JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.11.2019 8.00

Lähtekää mukaan kyntti­lä­kul­ku­eeseen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­le vi­ri­tel­lään uut­ta pe­rin­net­tä it­se­näi­syys­päi­väk­si.

Mo­nes­sa ta­los­sa on ol­lut ta­pa­na viet­tää it­se­näi­syys­päi­vää kat­so­mal­la Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin it­se­näi­syys­päi­vän kut­su­ja, usea seu­raa te­le­vi­si­os­ta myös it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tia, joka tänä vuon­na on Tam­pe­reel­la. Suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta kat­soo var­mas­ti myös Tun­te­mat­to­man so­ti­laan. Moni suun­taa kirk­koon it­se­näi­syys­päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen.

La­pu­al­la kau­pun­gin ja tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan it­se­näi­syys­päi­vä juh­la jär­jes­te­tään tä­nä­kin vuon­na tuo­mi­o­kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen yh­tey­des­sä.

Tänä vuon­na meil­lä la­pu­a­lai­sil­la on ti­lai­suus laa­jen­taa it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­tei­tä. Muu­ta­mat la­pu­a­lai­set, etu­ne­näs­sä Jo­han­na Lah­den­suo Kau­nis­saa­res­ta sekä Mat­ti Kii­lu­nen ja Jus­si La­tik­ka, ovat ryh­ty­neet puu­haa­maan kynt­ti­lä­kul­ku­et­ta kau­pun­gin­ta­lol­ta tuo­mi­o­kirk­koon it­se­näi­syys­päi­vän il­ta­päi­väl­le. Tar­koi­tus on vie­dä kynt­ti­lät san­ka­ri­pat­sail­le kirk­ko­pi­has­sa, ja mi­kä­li vä­keä riit­tää, myös san­ka­ri­hau­doil­le.

Lah­den­suon idea on saa­nut ko­vas­ti kan­na­tus­ta, ja myös La­pu­an Sa­no­mat on mu­ka­na uu­den pe­rin­teen käyn­nis­tä­mi­ses­sä – me lah­joi­tam­me nämä en­sim­mäi­sen vuo­den kynt­ti­lät. Mu­kaan toi­vo­taan läh­te­vän ta­val­li­sia ih­mi­siä, lap­si­per­hei­tä, nuo­ria, ai­kui­sia. Kul­kue käyn­nis­tyy kau­pun­gin­ta­lol­ta, jon­ne ko­koon­nu­taan nel­jäk­si il­ta­päi­väl­lä. Kun kynt­ti­lät on sy­ty­tet­ty, läh­de­tään rau­hal­li­ses­ti kä­ve­le­mään koh­ti tuo­mi­o­kirk­koa. Siel­lä on vas­tas­sa la­pu­a­lai­sia kuo­ro­ja, jot­ka ter­veh­ti­vät kul­ku­et­ta lau­lul­la. Kynt­ti­löi­den las­ke­mi­sen jäl­keen vei­sa­taan yh­des­sä ”Maa on niin kau­nis”.

Tä­män pie­nen kä­ve­ly­len­kin moni eh­tii teh­dä so­pi­vas­ti Tun­te­mat­to­man jäl­keen ja en­nen Lin­nan juh­lien seu­raa­mis­ta. Ja jos on tul­lut syö­tyä run­sas lou­nas, niin täs­sä­hän se kä­vel­les­sä mu­ka­vas­ti su­laa. Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat, et­tä ky­sees­sä ei ole pu­ku­koo­di­ti­lai­suus: kul­ku­ee­seen läh­de­tään läm­pi­mis­sä tal­vi­vaat­teis­sa, il­man kun­ni­a­merk­ke­jä tai juh­lal­lis­ta pääl­lys­tak­kia.

Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä tu­lee La­pu­al­le pe­rin­ne. Li­sää ai­hees­ta on si­vul­la 5 ole­vas­sa ju­tus­sa, jos­sa Lah­den­suo tii­vis­tää kau­niis­ti asi­an yti­men: Tu­li­si­ko täs­tä uu­si, kau­nis la­pu­a­lai­nen tapa sa­noa kii­tos isän­maas­ta?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?