JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.9.2020 6.00

Kahden metrin yhteiskunta

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ult­ra­ma­ra­ton sa­la­ka­va­lan ko­ro­na­vi­ruk­sen kans­sa jat­kuu. Vä­lil­lä vä­syt­tää ja te­ki­si mie­li luo­vut­taa. Tä­hän as­ti kui­ten­kin la­pu­a­lai­set ja ete­lä­poh­ja­lai­set voi­vat ol­la yl­pei­tä kes­tä­vyy­des­tään. Tääl­lä ou­to vi­rus­sai­raus ei ole pääs­syt nis­kan pääl­le, kos­ka on nyh­ty­ris­ti teh­ty sen es­tä­mi­sek­si kaik­ki, juu­ri niin kuin on oh­jeis­tet­tu. Jos joku on lip­su­nut ra­joi­tus­ten suh­teen, hän on saa­nut osak­seen ai­na­kin pa­hek­su­via kat­sei­ta.

Hal­li­tus on lin­jan­nut ar­kem­me kah­den met­rin yh­teis­kun­nak­si, mut­ta se­kään ei nyt näy­tä riit­tä­vän. Tar­tun­nan­ris­ki on suu­rin si­sä­ti­lois­sa ja siel­lä, mis­sä ko­koon­tuu suu­ria mää­riä ih­mi­siä. Tur­va­vä­leis­tä täy­tyy pi­tää huol­ta, mut­ta fyy­sis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­nen käy­tän­nös­sä on vai­ke­aa. Vaik­ka tur­val­li­suut­ta var­mis­te­taan asi­a­kas­mää­rien ra­jaa­mi­sel­la, tur­va­e­täi­syyk­sil­lä ja hy­gie­ni­aoh­jeis­tuk­sel­la, niin on­han se nyt jo näh­ty, et­tä tur­va­e­täi­syyk­sien nou­dat­ta­mi­nen on han­ka­laa pel­käs­tään ruo­ka­kau­pois­sa­kin ja jouk­ku­eur­hei­lu­la­jien edus­ta­jat näyt­tä­vät edel­leen tsemp­paa­van toi­si­aan rin­gis­sä ja ha­laa­van on­nis­tu­mis­ten jäl­keen.

Tä­män het­ken vä­häi­sen sai­ras­tu­vuu­den pe­rus­teel­la voi­si ereh­tyä luu­le­maan, et­tä ko­ro­na­vi­rus oli­si hei­ken­ty­nyt. Kui­ten­kin se on al­ka­nut le­vi­ä­mään vas­tus­tus­ky­kyi­sem­pien nuor­ten vä­li­tyk­sel­lä hei­dän van­hem­piin­sa ja iso­van­hem­piin. Ou­to vi­rus so­lut­tau­tuu nuo­riin opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­mis­ta ja jouk­ku­eur­hei­lun suun­nil­ta. Uu­sim­mat al­tis­tu­mi­set ovat Sei­nä­jo­el­la jää­kiek­ko-ot­te­lun kat­so­mos­sa ja Mik­ke­lis­sä, jos­sa ko­ro­na­tar­tun­nat ovat le­vin­neet A-nuor­ten jouk­ku­ees­ta lii­ga­pe­laa­jiin­kin.

Vi­ruk­sen kan­nal­ta ti­lan­ne ei ole muut­tu­nut mik­si­kään sit­ten ke­vään. Vaik­ka yh­teis­kun­ta aset­taa ra­joi­tuk­sia, niin vii­me kä­des­sä vas­tuu on jo­kai­sel­la meis­tä it­sel­läm­me. Läh­den­kö mat­kal­le tai osal­lis­tun­ko suu­reen ylei­sö­ta­pah­tu­maan? Sii­nä­pä pul­ma!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?