ta­jat per­hei­neen saa­pu­vat Suo­meen ke­säl­lä. Saa­pu­mi­sen­sa jäl­keen kou­lu­tus jat­kuu lä­hi­hoi­ta­jan tut­kin­toon joh­ta­va­na op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Työt ja op­pi­so­pi­mu­so­pis­ke­lu hy­vin­voin­ti­a­lu­een yk­si­köis­sä al­ka­vat elo­kuun alus­sa.

Kai­ja-Riit­ta Suon­syr­jä ko­ros­taa hy­vää yh­teis­työ­tä sekä kun­tien et­tä elin­kei­no­e­lä­män toi­mi­joi­den kans­sa.

– On koko maa­kun­nan etu, et­tä Ete­lä-Poh­jan­maal­le saa­daan li­sää työ­i­käis­tä vä­es­töä.

– Ko­tou­tu­mis­ta edis­te­tään yh­teis­työs­sä kun­tien kans­sa. Tar­vi­taan kie­len op­pi­mi­sen ja ar­jen jär­jes­te­lyi­den tu­ke­mis­ta. Esi­mer­kik­si asun­to­ja on­kin jo tu­li­joil­le val­mii­na, Suon­syr­jä kiit­tää.

Hoi­to­hen­ki­lös­tös­tä on pu­laa val­ta­kun­nal­li­ses­ti, jo­ten hy­vin­voin­ti­a­lue pi­tää luon­te­va­na, et­tä se tu­kee ni­me­no­maan hoi­ta­jien sekä hei­dän per­hei­den­sä maa­han­muut­toa sekä so­peu­tu­mis­ta suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan.

Suon­syr­jä kat­soo, et­tä myös ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een on tär­keä vah­vis­taa työ­suh­teis­ta hen­ki­lös­töä sekä pyr­kiä vä­hen­tä­mään os­to­pal­ve­lui­ta.

Viet­na­mis­ta saa­puu yh­teen­sä 88 hen­keä: hoi­ta­jien li­säk­si puo­li­soi­ta ja lap­sia.

– Tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan hoi­ta­jien puo­li­soi­den jou­kos­sa oli­si myös kak­si lää­kä­riä. Maa­han­muut­ta­ja­lää­kä­reil­le on Val­vi­ran oh­jaa­ma lail­lis­tusp­ro­ses­si, ja he voi­vat ha­lu­tes­saan kou­lut­tau­tua Suo­mes­sa lail­lis­te­tuik­si lää­kä­reik­si. Myös työ­suh­tei­sia lää­kä­rei­tä tar­vit­sem­me ki­pe­äs­ti.