JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
14.10.2022 8.00

Mies on lähtenyt Lapualta, mutta Lapua ei miehestä

Heikki Salo on äskettäin palannut biisintekoleiriltä Kreetalta, jossa hän Tuija Rantalaisen kanssa järjestää joka syksy leirin, mistä osallistujilla on tuomisina itse kirjoitettu ja sävelletty laulu.

Heikki Salo on äskettäin palannut biisintekoleiriltä Kreetalta, jossa hän Tuija Rantalaisen kanssa järjestää joka syksy leirin, mistä osallistujilla on tuomisina itse kirjoitettu ja sävelletty laulu.

Min­na Vai­ni­on­pää@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Heik­ki Sa­lol­le la­pu­a­lai­suu­den sär­mäs­tä on ol­lut mo­nen­lais­ta hyö­tyä elä­mäs­sä. Hä­nen mie­les­tään tär­ke­ää on tie­dos­taa juu­ren­sa, et­tä pys­tyy nii­den kaut­ta suh­teut­ta­maan eli­no­lon­sa, ko­ke­muk­sen­sa ja aja­tuk­sen­sa ai­na uu­teen ti­lan­tee­seen. La­pu­al­la syn­ty­neet ja vart­tu­neet kan­ta­vat ai­na jol­lain ta­sol­la la­pu­a­lai­suut­ta mu­ka­naan.

Muu­sik­ko ja lau­lun­te­ki­jä Heik­ki Salo on ujut­ta­nut la­pu­a­lai­suut­taan mo­niin te­ke­miin­sä teks­ti­tyk­siin. Vaik­ka hän on eh­ti­nyt ol­la vuo­si­kym­me­niä pois juu­ril­taan, niin ko­ti­seu­tu on kul­ke­nut ai­na mie­hen mat­kas­sa mu­ka­na.

– La­pu­al­la on vah­va his­to­ria, jota me kaik­ki siel­lä syn­ty­neet ja vart­tu­neet kan­nam­me mu­ka­nam­me. Maa­seu­tu, joki, la­keus, kört­ti­läi­syys, po­li­tiik­ka, pe­rin­teet ja jopa junk­ka­rius on meil­lä gee­neis­sä. Jos­sain vai­hees­sa mi­nä­kin ta­ju­sin, et­tä täy­tyy ol­la jos­ta­kin ko­toi­sin, muu­ten ei ole mis­tään ko­toi­sin, Salo fi­lo­so­foi.

Hän tun­nus­taa ol­leen­sa nuo­ruu­des­ta läh­tien tuu­len­kul­jet­ta­ma ja jol­lain ta­val­la ir­ral­li­nen niis­tä paik­ka­kun­nis­ta, jois­sa on asu­nut.

– Tam­pe­rees­ta­kin, vaik­ka olen asu­nut siel­lä pi­sim­män pät­kän elä­mäs­tä­ni. Olen tot­tu­nut aja­tuk­seen ir­ral­li­suu­des­ta, ei­kä se ole ra­si­tus, kun sen tie­dos­taa, Salo to­te­aa.

Kun ikää ja ko­ke­mus­ta on kart­tu­nut li­sää, Salo on lait­ta­nut mer­kil­le, et­tä La­pu­al­la­kin ele­tään mo­nen­lais­ta, eri­lais­ta elä­mää.

– Ru­han lap­suu­den­ko­dis­ta päin tar­kas­tel­les­sa­ni ne elä­mä­no­lot, joi­ta ka­pe­as­ti lap­se­na ja nuo­re­na re­kis­te­röin, ja jol­lai­sis­sa olois­sa luu­lin kaik­kien sil­loin elä­vän, ovat al­ka­neet näyt­tää lap­sen nä­kö­kul­mis­ta teh­dyil­tä huo­mi­oil­ta. Ru­ha­lai­se­na jo Hel­lan­maa tun­tui ul­ko­mail­ta, Salo nau­rah­taa.

Hän on sa­noit­ta­nut lau­lu­ja ja teks­tit­tä­nyt te­at­te­riin näy­tel­miä, jois­sa la­pu­a­lai­suu­den sär­mä on an­ta­nut oman maus­teen­sa si­säl­töön.

– Olen vii­me vuo­si­na teh­nyt var­sin­kin te­at­te­riin jut­tu­ja, jois­sa on ol­lut his­to­ri­al­li­nen nä­kö­kul­ma. La­pu­a­lai­suu­des­ta on sii­nä ol­lut pal­jon apua, kun olen miet­ti­nyt, mi­ten Suo­mi on vii­meis­tä pa­ria sa­taa vuot­ta elä­nyt, Salo ker­too.

Lau­lu­sa­noi­tuk­sis­saan hän on teh­nyt eni­ten ”La­pu­a­lau­lu­ja” pu­re­tus­ta mat­ka­huol­los­ta.

– Mil­joo­na­sa­de jul­kai­si 1990 -lu­vul­la le­vyn Poi­ka­pai­nia ja di­gi­taa­li­daa­me­ja. Sii­nä tee­ma­na on lap­suus ja nuo­ruus. Siel­tä löy­tyy pal­jon ihan oi­kei­ta muis­to­ja­ni. Kir­joit­ta­mas­sa­ni näy­tel­mäs­sä Ili­ma­ri Jau­hi­aa­sen ta­ka­vyös­sä on vah­vas­ti mu­ka­na pai­ni ja Lau­ri Kos­ke­la. Näy­tel­mä oli val­mis­tut­tu­aan me­nes­tys Hä­meen­lin­nan kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa, jos­sa tuol­loin pää­roo­lis­sa oli vie­lä tun­te­ma­ton Aku Hir­vi­nie­mi, Salo ker­too.

La­pua liit­tyy edel­leen Heik­ki Sa­lon te­ke­mi­siin. Hä­nen lap­suu­den­ko­tin­sa, ki­ven­hei­ton pääs­sä Ru­han kou­lus­ta, on edel­leen su­vun yh­tei­nen ko­koon­tu­mis­paik­ka, jos­ta ny­kyi­sin käy­te­tään ni­meä Mum­mo­la. Myös lap­si­aan hän on pe­reh­dyt­tä­nyt la­pu­a­lai­suu­teen.

– Nämä mi­nun lap­set ja lap­sen­lap­set ovat ai­ka it­se­päi­siä ih­mi­siä. Olen nii­tä kyl­lä kaik­kia ko­et­ta­nut opet­taa pai­ni­maan, mut­ta huo­nol­la me­nes­tyk­sel­lä, Salo ar­vi­oi.

Hän on mu­ka­na myös Ru­han met­säs­tys­seu­ran hir­vi­po­ru­kas­sa.

– Nyt vain va­li­tet­ta­vas­ti on vä­li­vuo­si, kos­ka mi­nul­la on niin mo­nia pro­jek­te­ja te­keil­lä.

Heik­ki Salo on myös os­ta­nut muu­ta­ma vuo­si sit­ten oman met­sä­pals­tan Ru­has­ta, Lam­min­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton alu­eel­ta. Hän suun­nit­te­lee te­ke­vän­sä sii­tä hii­li­nie­lun. Sin­ne, hä­nen äi­tin­sä mu­kaan ni­me­tyl­le pals­tal­le, Lis­sun­sa­loon, ra­ken­tuu isän­sä ni­men kaut­ta Toi­von­ma­ja. Ra­ken­nus­hir­si­ka­sa on jo han­kit­tu­na odot­ta­mas­sa pys­ty­tys­tä.

– Pro­jek­ti on aloi­tet­tu, mut­ta alu­een kaa­voi­tus on kes­ken, jo­ten vie­lä odo­tan, mi­ten asi­at ete­ne­vät. Mie­len­kiin­nol­la seu­raan tuu­li­voi­ma­puis­ton ete­ne­mis­tä ja osal­lis­tun sii­hen mie­lel­lä­ni. Olen mu­ka­na muis­sa­kin tuu­li­voi­ma­hank­keis­sa. Se on oi­ke­as­taan yk­si in­to­hi­moi­nen har­ras­tuk­se­ni, Salo pal­jas­taa.

Hän ai­koo ra­ken­nel­la Toi­von­ma­jaa ve­li­poi­kien­sa kans­sa. Haa­veis­sa on teh­dä su­vun jä­se­nil­le ko­koon­tu­mis­paik­ka.

– Idea on ra­ken­taa su­vun käyt­töön va­paa-ajan ma­ja­paik­ka ja rau­han tyys­si­ja. Sii­tä ei ke­nen­kään tar­vit­se mak­saa vuok­raa, mut­ta kun sin­ne me­nee ja käyt­tää, täy­tyy las­kea oma hii­li­ja­lan­jäl­ken­sä. Sitä ei tar­vit­se kom­pen­soi­da, vaan minä omis­ta­ja­na teen sen. Edel­ly­tän vain, et­tä hii­li­ja­lan­jäl­ki pi­tää las­kea ja suun­ni­tel­la ole­mi­nen niin, et­tä jäl­ki on mah­dol­li­sim­man pie­ni, Salo poh­tii.

Hän ha­lu­aa näin kou­lut­taa it­se­ään mut­ta myös lä­hei­si­ään hii­li­ja­lan­jäl­jen kaut­ta ke­ven­tä­mään il­mas­to­kuor­maa.

– Su­vun nuo­ri­so jou­tuu las­ke­maan ja sää­tä­mään te­ke­mi­sen­sä ja me­ne­mi­sen­sä mah­dol­li­sim­man pie­nik­si, et­tei­vät he kuo­rit­tai­si van­haa isää, pap­paa, se­tää ja enoa lii­kaa. Se, et­tä maja si­jait­see sat­tu­moi­sin tuu­li­voi­ma-alu­eel­la, te­kee sii­tä vie­lä haus­kem­man ja mo­ni­ta­soi­sem­man, Salo loh­kai­see.

(Tämä jut­tu oli il­mai­nen näy­te La­pu­an Sa­no­mien si­säl­lös­tä. Li­sää mie­len­kiin­tois­ta lu­et­ta­vaa jopa vain 6,90 eu­rol­la kuu­kau­des­sa! Ti­laa tääl­tä: www.la­pu­an­sa­no­mat.fi/ti­laa)

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?