JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
11.1.2023 12.00

Nyt jyllää kolmoi­se­pi­demia

Inf­lu­ens­sa-, ko­ro­na- ja RS-vi­ruk­set kuor­mit­ta­vat kaik­ki nyt yh­tä ai­kaa ter­vey­den­huol­toa. Alu­eel­li­nen yh­teis­työ­ryh­mä Nyrk­ki on to­den­nut, et­tä Ete­lä-Poh­jan­maal­la kier­tää täl­lä het­kel­lä var­sin run­saas­ti eri­lai­sia hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­oi­ta.

Vuo­den 2022 vii­mei­sil­lä vii­koil­la inf­lu­ens­sa­ta­paus­ten mää­rä li­sään­tyi vii­koit­tain. Myös inf­lu­ens­saan liit­ty­vät yh­tey­de­no­tot sote-kes­kuk­siin ovat li­sään­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti.

Eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa on täl­lä het­kel­lä 19 ko­ro­na­po­ti­las­ta. Sote-kes­kus­ten vuo­de­o­sas­toil­la ko­ro­na­po­ti­lai­ta on 32. Li­säk­si sekä kes­kus­sai­raa­lan et­tä sote-kes­kus­ten osas­toil­la on run­saas­ti myös mui­ta hen­gi­tys­tie­oi­rei­sia po­ti­lai­ta. Myös ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köis­sä on pai­kal­li­sia epi­de­mi­oi­ta.

Nyrk­ki kävi kes­kus­te­lun sote-hen­ki­lös­tön mas­kin­käy­tös­tä ja lin­ja­si, et­tä mi­kä­li yk­si­kös­sä asi­oi pää­sään­töi­ses­ti hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin, mas­kin­käy­tös­tä voi­daan luo­pua. Täl­lais­ta toi­min­taa ovat esi­mer­kik­si las­ten­neu­vo­lan, las­ten ja nuor­ten psy­ki­at­ri­an, las­ten neu­ro­lo­gi­an sekä pu­he­te­ra­pi­an vas­taa­no­tot.