JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
31.1.2024 6.00

Viiden vuoden urakka tuotti ainutlaatuisen keräilijän oppaan

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mat­ti Kii­lu­nen on saa­nut pää­tök­seen val­ta­van ura­kan, jon­ka al­ku on kah­den­kym­me­nen vuo­den ta­ka­na. Mar­ras­kuus­sa 2023 tuli pai­nos­ta var­sin­kin mi­li­ta­ria-ke­räi­li­jöi­den kie­li pit­käl­lä odot­ta­ma lu­et­te­lo­no­mai­nen kir­ja, oma­kus­tan­ne "Si­nis­tä ja mus­taa – La­pu­an Lii­ke ja Isän­maal­li­nen Kan­san­lii­ke ke­räi­lyn koh­tee­na".

– Kun ku­kaan ei täl­lais­ta kir­jaa ol­lut ai­em­min teh­nyt, niin minä pää­tin ryh­tyä urak­kaan, vaik­ka se vä­lil­lä tih­kaa­si niin pe­rus­teel­li­ses­ti, vä­hän pääl­le kol­me­kymp­pi­nen mies nau­raa.

Kii­lu­sel­la lie­nee Suo­men suu­rin ko­ko­el­ma La­pu­an Liik­keen ja IKL:n esi­neis­töä – kym­me­ni­sen tu­hat­ta esi­net­tä.

– Ky­se­lyi­tä sen saat­ta­mi­sek­si op­paan muo­toon on tul­lut vuo­sien mit­taan pal­jon. Yk­si tär­keim­mis­tä kan­nus­ta­jis­ta oli en­ti­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Jus­si Nii­nis­tö, joka to­te­si, et­tä täl­lais­ta kir­jaa ei ole ku­kaan en­nen teh­nyt. Et­tä "jos vain viit­sit, niin ryh­dy te­ke­mään", hän sa­noi, Kii­lu­nen pal­jas­taa.

– Nii­nis­tö on it­se laa­ti­nut La­pu­an Liik­keen ku­va­his­to­rii­kin pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten ("La­pu­an lii­ke: ku­va­his­to­ria kan­san­nou­sus­ta 1929-1932", Ni­mox 2003).

Esi­kois­kir­jai­li­ja sa­noo, et­tä op­paan te­ke­mi­seen on ku­lu­nut vii­den vuo­den ajan jo­ta­kuin­kin jo­kai­nen mi­nuut­ti, mikä lei­pä­työl­tä on jää­nyt yli.

– On tämä myös jon­kin­lai­nen ti­lin­pää­tös it­sel­le­ni, pit­kän ke­räi­lyn tu­los.

Kii­lu­sen ke­räi­lyn juu­ret ovat laa­jem­mat, ja ke­räi­li­jä os­taa edel­leen "kaik­kea, mikä liit­tyy La­pu­aan".

– Alun pe­rin ke­rä­sin kaik­kea mah­dol­lis­ta mi­li­ta­ri­aa eli so­ti­la­se­si­neis­töä. Eri­lai­sia ase­pu­ku­ja, kun­ni­a­merk­ke­jä. Jos­sain vai­hees­sa ta­ju­sin, et­tä pi­tää eri­kois­tua jo­hon­kin. Ra­ja­sin ke­räi­lyn La­pu­an Liik­keen ja IKL:n esi­neis­töön.

Mies myön­tää edel­leen os­te­le­van­sa muu­ta­kin kuin La­pu­an Lii­ket­tä ja IKL:ää, mut­ta esi­neil­lä pi­tää ol­la La­pua-kyt­kös. Pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten al­ka­nut har­ras­tus al­koi mo­poi­käi­se­nä:

– Os­tin si­ni­mus­tan vil­la­pai­dan, kun tuli kyl­mä, Kii­lu­nen nau­raa.

A4 ko­koi­ses­sa ko­va­kan­ti­ses­sa kir­jas­sa on 288 si­vua ja 700 ku­vaa kai­kes­ta esi­neis­tös­tä: kurs­si­merk­ke­jä, an­sio- ja kun­ni­a­merk­ke­jä, ryi­jy­jä, puuk­ko­ja, pat­sai­ta, tau­lu­ja, pos­ti­kort­te­ja, kir­je­kuo­ria, kir­je­pa­pe­rei­ta, tuh­ka­kup­pe­ja, vaat­tei­ta, kut­su­kort­te­ja, va­lo­ku­via, kä­si­oh­jel­mia jne. Esi­neis­töä on siis to­del­la laa­jas­ti. Kir­jas­sa on myös oma osuus Vih­to­ri Ko­so­lal­le kuu­lu­neis­ta esi­neis­tä.

– Ha­lu­sin op­paas­ta mah­dol­li­sim­man kat­ta­van ja mo­ni­puo­li­sen. Pit­kän lin­jan ke­räi­li­jät ovat ol­leet ih­meis­sään: on­ko täl­lai­si­a­kin esi­nei­tä ole­mas­sa.

Esi­nei­den tie­to­ja on ke­rät­ty Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta ja Kan­sal­lis­kir­jas­tos­ta in­ter­ne­tin kaut­ta.

– Vaa­sas­sa olen is­tu­nut maa­kun­ta-ar­kis­tos­sa. Olen myös haas­ta­tel­lut lu­ke­mat­to­mia ih­mi­siä ai­hees­ta ja hyö­dyn­tä­nyt omia tie­to­ja­ni.

Opas on teh­ty ni­me­no­maan ke­räi­li­jöi­den käyt­töön, mut­ta se kiin­nos­ta­nee la­pu­a­lai­sia laa­jem­min­kin.

– His­to­ri­oit­si­joi­den ja ke­räi­li­jöi­den vas­taa­not­to on ol­lut to­del­la po­si­tii­vi­nen. Po­liit­ti­sen his­to­ri­an do­sent­ti, val­ti­o­tie­teen toh­to­ri Mik­ko Uo­la kiit­te­li juu­ri ko­vas­ti, Kii­lu­nen tun­nus­taa.

Myös Vih­to­ri Ko­so­lan elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­nut Juk­ka-Pek­ka Pie­ti­äi­nen on hyö­dyn­tä­nyt Mat­ti Kii­lu­sen ko­ko­el­mia. Kii­lu­sen hal­lus­sa on ni­mit­täin mel­kein 1000 va­lo­ku­vaa Vih­to­ri Ko­so­lan jää­mis­tös­tä.

– Hän tuli ky­lään, kat­se­li ku­via Vih­to­ri Ko­so­las­ta ja kir­joit­ti muis­tiin sen min­kä ker­ke­si. Lä­he­tin hä­nel­le ko­pi­oi­ta muu­ta­mis­ta ku­vis­ta. Sat­tu­mal­ta Pie­ti­äi­sen kir­jan jul­kis­tus oli sa­moi­hin ai­koi­hin kuin te­ke­mä­ni op­paan.

Mikä kir­ja syn­tyy seu­raa­vak­si?

– Jo­ta­kin ta­ka­rai­vos­sa vä­hän kol­kut­taa, vaik­ka van­noin, et­tä ei iki­nä enää, Kii­lu­nen nau­raa.

– Jus­si Nii­nis­tö on jo kan­nus­ta­nut te­ke­mään Aka­tee­mi­sen Kar­ja­la-seu­ran esi­neis­tön lu­et­te­lon. Pöly on sen ver­ran las­keu­tu­nut, et­tä joi­ta­kin kaa­vai­lu­ja on. Niis­tä olen käy­nyt alus­ta­via kes­kus­te­lu­ja la­pu­a­lai­sen Ca­ri­ta Tuo­men kans­sa. Hän vas­ta­si kir­ja­ni tait­to­työs­tä. Nyt kui­ten­kin pi­tää vä­hän ve­tää hap­pea.

Mat­ti Kii­lu­nen tie­tää ai­heen­sa tu­le­nar­kuu­den ja ar­vos­te­li­joi­den mie­li­pi­teen.

– His­to­ria pi­tää tun­tea. Ei ole kan­na­not­to, et­tä his­to­ri­aa tut­ki­taan. Ei­kös se ole niin, et­tä mitä enem­män tie­de­tään, sen pa­rem­pi, hän muis­tut­taa.

– Näi­den esi­nei­den kaut­ta avau­tuu moni asia. Ja his­to­ri­aa sekä sen ta­pah­tu­mia pi­tää ai­na tul­ki­ta ai­ka­kau­ten­sa taus­taa vas­taan.

Kii­lu­nen ko­ros­taa, et­tä tämä hä­nen ke­rää­män­sä alue on jää­nyt pait­si­oon.

–Esi­mer­kik­si pu­na­kaar­ti­lais­ten mer­keis­tä, va­paus­so­dan mer­keis­tä, suo­je­lus­kun­ta ja Lot­ta Svärd -jär­jes­tö­jen mer­keis­tä sekä eri ri­ta­ri­kun­tien kun­ni­a­mer­keis­tä on teh­ty op­paat. Nyt sar­ja on täy­den­ty­nyt. Tämä opas on tie­to­kir­ja, tie­don le­vit­tä­mi­seen tar­koi­tet­tu.

Kii­lu­sen kir­jas­ta on otet­tu vain yk­si 200 kap­pa­leen pai­nos.

– Sii­hen se saa jää­dä­kin. Kir­ja­kin tu­lee ole­maan ke­räi­ly­koh­de. Sen olen päät­tä­nyt, haas­ta­tel­ta­va sa­noo pai­nok­kaas­ti.

– Ke­räi­li­jät ovat jo oman­sa ti­lan­neet etu­kä­teen, ei näi­tä mon­ta ole enää jäl­jel­lä. Kan­sal­lis­kir­jas­tos­sa tämä myös on va­paas­ti kiin­nos­tu­nei­den ja tut­ki­joi­den sekä his­to­ri­oit­si­joi­den käy­tös­sä.

(Tämä verk­ko­leh­den jut­tu on kor­jat­tu ver­sio La­pu­an Sa­no­mien nä­köis­leh­des­sä 24.1.2024 jul­kais­tus­ta ju­tus­ta.)

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?