JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
24.1.2023 11.30

Spring Rock on Jouttikallio ja Do-You-Bestow on Suokko

Ainakin Iron Wilderness, Westerners, Bells, Horsetail Dike, Rush ja Do-You-Bestow löytyvät tältä kartalta.

Ainakin Iron Wilderness, Westerners, Bells, Horsetail Dike, Rush ja Do-You-Bestow löytyvät tältä kartalta.

Lapuan kaupungin karttapalvelu

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Sa­no­mien tä­män­vuo­ti­nen jou­lu­vi­sa eng­lan­nin kie­lel­le kään­ne­tyis­tä La­pu­an pai­kan­ni­mis­tä hu­vit­ti ko­vas­ti tei­tä lu­ki­joi­ta. Moni toi­voi li­sää sa­man­kal­tai­sia päh­ki­nöi­tä pur­ta­vak­si. Ni­mi­lis­tan on kään­tä­nyt la­pu­a­lais-sei­nä­jo­ke­lai­nen Veli-Pek­ka Iso­mä­ki.

Eng­lan­nin­kie­li­set pai­kan­ni­met tuot­ti­vat ko­vas­ti pään­vai­vaa, vaik­ka kii­tok­si­a­kin saim­me. Em­me saa­neet yh­tä­kään täy­sin oi­ke­aa lis­taa, jo­kai­ses­sa oli joku koh­ta vää­rin.

Haus­ko­ja tul­kin­to­ja kyl­lä riit­ti! Esi­mer­kik­si Eye Spin­ne­riä vei­kat­tiin kes­kus­tan ”ral­li­rin­gik­si”, mikä se hy­vin voi­si ol­la­kin. Spring Rock voi­si hy­vin ol­la myös vap­pu­kal­lio. Ja Lon­gi­noi­koo­sen tie­si­vät kaik­ki, sa­moin ai­ka hel­pot Kel­lo­jan, Län­si­ky­län, Mus­ta­maan, Jä­nis­mä­en ja Kuk­ku­kan­kaan ja mon­ta muu­ta­kin.

Ar­voim­me kaik­kien vas­tauk­sen lä­het­tä­nei­den kes­ken upe­at Sar­pa­ne­van pöy­tä­lii­nat, ne osui­vat seu­raa­vil­le:

Nii­na Mäki-Frän­ti, Ant­ti Ris­sa ja Tuu­li Vä­hä­mä­ki. Pal­kin­not voi nou­taa kont­to­ril­tam­me au­ki­o­lo­ai­koi­na ma–pe kel­lo 9-15. On­nea voit­ta­jil­le!

Täs­sä­pä oi­ke­at vas­tauk­set ja koo­tut se­li­tyk­set joi­hin­kin vä­hän ki­mu­ran­tim­piin vään­nök­siin.

1) Cuc­koo Woods = Kuk­ku­kan­gas

2) Low­lands = Alan­ko

3) Bel­ls = Kel­lo­ja

4) Ski Hut = Hiih­to­ma­ja

5) Burn-Be­a­ten Fields = Huh­ta­la. Huh­ta liit­tyy kas­ki­vil­je­lyyn ja Huh­ta­la on paik­ka, jos­sa on usei­ta huh­tia. Täs­sä oi­kea vas­taus on myös Ky­tö­vai­nio, joka il­mei­ses­ti ai­na­kin vas­taa­jan mie­les­tä löy­tyy kar­tas­ta?

6) Burn-Be­a­ten Field on the Hill = Huh­ta­mä­ki. Tä­hän eh­do­tet­tiin myös Pa­la­neen­kal­li­o­ta ja Pa­lo­mä­keä, jot­ka kuu­los­ta­vat oi­keil­ta, mut­ta ai­van oi­ke­ak­si on syy­tä hy­väk­syä yh­den lu­ki­jan eh­dot­ta­ma uu­den asun­to­a­lu­een nimi Huh­ta­kum­pu. Yh­den per­heen mie­les­tä ky­sees­sä oli Po­ro­lan­mä­ki – pa­laa po­rok­si oli var­maan joh­da­tel­lut aja­tuk­sia. Ky­tö­mä­ki pas­saa tä­hän myös.

7) Eye Spin­ner = Liuh­ta­ri. Liuh­to­mi­nen tar­koit­taa ho­su­mis­ta, tou­hu­a­mis­ta, ah­ke­roin­tia ja muu­ta it­sen­sä ym­pä­ril­lä pyö­ri­mis­tä, sii­tä voi­ta­neen joh­taa sil­mien pyö­rit­te­ly­kin. Haus­ka eh­do­tus, ja tek­ni­ses­ti osin oi­kea, oli Laa­ke­ri, ja sitä oli­kin eh­do­tet­tu mo­nes­sa vas­tauk­ses­sa. Joku eh­dot­ti myös Kul­ta­sil­mää, ja ai­ka lä­hel­lä on myös Simp­si­ön nä­kö­tor­ni. Sil­mi­ä­hän siel­lä pyö­ri­tel­lään, jos koh­ta pää­tä­kin.

8) Big­hill road = Iso­mä­en­tie

9) Spring Rock = Jout­ti­kal­lio. Eng­lan­nin ’spring’ on myös ’jou­si’ eli mur­teel­li­ses­ti ’jout­ti’. Tämä oli­si voi­nut yh­den vas­taa­jan mie­les­tä ol­la myös Vap­pu­kal­lio.

10) Trap Rock = Ri­ta­kal­lio. Suo­men kie­len rita-sa­nan mer­ki­tys on an­sa. Tä­hän joku eh­dot­ti Lou­kas­mä­keä, se on kui­ten­kin Il­ma­jo­el­la, ei La­pu­al­la, vaik­ka kään­nös on oi­ke­ah­ko.

11) Car Pi­ne­wood = Kaa­ran­män­nik­kö. Kaa­ra on ”fing­lis­kaa” ja tar­koit­taa au­toa.

12) Bear’s Hill = Kar­hun­mä­ki

13) Bot­tom = Ala­pää

14) Yel­low Wil­der­ness = Kel­ta­kor­pi

15) Do-You-Bes­tow = Suok­ko. Eng­lan­nin ’bes­tow’ on ’suo­da’, ja ky­sy­mys ’suot­ko’ on mur­teel­la ’suok­ko’ tai oi­ke­as­taan La­pu­al­la ’Su­ak­koo’.

16) Hor­se­tail Dike = Kor­te­so­ja

17) The Fal­ls = Kos­ki­ky­lä

18) Con­ca­ve = Ko­ve­ro. Ko­ve­ro saat­taa tar­koit­taa ko­ver­ret­tua tai ko­ver­tu­nut­ta paik­kaa, eh­kä jo­es­sa. Se kui­ten­kin kuu­los­taa sa­mal­ta kuin ko­ve­ra, jo­ten sik­si Con­ca­ve.

19) Ri­ver Style = Ala­jo­ki. Mel­kein rans­kaa – À la Joki eli Joen tyy­liin – sik­si Ri­ver Style.

20) Harsh = Här­si­lä. Tämä kään­nös on ään­teen­mu­kai­nen Harsh. Tä­hän eh­do­tet­tiin myös Mui­lun­ky­lää... Lie­kö harsh-sa­nan oi­kea kään­nös ’raa­ka’ tai ’kars­ki’ joh­dat­ta­nut aja­tuk­set Mui­lun­ky­län his­to­ri­aan?

21) Lon­ging-to-Re­po­se = Lon­gi­noi­koo­nen. Lon­gi­noi­koo­nen on maan­tien pit­kä suo­ra Kuor­ta­neel­le men­nes­sä. Ni­men al­ku on jo it­ses­sään mel­kein eng­lan­tia – lon­ging eli kai­puu – jo­ten sii­hen on li­sät­ty kai­puu pan­na oi­koo­sek­si eli le­vä­tä.

22) Wes­ter­ners = Län­si­ky­lä

23) Beam Hill = Mal­ka­mä­ki. ’Mal­ka’ on sy­no­nyy­mi sa­nal­le ’hir­si’. Täs­sä myös Hon­ki­mä­keä eh­do­tet­tiin, se on mel­ko lä­hel­lä oi­ke­aa.

24) Butc­her = Pout­tu. Nimi rin­nas­te­taan täs­sä li­ha­ta­lon ni­meen, jo­ten li­ha­kaup­pi­as eli teu­ras­ta­ja = sa­nan­mu­kai­ses­ti Butc­her.

25) Ber­ry Back­woods = Mar­ja­sa­lo

26) Ro­wan-on-the-Hill = Pih­la­ja­mä­ki

27) In Bet­ween = Vä­li­lä. Vain yh­den äl­län va­jaus sa­naan ’vä­lil­lä’.

28) Exp­lo­si­on = Pauk­ku. Täl­lä on tun­ne­mer­ki­tys­tä la­pu­a­lai­sil­le, mut­ta myös suo­ra kään­nös mur­teel­li­ses­ta sa­nas­ta.

29) Black­lands = Mus­ta­maa

30) Ja­ve­lin Hill = Pit­kä­mä­ki. Pit­kä­mä­es­tä voi nous­ta mie­leen kei­hään­heit­tä­jä.

31) Grove St. Mary = Ma­rie­lund. Täs­sä il­mei­ses­ti St. Mary oli joh­dat­ta­nut aja­tuk­sen Raa­mat­tuun.

32) Iron Wil­der­ness = Rau­ta­kor­pi

33) As­cot-of-the-Plains = Ra­vi­ra­ta. Lon­toon lie­peil­lä on eh­kä maa­il­man kuu­lui­sin lauk­ka­ra­ta, As­cot, niin tot­ta­han meil­lä on La­keu­den As­cot. Vaik­ka nyt ra­vu­rit ei­vät lau­ka­ta sai­si­kaan. Täs­sä oli yh­den vas­taa­jan mie­leen tul­lut Hat­tu eli Ha­tun­ky­lä Kau­ha­van-La­pu­an ra­ja­mail­la Ala­jär­ven­tie­tä Kau­ha­van Hir­vi­jo­el­le men­nes­sä. As­cot­han on tun­net­tu nais­vä­en ko­meis­ta ha­tuis­ta.

34) Hare Hill = Jä­nis­mä­ki

35) Fox Trap Hill = Ri­ta­mä­ki

36) Rush = Ruha. Rush on kir­joi­tu­sa­sul­taan sa­man­kal­tai­nen Ru­han kans­sa, ja li­säk­si ’rush’-sa­nan yk­si ihan oi­kea kään­nös on ’ruuh­ka’. Ru­has­ta käy­te­tään myös muo­toa ’Ruh­ka’, joka muu­ta­mas­sa vas­tauk­ses­sa oli­kin. ’Ruh­ka’ taas muis­tut­taa ko­vas­ti sa­naa ruuh­ka. On myös ar­vel­tu ni­men ’Ruha’ tul­leen­kin sa­nan ’tuk­ki­ruh­ka’ ete­lä­poh­ja­lai­ses­ta tai­vu­tus­muo­dos­ta 'ru­haas'. Tuk­ki­ruh­ka tar­koit­ta­nee ui­tos­sa ole­vien tuk­kien su­maa.

37) Saa­ri’s Cloth = Saa­ren­kan­gas

38) Sii­ri’s Place = Sii­ri­lä

39) Poor Man’s Cor­ner = Va­rat­to­man­louk­ko

40) Stone Cross = Ki­vi­ris­ti

41) Wit­ness Wilds = To­ris­ta­jan­kan­gas

42) Tii­tu’s Wrong = Tii­run­vää­rä. Tie­tä­vät­kö kaik­ki, mikä Tii­run­vää­rä on tai mis­sä se si­jait­see? Kar­tois­ta sitä ei löy­dä. Pan­kaa­pa tark­ka si­jain­ti meil­le tu­le­maan, ker­ro­taan se muil­le­kin.

43) Wood­pec­ker road = Ti­kan­tie

44) Te­leg­raph Hill = Simp­siö. 150 met­riä kor­ke­al­la Simp­si­öl­lä on 320 met­riä kor­kea te­le­vi­si­o­mas­to, ny­ky­a­jan len­nä­tin­tor­ni. Kos­ka San Fran­cis­cos­sa­kin on Te­leg­raph Hill, niin tot­ta­pa La­pu­al­la­kin.

45) Dike Woods = Ojut­kan­gas. Täs­sä myös Oja­la on ai­ka lä­hel­lä oi­ke­aa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?