JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
27.9.2022 12.00

Maahan­muut­to­toi­mis­tosta neuvoja ja tukea

Maahanmuuton koordinaattorit Mariia Matveeva ja Sandra-Marija Kalendruz ovat saaneet toimistotilat Kotiasuntojen toimipaikasta. Molemmat ovat kotoisin Venäjän Karjalasta ja asuvat nyt Lapualla. He tietävät omasta kokemuksestaan, millaista on kotoutuminen vieraaseen maahan.

Maahanmuuton koordinaattorit Mariia Matveeva ja Sandra-Marija Kalendruz ovat saaneet toimistotilat Kotiasuntojen toimipaikasta. Molemmat ovat kotoisin Venäjän Karjalasta ja asuvat nyt Lapualla. He tietävät omasta kokemuksestaan, millaista on kotoutuminen vieraaseen maahan.

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sa­mois­sa ti­lois­sa La­pu­an Ko­ti­a­sun­to­jen kans­sa Pou­tun­tie 7 toi­mii maa­han­muut­to­toi­mis­to, joka on tär­keä tu­ki­koh­ta tän­ne so­taa pa­koon tul­leil­le uk­rai­na­lai­sil­le mut­ta sa­mal­la myös kai­kil­le muil­le paik­ka­kun­nal­le tu­le­vil­le maa­han­muut­ta­jil­le.

Uk­rai­na­lais­ten kans­sa hei­dän ar­ke­aan jär­jes­tää kau­pun­gin maa­han­muu­ton koor­di­naat­to­ri­na Sand­ra-Ma­ri­ja Ka­lend­ruz. Hä­nen työ­pa­ri­naan toi­mis­tos­sa on äs­ket­täin aloit­ta­nut Ma­riia Mat­vee­va, joka on han­ke­työn­te­ki­jä­nä La­pu­an li­säk­si joka toi­nen viik­ko Kau­ha­val­la. Hä­nen työ­nään on en­si­si­jai­ses­ti edis­tää kaik­kien mui­den­kin maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­ta ja tar­jo­ta heil­le oh­jaus­ta ja neu­von­taa.

– En ole vi­ra­no­mai­nen vaan au­tan esi­mer­kik­si ha­ke­mus­ten ja lo­mak­kei­den täyt­tä­mi­ses­sä. Neu­von, oh­jaan ja tar­vit­ta­es­sa otan sel­vää. Mi­nul­le voi ai­na soit­taa, lä­het­tää säh­kö­pos­tia tai tul­la käy­mään, Mat­vee­va kan­nus­taa.

Uk­rai­na­lai­set ko­tou­tu­vat

La­pu­al­la on täl­lä het­kel­lä 130 uk­rai­na­lais­ta. Heis­tä 52 on lap­sia ja nuo­ria, 16 elä­kei­käis­tä ja lo­put ai­kui­sia. Suu­rim­mal­le osal­le asun­to on löy­ty­nyt kau­pun­gin vuok­ra-asun­to­jen ti­lois­ta, pie­ni osa asuu yk­si­tyis­ten tar­jo­a­mis­sa ko­deis­sa ja muu­ta­ma tääl­lä asu­vien su­ku­lais­ten luo­na.

Kaik­ki 15-17 -vuo­ti­aat nuo­ret ovat opis­ke­le­mas­sa Se­dus­sa. Jou­kos­ta kol­me odot­taa vie­lä opis­ke­lu­paik­kaa. Päi­vä­ko­ti-ikäi­set lap­set ovat päi­vä­hoi­dos­sa, kol­me es­ka­ris­sa ja osa ko­to­na. 7-15 -vuo­ti­ai­den las­ten jouk­ko on suu­rin. Hei­tä on 20. Kaik­ki pait­si kak­si heis­tä on kou­lus­sa. Kak­si käy omaa kou­lua ko­ti­maa­han verk­ko­yh­teyk­sien kaut­ta. Heil­lä on suun­ni­tel­ma läh­teä ta­kai­sin Uk­rai­naan heti, kun se on mah­dol­lis­ta.

– Suu­ri osa opis­ke­lee suo­men kie­len al­keis­kurs­sil­la ja 18:sta on löy­ty­nyt työ­paik­ka. Kun­han he op­pi­vat vä­hän enem­män kiel­tä, suun­ni­tel­mis­sa on, et­tä he aloit­ta­vat mm. Se­dus­sa lä­hi­hoi­ta­ja- ja STEP-opis­tos­sa las­ten­hoi­ta­ja opin­to­ja. Työ­i­käi­set et­si­vät ak­tii­vi­ses­ti työ­paik­ko­ja, Ka­lend­ruz sa­noo.

Hän ke­huu, et­tä muu­ta­mat uk­rai­na­lais­nai­set al­ka­vat jo sel­viy­tyä ar­jen asi­ois­ta it­se­näi­ses­ti.

Konk­reet­ti­nen kii­tos va­paa­eh­toi­sil­le

Ka­lend­ruz vä­lit­tää La­pu­al­le tul­lei­den uk­rai­na­lais­ten sy­dä­mel­li­set kii­tok­set jo­kai­sel­le va­paa­eh­toi­sel­le, jot­ka ovat ol­leet aut­ta­mas­sa ja ovat edel­leen tu­ke­mas­sa hei­tä ko­tou­tu­mi­ses­sa.

– Uk­rai­na­lai­set ha­lu­a­vat nyt puo­les­taan osoit­taa kii­tol­li­suut­taan ja jär­jes­tää va­paa­eh­toi­sil­le il­lan, jo­hon he val­mis­ta­vat ruo­kaa ja oh­jel­maa, Ka­lend­ruz ker­too.

Va­paa­eh­tois­ten il­ta on en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na 5.10. Ala­jo­ki­sa­lis­sa.

– Uk­rai­na­lai­set odot­ta­vat il­taa in­nol­la ja ovat val­mis­tel­leet sitä ah­ke­ras­ti. La­pu­a­lai­sia va­paa­eh­toi­sia on ol­lut, noin 80 ak­tii­vis­ta hen­ki­löä, mo­nel­la ta­val­la mu­ka­na. Meil­lä on esi­mer­kik­si iso tila Ase­ma­ka­dul­la, jo­hon on koot­tu lah­joi­tuk­sia vaat­tei­ta, ka­lus­tei­ta, ko­din tar­vik­kei­ta ja mo­nen­lai­sia ta­va­roi­ta, mitä elä­mi­seen tar­vi­taan. Siel­tä ai­na ko­ko­am­me tar­peel­li­sen pa­ke­tin, kun uut­ta vä­keä on tul­lut. Li­säk­si on lah­joi­tet­tu la­pu­a­lais­liik­kei­siin lah­ja­kort­te­ja. Kak­si ruo­ka­paik­kaa tar­jo­aa päi­vit­täin yli­jää­mä an­nok­set uk­rai­na­lai­sil­le ja pal­jon pal­jon muu­ta hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä, Sand­ra-Ma­ri­ja Ka­lend­ruz an­taa kii­tok­sia.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?