JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kolumnit
14.6.2023 8.00

Yrittäjiltä
/ Rentoa kesämieltä!

Suo­men kesä on täyn­nä upei­ta ta­pah­tu­mia, joi­ta yh­dis­tää ai­na­kin se, et­tä ta­pah­tu­mien val­mis­te­lui­hin on käy­tet­ty iso mää­rä työ­tun­te­ja. Eri­lai­set toi­mi­kun­nat ovat ko­koon­tu­neet vi­si­oi­maan tu­le­vaa po­si­tii­vi­sel­la ener­gi­al­la, tah­to­ti­la­na hyvä. Suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä ta­pah­tu­mil­le on yh­teis­tä myös se, et­tä ne si­säl­tä­vät sekä on­nis­tu­mi­sen et­tä epä­on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta – to­den­nä­köi­ses­ti myös lii­an vä­hän ää­neen lau­sut­tua kii­tos­ta. Usein ta­pah­tu­ma­ke­sis­sä näh­dään myös en­sim­mäis­tä ker­taa ke­sä­työs­sään ole­via nuo­ria tai hen­ki­löi­tä, jot­ka hoi­ta­vat teh­tä­viä tal­koil­la eli la­pu­a­lai­sit­tain sa­not­tu­na ”kö­käl­lä”.

Muis­tan ta­ka­vuo­sil­ta ke­sän, kun poi­kam­me pe­la­si jal­ka­pal­loa. Jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een van­hem­pien kans­sa olim­me mu­ka­na kö­käs­sä naa­pu­ri­kau­pun­gin ke­sä­ta­pah­tu­mas­sa. Mie­he­ni kans­sa teh­tä­väm­me oli kul­jet­taa mön­ki­jäl­lä alu­eel­ta pois jä­te­säk­ke­jä. Vaik­ka suo­riu­duim­me työs­tä, niin luu­len, et­tä kaik­kea em­me osan­neet teh­dä si­ten, kuin am­mat­ti­lai­set oli­si­vat teh­tä­vän hoi­ta­neet. Sa­no­mis­ta var­mas­ti tuli – mut­ta yh­teis­hen­ki oli hyvä ja kan­nus­ta­va.

Suo­men mie­len­ter­veys­seu­ra ry on lis­tan­nut työ­nan­ta­jil­le ja esi­mie­hil­le vink­ke­jä, mi­ten nuor­ten ke­sä­työn­te­ki­jöi­den kans­sa on vii­sas­ta toi­mia. En­sim­mäi­nen ke­sä­työ­paik­ka nuo­rel­le on unoh­tu­ma­ton ko­ke­mus. Oh­jeis­sa avat­tiin, et­tä roh­kai­se­va ja avoin työ­nan­ta­ja ja esi­mies, joka huo­leh­tii uu­des­ta työn­te­ki­jäs­tä ja hä­nen pe­reh­dyt­tä­mi­ses­tään riit­tä­vän hy­vin, te­kee pa­ras­ta mah­dol­lis­ta edis­tä­vää mie­len­ter­veys­työ­tä nuor­ten pa­ris­sa. Vii­den vin­kin lis­tal­ta löy­tyy pe­reh­dy­tyk­sen tär­key­den li­säk­si muis­tu­tus­ta esi­mer­kin näyt­tä­mi­ses­tä, tur­val­li­suu­des­ta, vas­tuun so­pi­vas­ta an­ta­mi­ses­ta sekä hy­vän tun­nel­man luo­mi­ses­ta.

It­se­ä­ni py­rin muis­tut­ta­maan nuor­ten ke­sä­työn­te­ki­jöi­den koh­dal­la niin työ­nan­ta­ja­na kuin asi­ak­kaa­na kan­nus­ta­vuu­des­ta. Epä­var­muut­ta näh­des­sä­ni ko­e­tan sa­noa jo­ta­kin, joka voi­si osoit­taa ym­mär­rys­tä­ni nuor­ta koh­taan sekä ke­ven­tää nuo­ren ko­ke­maa pai­net­ta.

Haas­tan­kin mei­tä jo­kais­ta tänä ke­sä­nä luo­maan omal­la toi­min­nal­la ja käy­tök­sel­läm­me nuo­ria ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä koh­da­tes­sa tur­val­li­suu­den, hy­väk­syn­nän ja kan­nus­tuk­sen il­ma­pii­riä! Eri­lai­sis­sa ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa kul­kies­sa ha­vain­noi­maan po­si­tii­vi­suut­ta ja pu­hu­maan sii­tä hy­vää – lau­su­maan jopa ää­neen ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­le kii­tos­ta.

Us­kon, et­tä lait­ta­mal­la hy­vän kier­tä­mään, saa­tam­me huo­maa­mat­tam­me al­kaa saa­da en­tis­tä pa­rem­paa koh­te­lua myös it­se, löy­däm­me te­ki­jöi­tä tu­le­vai­suu­den ta­pah­tu­miin ja myös asi­ak­kaa­na ede­sau­tam­me omal­ta osal­tam­me tar­jo­a­maan nuo­ril­le hy­viä en­sim­mäi­siä ke­sä­työ­ko­ke­muk­sia.

Ma­ria Saa­ren­pää
Pu­heen­joh­ta­ja
La­pu­an Yrit­tä­jät ry

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?