JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.8.2017 8.00

Ei sittenkään ikuisuushanke

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Us­ko­ma­ton­ta, mut­ta tot­ta.

Nyt al­kaa pa­has­ti näyt­tää sil­tä, et­tä työt val­ta­tie 19:llä Ko­ve­ron ris­teyk­ses­sä käyn­nis­ty­vät ja eri­ta­so­liit­ty­mä jos­kus val­mis­tuu. Ku­lu­val­la vii­kol­la ris­tey­sa­lu­eel­la on aloi­tet­tu, vi­ral­li­ses­ti sa­not­tu­na, ra­ken­ta­mis­ta pal­ve­le­vien poh­ja­tut­ki­mus­ten te­ke­mi­nen. Ete­lä-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen mu­kaan var­si­nai­set ra­ken­nus­työt voi­daan aloit­taa syys­kuus­sa, mi­kä­li poh­ja­o­lo­suh­teis­sa ei il­me­ne yl­lä­tyk­siä.

Pal­jon piti ta­pah­tua en­nen tätä. Ris­teyk­ses­sä on vuo­sien saa­tos­sa ajet­tu lu­ke­mat­to­mia ko­la­rei­ta, pel­tiä on men­nyt rut­tuun, ih­mi­siä on louk­kaan­tu­nut, jopa kuol­lut. Iso har­mis­tuk­sen­sa on ol­lut ju­mit­ta­va lii­ken­ne, kun pie­nem­mil­tä teil­tä ei pää­se kään­ty­mään ei­kä yli val­ta­tien.

Vuo­si­kym­me­net ovat ku­lu­neet, lii­ken­ne­mää­rät ovat kas­va­neet kas­va­mis­taan, lii­ken­ne­mi­nis­te­rit vaih­tu­neet, mut­ta ris­teys­han­ke ei ole eden­nyt mi­hin­kään. La­pu­a­lais­ten toi­vei­ta, eh­do­tuk­sia, vaa­ti­muk­si­a­kin, ei ole kuul­tu. Ko­ve­roa on alet­tu pi­tää ikui­suus­hank­kee­na, mut­ta sil­ti sen eteen on teh­ty töi­tä ja kun­ta­lai­set osoit­ta­neet miel­tään.

Sit­ten yh­täk­kiä al­koi ta­pah­tua.

On vää­rin sa­noa, et­tä oli jo ai­ka­kin, sil­lä ai­ka oli jo kau­an sit­ten. Otam­me sil­ti ilo­mie­lin vas­taan se mitä saa­daan.

Iso mer­ki­tys hank­keen to­teu­tu­mi­ses­sa on La­pu­an kau­pun­gin lä­hes mil­joo­nan eu­ron tu­el­la. Il­man nii­tä ra­ho­ja han­ke hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti sei­soi­si yhä ja kym­me­nen vuot­ta sit­ten laa­di­tut suun­ni­tel­mat van­he­ni­si­vat.

Enää ei ole sel­ke­ää ja toi­mi­vaa ja­koa val­ti­on ja kun­nan tei­hin vaan val­tio edel­lyt­tää kun­tien osal­lis­tu­mis­ta kus­tan­nuk­siin. Kun kyse oli Ko­ve­ros­ta, La­pu­an päät­tä­jät ei­vät epä­röi­neet tuen myön­tä­mi­ses­sä. Tot­ta­kai val­tio sil­ti sai osak­seen an­sait­se­maan­sa kri­tiik­kiä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?