JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.12.2018 8.00

Betlehemin tarinaa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män leh­den kes­ki­au­ke­a­mal­la on kir­jei­tä jou­lu­pu­kil­le. Nii­tä ovat laa­ti­neet Ala­nur­mon kou­lu­lai­set. Osa kir­joit­ta­jis­ta tai­taa tie­tää, et­tä jou­lu­puk­ki on ta­ruo­len­to. Käy­kää­pä lu­ke­mas­sa haus­ko­ja teks­te­jä, niis­sä on asi­an­kin sie­men­tä. Yk­si kou­lu­lai­nen toi­voo säh­kö­ham­mas­har­jaa, toi­nen hams­te­ria, kol­mas pel­kää ri­su­ja. Au­ke­a­mal­la on myös Tiis­ten­jo­en kou­lu­lais­ten iha­nia jou­lu­pii­rus­tuk­sia. Nii­tä voit­te näh­dä li­sää vie­lä en­si vii­kon leh­dis­sä.

Si­vul­la 23 on tal­vi­sen kau­nis jut­tu tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­ses­tä jou­lu­po­lus­ta. Seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät apu­naan iso jouk­ko va­paa­eh­toi­sia ih­mi­siä – kai­ken­kaik­ki­aan 40 – jär­jes­ti­vät jäl­leen tuo­mi­o­kir­kon ym­pä­ris­töön jou­lui­sen va­el­luk­sen, jo­hon osal­lis­tuu ai­na val­ta­van pal­jon lap­si­per­hei­tä. Tänä vuon­na pe­rä­ti 350 ih­mis­tä tu­tus­tui jou­lun sa­no­maan. Mu­ka­na oli vä­keä pait­si La­pu­al­ta, myös maa­kun­nas­ta.

Mo­nel­le lap­sel­le jou­lu tai­taa ol­la pal­jol­ti lah­ja­ta­pah­tu­ma. Sen ta­kia on hie­noa, et­tä tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta muis­tut­taa jou­lun al­ku­läh­tees­tä draa­man kei­noin. Elä­myk­sel­li­nen kier­ros, joka päät­tyy sei­men ää­rel­le, käy ai­kui­sen­kin sy­dä­meen. Ja pie­ni Jee­sus-vau­va sei­mes­sä on ai­na yh­tä lii­kut­ta­va. Jou­lu­pol­ku on lap­sil­le myös mu­ka­va, rau­hal­li­nen het­ki oman ai­kui­sen kans­sa. La­pu­al­la eri­tyi­sen hie­nok­si va­el­luk­sen te­ke­vät ihan oi­ke­at lam­paat, poni ja he­vo­nen sekä ro­vas­ti Tup­pu­rai­sen koi­ra. Seu­ra­kun­nan väki oli näh­nyt ai­van val­ta­van vai­van ta­pah­tu­man eteen.

Ja vaik­ka lah­jat ovat tär­kei­tä, niin useim­mil­le lap­sil­le myös Bet­le­he­min ta­pah­tu­mat ovat tu­tut. Lu­ke­kaa­pa eka­luok­ka­lai­sen Max Pos­ki­par­ran pie­ni haas­tat­te­lu kes­ki­au­ke­a­mal­ta. Max ker­toi pää­toi­mit­ta­jal­le au­liis­ti mitä on toi­vo­nut pu­kil­ta, mut­ta hy­vin tär­ke­ä­nä hän piti myös kou­lun jou­lu­juh­laa, jos­sa hän saa esit­tää sei­men ää­rel­lä pai­men­ta. Sii­nä pi­tää kuu­lem­ma ai­na­kin sei­soa aloil­laan, ja saa pan­na pääl­leen pai­me­nen vaat­teet.

Iha­naa kol­mat­ta ad­vent­tia!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?