JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
2.2.2024 11.00

Pienillä hankkeilla saa paljon aikaan

Sydänyhdistykset ovat hankkineet laitteita hanketuella ja opastavat sydäniskureiden käytössä. Äskettäin Sydän-Suomen Anne Kettula (toinen vas.) esitteli uusia lisälaitteita Pirttisen navettakahvilassa. Kuulolla Norma Mäkynen (vas.) ja Eeva Jylhä (oik.) Lapuan sydänyhdistyksestä, keskellä Kaija Mäntylä ja Anita Ora

Sydänyhdistykset ovat hankkineet laitteita hanketuella ja opastavat sydäniskureiden käytössä. Äskettäin Sydän-Suomen Anne Kettula (toinen vas.) esitteli uusia lisälaitteita Pirttisen navettakahvilassa. Kuulolla Norma Mäkynen (vas.) ja Eeva Jylhä (oik.) Lapuan sydänyhdistyksestä, keskellä Kaija Mäntylä ja Anita Ora

Mitä li­sä­va­rus­tus­ta tai pik­ku pa­ran­nus­ta tei­dän ky­lä­ta­lol­la tar­vit­tai­siin tai, oli­si­ko yh­dis­tyk­sel­län­ne ha­lua jon­kin uu­den toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen? On­ko suun­ni­tel­mis­sa uu­sia ener­gi­a­rat­kai­su­ja, tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mis­ta tai vaik­ka­pa luon­to­po­lun ja piha-alu­een viih­tyi­syy­den ko­hen­ta­mis­ta? Mitä har­ras­tus­vä­li­nei­tä voi­si hank­kia yh­tei­seen käyt­töön tai oli­si­ko yh­tei­sen ko­koon­tu­mis­ti­lan di­gi­vä­li­neis­töis­sä toi­vo­mi­sen va­raa? Vai pi­täi­si­kö suun­ni­tel­la ihan jo­tain muu­ta?

– Pien­hank­keel­la voi ha­kea tu­kea sekä suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­seen et­tä han­kin­to­jen to­teut­ta­mi­seen, vink­kaa Ma­ri­ta Mat­ti­la Le­a­der- ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys Ai­sa­pa­rin tie­dot­tees­sa.

Pien­hank­keel­la voi ha­kea tu­kea 2 000-8 000 eu­ron han­kin­toi­hin tai ke­hit­tä­mi­seen. In­ves­toin­neis­sa tuki on 65 pro­sent­tia ja ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa 90. Oma­ra­hoi­tuk­sen voi kat­taa vaik­ka ko­ko­naan tal­koo­työl­lä, mi­kä­li se on hank­keen si­säl­lön kan­nal­ta mah­dol­lis­ta. Tal­koo­tun­nin hin­ta on 20 eu­roa, ko­neen kans­sa tal­koil­les­sa tun­ti­hin­ta on 60 eu­roa.

– Pien­hank­keet to­teu­te­taan ker­ta­kor­vaus­pe­ri­aat­teel­la eli pa­pe­ri­so­das­sa pää­see hel­pom­mal­la, kun­han ha­ku­vai­hees­sa te­kee suun­ni­tel­mat tar­kas­ti. Nyt on siis ai­ka teh­dä suun­ni­tel­mat ja kus­tan­nu­sar­vi­ot ja laa­tia ha­ke­mus val­miik­si maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä, han­ke­neu­vo­ja El­li­noo­ra Ta­ka­la sa­noo.

Kaik­ki ha­ke­muk­set teh­dään säh­köi­ses­ti Hyr­rään, jo­ten yh­dis­tyk­sen ni­men­kir­joit­ta­jien tu­lee ol­la ajan ta­sal­la yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä. Li­säk­si yh­dis­tyk­sen tu­lee ha­kea suo­mi.fi-tun­nuk­set ja myön­tää vas­tuu­hen­ki­löil­le tar­vit­ta­vat val­tuu­det hank­kei­den ha­kuun.

– Edel­lis­ten EU-kau­sien tee­ma­hank­kei­siin on osal­lis­tu­nut Ai­sa­pa­rin alu­eel­la kaik­ki­aan 110 yh­dis­tys­tä ja niil­lä on ko­hen­net­tu ky­lien ti­lo­ja ja toi­min­to­ja kaik­ki­aan 1,1 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Han­ke­vink­ke­jä ai­em­min to­teu­te­tuis­ta pie­nis­tä hank­keis­ta kan­nat­taa käy­dä lu­ke­mas­sa mei­dän verk­ko­si­vul­ta, Mat­ti­la ker­too.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?