JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
27.3.2018 8.00

Keskimääräistä suurempi kevätalennus

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

ELY-kes­kus tie­dot­taa, et­tä maa­kun­nas­sa va­rau­du­taan ke­vät­tul­viin. Ot­sik­ko ei siis viit­taa ke­sä­tant­tu­jen tai te­ry­lee­ni­hou­su­jen hin­too­hin, vaan sii­hen, et­tä maa­kun­nan teko- ja luon­non­jär­vien pin­taa las­ke­taan tänä ke­vää­nä ta­val­lis­ta enem­män. ELYn sa­na­muo­to, jär­vien "kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi ke­vä­ta­len­nus" pak­kas vä­hän nau­rat­taa toi­mit­ta­jaa.

No, asi­aan.

ELYn mu­kaan var­sin­kin te­ko­jär­viin py­ri­tään saa­maan mah­dol­li­sim­man pal­jon va­ras­toin­ti­ti­laa tul­va­hui­pun leik­kaa­mi­sek­si.

Ve­si­ta­lou­sa­si­an­tun­ti­ja Kat­ja Hau­ki­leh­to ker­too, et­tä Hir­vi­jär­ven te­ko­al­taan pin­taa las­ke­taan tänä ke­vää­nä ko­ko­nais­ta kol­me met­riä. Lä­hes kak­si met­riä on jo las­ket­tu, ja vie­lä met­ri pääs­te­tään. Myös Var­pu­lan al­taas­ta juok­su­te­taan ta­val­lis­ta ke­vät­tä enem­män, Kuor­ta­neen­jär­vi on jo eh­ti­nyt las­kea hy­vin.

Va­rau­tu­mi­nen joh­tuu tie­tys­ti hui­mas­ta lu­mi­mää­räs­tä. ELY sään­nös­te­lee te­ko­jär­vien pin­taa lu­men mää­rän mu­kaan, ja nyt kun lun­ta on tul­lut ta­val­lis­ta enem­män, on myös syy­tä va­rau­tua pa­rem­min. Li­säk­si lu­men ve­si­ar­vot ovat yli ajan­koh­dan kes­ki­ar­von, ja lun­ta on to­den­nä­köi­ses­ti tu­los­sa vie­lä li­sää. On­gel­ma on, jos ke­vään tulo myö­häs­tyy. Sil­loin myös su­la­mi­nen ta­pah­tuu myö­hään. Jos sii­hen vie­lä sa­taa pääl­le, on tul­va taat­tu.

Hau­ki­leh­to sa­noo, et­tä kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä ole­vien mal­lin­nus­ten mu­kaan tul­va­huip­pu osuu huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­le, tar­kem­min sa­not­tu­na huh­ti­kuun 20. päi­vän jäl­keen. Pa­ras­ta oli­si, jos lumi su­lai­si pik­ku hil­jaa. Li­säk­si voi toi­voa yö­pak­ka­sia läm­pi­mien päi­vien pääl­le. Ve­si­ta­lou­sa­si­an­tun­ti­ja Hau­ki­leh­don mu­kaan se hil­lit­see tul­vaa par­hai­ten.

Jo­ki­jäät ovat vie­lä pak­su­ja, kes­ki­mää­rin ELYn mu­kaan jopa puo­li met­riä. Mit­tauk­set teh­dään uu­des­taan pää­si­äi­sen jäl­keen ja sit­ten pää­te­tään, ryh­dy­tään­kö sa­haa­maan. La­pu­an­jo­es­sa ei yleen­sä muo­dos­tu suu­ria jää­pa­to­ja tul­van­kaan ai­ka­na, mut­ta Ky­rön­jo­es­sa ne ovat tosi on­gel­ma.

Kyl­lä se ke­vät siel­tä tu­lee, vaik­ka maa­nan­tai­aa­mun -23 as­tet­ta pani us­kon ko­e­tuk­sel­le.

Rau­hal­lis­ta pii­na­viik­koa!