JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
19.9.2023 8.00

Vanhemmat haluavat elvyttää yhteistyötä yläkoulun ja kotien välillä

Jarno Niemelä, Marjo Nurmenniemi ja Pirita Pouhula haluavat elvyttää yläkoulun vanhempainyhdistyksen toiminnan ja lähteä mahdaltamaan koulun ja kodin välistä raja-aitaa.

Jarno Niemelä, Marjo Nurmenniemi ja Pirita Pouhula haluavat elvyttää yläkoulun vanhempainyhdistyksen toiminnan ja lähteä mahdaltamaan koulun ja kodin välistä raja-aitaa.

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jouk­ko la­pu­a­lai­sia las­ten van­hem­pia on ko­ke­nut, et­tä La­pu­an ylä­kou­lu tar­vit­see tu­ek­seen ja taus­ta­voi­mak­seen van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen, joka ei täl­lä het­kel­lä ole toi­min­nas­sa. Koos­sa on jo yh­dis­tyk­sen toi­min­nan kan­nal­ta riit­tä­vä mää­rä van­hem­pia ja huol­ta­jia, mut­ta li­sää toi­vo­taan, sil­lä jou­kos­sa on voi­maa.

Ää­rim­mäi­set kiu­saa­mi­son­gel­mat ovat saa­neet van­hem­mat jal­keil­le.

– Tä­hän tar­vi­taan nyt ihan kaik­kia. Kou­lun ei tar­vit­se ol­la yk­sin. Myös ko­ti­jou­kot voi­vat vai­kut­taa pal­jon on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa. Van­hem­pi­na olem­me huo­lis­sam­me, mitä kou­lus­sa ta­pah­tuu. Van­hem­pai­nyh­dis­tys on sil­ta kes­kus­te­lul­le, vai­kut­ta­mi­sel­le ja tie­don li­sää­mi­sel­le ko­tei­hin ja toi­sin päin. Nyt tar­vi­taan yh­teis­työ­ka­na­vaa las­ten hy­väk­si, Pi­ri­ta Pou­hu­la ker­too.

Jar­no Nie­me­lä puo­les­taan tart­tui tuu­mas­ta toi­meen ja nos­ti esiin van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen el­vyt­tä­mi­sen. Sen toi­min­taa La­pu­an ylä­kou­lul­le on kai­van­nut taus­ta­tu­ek­seen myös Mar­jo Nur­men­nie­mi lap­sen­sa si­säil­ma­oi­rei­luun liit­ty­vien on­gel­mien ja jär­jes­te­ly­jen kans­sa.

– Nyt ei voi vaan is­tua ja seu­ra­ta si­vus­ta, mitä ta­pah­tuu. Täl­lä het­kel­lä kou­lun toi­met tun­tu­vat meis­tä van­hem­mis­ta riit­tä­mät­tö­mil­tä. Pi­tää he­rä­tä, nos­taa asi­at pöy­däl­le ja pu­hua on­gel­mis­ta nii­den oi­keil­la ni­mil­lä. Sen jäl­keen voi­daan poh­tia, mi­ten nii­tä läh­de­tään pur­ka­maan, vaik­ka yk­si ker­ral­laan, Nie­me­lä ko­ros­taa.

Hän muis­tut­taa, et­tä isos­sa jou­kos­sa on voi­maa.

Pi­ri­ta Pou­hu­la sa­noo, et­tä kiu­saa­mi­nen on täl­lä het­kel­lä se tär­kein asia, joka on nos­tet­ta­va esil­le.

– On mie­tit­tä­vä konk­reet­ti­sia käy­tän­nön toi­mia, mi­ten sii­hen voi­daan puut­tua. Jos kou­lus­sa ei ole riit­tä­väs­ti val­von­taa ja ai­kuis­ten läs­nä­o­loa, li­sä­re­surs­se­ja on löy­dyt­tä­vä, Pou­hu­la sa­noo va­ka­va­na.

Hän on täl­lä het­kel­lä mu­ka­na myös Kes­kus­kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä ja toi­mii sen ra­has­ton­hoi­ta­ja­na.

– Ylä­kou­lul­la van­hem­pai­nyh­dis­tys voi­si esi­mer­kik­si ol­la mu­ka­na hank­ki­mas­sa ruo­ka­laan val­von­ta­ka­me­roi­ta. Siel­lä teh­dään tin­kiä ja kiu­sa­taan, kun val­vo­jan sil­mä ei näe. Us­kon, et­tä val­von­nan läs­nä­o­lo ja sen tie­dos­ta­mi­nen jo rau­hoit­tai­si kiu­saa­jien toi­min­taa, Pou­hu­la ar­vi­oi.

– Muu­ten­kin käyt­töön pi­tää ot­taa te­hok­kaat kei­not ja yh­te­näi­set toi­met kiu­saa­mis­ta vas­taan. Sii­hen pi­tää koko kou­lun hen­ki­lö­kun­nan ja las­ten van­hem­pien osal­lis­tua. Kou­lun ja ko­din vä­lil­le pi­tää luo­da sel­lai­nen il­ma­pii­ri ja toi­min­ta­mal­li, et­tä asi­oi­ta voi­daan nos­taa esil­le, niis­tä voi­daan kes­kus­tel­la ja en­nen kaik­kea lap­set us­kal­tai­si­vat tuo­da esil­le nä­ke­mään­sä tai ko­ke­maan­sa kiu­saa­mis­ta, Nie­me­lä eh­dot­taa.

Nur­men­nie­mi on sa­moil­la lin­joil­la. Hä­nen mie­les­tään on tär­ke­ää, et­tä van­hem­mat ver­kos­toi­tu­vat kes­ke­nään.

– Ylä­kou­lun las­ten huol­ta­jil­la ja van­hem­mil­la pi­täi­si ol­la help­po ka­na­va, jos­sa voi­tai­siin pi­tää yh­teyt­tä toi­siin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Kun luot­ta­mus on syn­ty­nyt, han­ka­li­a­kin asi­oi­ta on hel­pom­pi sit­ten kä­si­tel­lä ja nos­taa esil­le, Nur­men­nie­mi sa­noo.

Kiu­saa­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­seen ja sii­hen puut­tu­mi­seen tar­vi­taan laa­jaa yh­teis­työ­tä ja usei­den ta­ho­jen pa­nos­ta. La­pu­an ylä­kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taa vi­rit­te­le­vät hen­ki­löt miet­ti­vät nyt, mi­ten sai­si­vat ylä­kou­lun 550 op­pi­laan huol­ta­jiin yh­tey­den.

– Kou­lun käyt­tä­mä Wil­ma-vies­tin­tä­jär­jes­tel­mä ta­voit­tai­si var­mas­ti kaik­ki, mut­ta sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta päät­tää kou­lun reh­to­ri, Nie­me­lä tie­tää.

Jos ylä­kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta kiin­nos­taa tai ai­heen ym­pä­ril­tä he­rää aja­tuk­sia, yh­teyt­tä voi ot­taa Mar­jo Nur­men­nie­meen. Myös Pi­ri­ta Pou­hu­la ja Jar­no Nie­me­lä ovat val­mii­ta ker­to­maan asi­as­ta.

– Suun­ni­tel­mis­sa on jär­jes­tää yh­tei­nen ti­lai­suus ja pe­rus­ta­mis­ko­kous vie­lä syk­syn ai­ka­na. Toi­min­taan voi läh­teä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Taus­ta­jou­kois­ta jo löy­tyy yh­dis­tyk­sen toi­min­nan edel­lyt­tä­viä vas­tuu­hen­ki­löi­tä, Nie­me­lä ko­ros­taa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?