JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.3.2018 8.00

Erotu eduksesi

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tie­dät­kö tun­tee, kun olet vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la, ja et­sit vaik­ka­pa ruo­ka­paik­kaa. Sil­mäi­let kylt­te­jä, kat­se­let va­lo­mai­nok­sia, mit­tai­let jul­ki­si­vu­ja ja ra­ken­nuk­sia. Mil­lä pe­rus­teel­la teet va­lin­nan, mi­hin me­net syö­mään?

Va­lin­ta teh­dään usein sen pe­rus­teel­la, min­kä yri­tyk­sen kylt­ti tu­lee esil­le par­hai­ten. Sitä koh­ti on help­po läh­teä. Se oi­kein kut­suu luok­seen.

Yri­tys­ten on tär­ke­ää teh­dä mark­ki­noin­ti­aan juu­ri niil­le, jot­ka ei­vät nii­tä tun­ne. Kaik­ki nä­ky­vä ra­ken­taa ul­ko­puo­li­sil­le mie­li­ku­vaa toi­min­nas­ta, ja mie­li­ku­va syn­tyy se­kun­neis­sa.

Vaik­ka kyse on pie­nis­tä asi­ois­ta, asi­ak­kaal­le ei ole ol­len­kaan yh­den­te­ke­vää, ovat­ko pal­ve­lu­y­ri­tyk­sen ik­ku­nat puh­taat, mar­kii­sit eh­jät, teip­pauk­set kun­nos­sa ja por­taat la­kais­tu­na. Sii­tä se läh­tee. Yri­tys­ku­va ulos­päin ker­too tah­to­mat­ta­kin yrit­tä­jän omas­ta asen­tees­ta. Li­kai­set ik­ku­nat saat­ta­vat tun­tua mi­tät­tö­mäl­tä asi­al­ta kai­ken muun kes­kel­lä, mut­ta vai­kut­taa asi­ak­kai­siin vä­hin­tään­kin epä­suo­ras­ti.

Jul­ki­si­vun, mai­nosp­la­kaat­tien ja va­lo­kylt­tien tär­keä teh­tä­vä on kiin­nit­tää ohi­kul­ki­joi­den ja asi­ak­kai­den huo­mio. Tus­kin ke­nen­kään yrit­tä­jän on tar­koi­tus ol­la asi­ak­kai­taan pii­los­sa sei­nien­sä si­sä­puo­lel­la vaan hou­ku­tel­la hei­tä tar­jo­a­mien­sa pal­ve­lu­jan puo­leen.

Mo­nes­sa mie­les­sä tär­keä nä­ky­mi­sen paik­ka La­pu­an koh­dal­la on Hon­ki­met­sän te­ol­li­suu­sa­lue. Sii­hen har­va val­ta­tie­tä aja­va hok­saa ny­kyi­sel­lään kiin­nit­tää huo­mi­o­taan. Sii­nä voi­si ol­la alu­een yri­tys­ten ja kau­pun­gin yh­tei­nen pro­jek­ti teh­dä alu­ees­ta, ja siel­lä ole­vis­ta yri­tyk­sis­tä niin nä­ky­vä, et­tä sen mai­nos­va­lot lois­tai­si­vat Kau­ha­val­ta Sei­nä­jo­el­le as­ti! Se li­säi­si kum­mas­ti alu­een ve­to­voi­maa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?