JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
1.12.2023 9.30

Myös IKH Saarenpäässä matkahuollon palvelupiste

Verkkokauppojen joulusesonki on pyörähtänyt käyntiin. Myös Saarenpäässä matkahuollon palvelupisteen hyllyt ovat alkaneet täyttyä asiakkaiden tilaamista verkko-ostoksista, Ismo Kari ja Juha Toivola iloitsevat.

Verkkokauppojen joulusesonki on pyörähtänyt käyntiin. Myös Saarenpäässä matkahuollon palvelupisteen hyllyt ovat alkaneet täyttyä asiakkaiden tilaamista verkko-ostoksista, Ismo Kari ja Juha Toivola iloitsevat.

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

IKH Saa­ren­pään myy­mä­läs­sä Me­tal­li­tiel­lä on mar­ras­kuun alus­ta al­ka­en toi­mi­nut Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te. Se täy­den­tää toi­min­nal­laan La­pu­an mui­ta mat­ka­huol­lon pa­ket­ti­pal­ve­lui­ta. Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te on nyt R-ki­os­kin li­säk­si siis myös IKH:ssa La­pu­al­la. Au­to­maa­tit ovat S-Mar­ke­tis­sa ja K-su­per­mar­ke­tis­sa.

– Olem­me eh­ti­neet kuu­kau­den ver­ran to­tu­tel­la pal­ve­lu­pis­teen toi­min­taan, lä­he­tys­ten vas­taa­not­toon ja nii­den luo­vut­ta­mi­seen asi­ak­kail­le. Toi­min­ta on läh­te­nyt mu­ka­vas­ti mat­kaan, verk­ko­kau­pat ovat jo eh­ti­neet päi­vit­tä­mään si­vus­toil­leen mei­dän­kin toi­mi­tus­vaih­to­eh­don nou­to­pis­tee­nä asi­ak­kail­le va­lit­ta­vak­si. Jou­lun lä­hei­syys on nä­kyy ja tun­tuu. Päi­vä päi­väl­tä liik­kuu enem­män pa­ket­te­ja, IKH Saa­ren­pää Oy:n La­pu­an myy­mä­lä­pääl­lik­kö Is­mo Kari ker­too.

Toi­sel­le pal­ve­lu­pis­teel­le, R-ki­os­kin li­säk­si, on La­pu­al­la ol­lut sel­keä tar­ve.

– Aloit­ta­es­sam­me kuu­kau­si sit­ten meil­le al­koi tul­la ns. yli­vuo­toa eli nii­tä lä­he­tyk­siä, jot­ka ei­vät mah­tu­neet au­to­maat­tei­hin tai R-ki­os­kil­le. Nyt asi­ak­kaat voi­vat va­li­ta mei­dät en­sim­mäi­sek­si vaih­to­eh­dok­si nou­to­pis­tee­nä. Toi­min­ta vil­kas­tuu koko ajan. Toki tämä jou­lu­na­lu­sai­ka on ai­van oman­lai­sen­sa. Asi­ak­kaat te­ke­vät en­tis­tä enem­män verk­ko­kaup­pa­os­tok­sia. Var­mas­ti oi­ke­aan ai­kaan aloi­tim­me, et­tä voim­me ol­la mu­ka­na pur­ka­mas­sa pa­ket­ti­su­maa, Kari ar­vi­oi.

La­pu­an mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­tet­tä Saa­ren­pääs­sä hoi­ta­vat va­ras­to­puo­lel­la vas­taa­no­ton osal­ta pää­a­si­as­sa Mika Mäki ja Juha Toi­vo­la. Myy­mä­län puo­lel­la luo­vu­tus on kaik­kien työn­te­ki­jöi­den hal­lin­nas­sa.

– Mat­ka­huol­to tuo, me hyl­ly­täm­me ja asi­a­kas nou­taa. Kaik­ki on di­gi­taa­lis­ta, Mäki sa­noo.

Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­teen kaut­ta pa­ket­ti­rum­ba toi­mii myös toi­sin päin. Asi­ak­kaat voi­vat li­säk­si lä­het­tää pa­ket­te­ja.

– Asi­a­kas huo­leh­tii ne­tis­sä pa­ke­tin lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vät "pa­pe­ri­työt" it­se, pa­ke­toi ja mak­saa lä­he­tyk­sen. Sen jäl­keen hän tuo sen meil­le ja pa­ke­tin mat­ka jat­kuu vas­taa­not­ta­jal­le, Kari tar­ken­taa.

Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te on tuo­nut uu­den­lais­ta si­säl­töä myy­mä­län työ­päi­viin. Ul­ko-ovi käy ti­he­äs­ti.

– Asi­ak­kaam­me tu­le­vat liik­kee­seem­me tut­tuun ta­paan jou­lu­lah­ja­os­tok­sil­le. Nyt on se ai­ka vuo­des­ta, kun mm. lah­ja­kort­tien ky­syn­tä on vil­kas­ta. Mat­ka­huol­lon toi­min­ta puo­les­taan tuo oman­lais­ta ja uut­ta jou­lu­fii­lis­tä, Is­mo Kari to­te­aa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?