JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.2.2018 8.00

Evästä ensi kertaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an en­sim­mäi­set Rek­ry­mes­sut jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na Se­dul­la. Nuo­ri­son ko­ke­muk­sia mes­suis­ta si­vul­la 9.

Mes­suis­ta saa­tiin hyvä läh­tö­lau­kaus seu­raa­vaa ker­taa var­ten. Nuo­ri­so tuli pai­kal­le jou­kol­la, ja jo­kai­nen mes­suo­sas­to näyt­ti kiin­nos­ta­van; töi­tä oli tar­jol­la kym­me­nil­le. Esi­mer­kik­si La­pua-Ket­jut et­si kah­ta ko­neis­ta­jaa ihan va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuo­mas Luo­ma mai­nit­si, et­tä ko­neis­ta­jia on vai­kea saa­da töi­hin, kos­ka kuu­lem­ma kai­kil­la hy­vil­lä ko­neis­ta­jil­la on jo työ­paik­ka. Mut­ta mi­kä­li La­pua-Ket­jut va­kaa­na työ­nan­ta­ja­na kiin­nos­taa, niin pan­kaa soit­ta­en.

Se­dul­la oli pai­kal­la myös hen­ki­lös­tö­vuok­raus­fir­mo­ja. Nii­den kaut­ta moni nuo­ri työl­lis­tyy tänä päi­vä­nä en­sim­mäi­seen työ­paik­kaan­sa ja sitä kaut­ta py­sy­vään työ­suh­tee­seen, jo­ten kan­nat­taa il­moit­tau­tua ”lis­toil­le”. La­pu­an kau­pun­gin eri hal­lin­to­kun­nat tar­jo­a­vat myös työ­paik­ko­ja lä­hin­nä ke­säk­si. Vaa­san yli­o­pis­to­kin oli pai­kal­la. Kun kes­ki­as­teen jäl­keen läh­de­tään et­si­mään seu­raa­vaa etap­pia, on Vaa­sa so­pi­van lä­hel­lä. Yli­o­pis­ton väki ker­toi, et­tä la­pu­a­lai­set nuo­ret oli­vat ilah­dut­ta­van kiin­nos­tu­nei­ta Suo­men kau­neim­man kam­pu­sa­lu­een tar­jon­nas­ta.

Pi­kai­ses­ti ke­rä­tyn pa­laut­teen pe­rus­teel­la ylä­as­tei­käi­set tai­si­vat ol­la vie­lä tur­han nuo­ria näi­den mes­su­jen kä­vi­jöik­si, mut­ta sitä van­hem­mat ot­ti­vat käyn­nin jo to­sis­saan. Hei­tä var­ten Rek­ry-mes­sut on eri­no­mai­nen ta­pah­tu­ma. Täs­tä tar­jon­nas­ta ja suo­si­os­ta on vara vie­lä li­sä­tä. Nyt oli­si­kin hyvä sau­ma jär­jes­tää näyt­teil­le­a­set­ta­jien ja jär­jes­tä­jien kes­ken pa­lau­te­pa­la­ve­ri, jos­sa käy­dään läpi nyt saa­tu op­pi, pa­ran­nus­koh­teet ja hou­kut­ti­met en­si vuo­del­le.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?