JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.2.2020 8.00

Liikaa vai liian vähän

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Eten­kin nuo­ret ko­ke­vat ar­ken­sa ras­kaak­si ja ai­em­paa ikä­vys­tyt­tä­väm­mäk­si. Lä­hes puo­let yli 14-vuo­ti­ais­ta kou­lu­lai­sis­ta ker­too, et­tä ar­ki on ras­kas­ta, ei­kä se vas­taa hei­dän odo­tuk­si­aan. Myös yhä use­am­pi ai­kui­nen ko­kee ar­kie­lä­män­sä kii­rei­sek­si ja ras­kaak­si, ikä­vys­tyt­tä­väk­si­kin.

Täl­lai­seen lop­pu­tu­lok­seen on pää­ty­nyt Ti­las­to­kes­kuk­sen äs­ket­täin jul­kai­se­ma va­paa-ai­ka­tut­ki­mus, jos­sa tu­lok­sia ver­tail­laan kah­den edel­li­sen tut­ki­muk­sen tie­toi­hin vuo­sil­ta 2002 ja 2017.

Ar­kea ei ole tut­ki­muk­ses­sa mää­ri­tel­ty sen tar­kem­min, mut­ta ar­ki on ar­ki. Se on kaik­ki muut vii­kon­päi­vät, pait­si sun­nun­tai, joka on pyhä. Ar­ki on sitä, mitä me teem­me päi­vit­täin, vii­koit­tain, kuu­kau­sit­tain vuo­si toi­sen­sa pe­rään.

Ar­ke­na kuu­luu pon­nis­tel­la, näh­dä vai­vaa­kin ja ajoit­tain (useim­mi­ten) on kii­re. Kou­lun­käyn­ti ja opis­ke­lu vie­vät kou­lu­lai­sil­ta ja opis­ke­li­joil­ta suu­ren osan päi­väs­tä lu­ku­vuo­sien ai­ka­na. Työs­sä­käy­vät pi­tää kii­rei­se­nä työ­nan­ta­jan tar­jo­a­mat teh­tä­vät. Vaik­ka suo­ma­lais­ten ikä­vys­ty­mi­nen häm­mäs­tyt­tää, niin on ryh­mä, joka tut­ki­muk­sen mu­kaan ei pit­käs­ty. Työs­sä käy­vät yrit­tä­jät ja ylem­mät toi­mi­hen­ki­löt ko­ke­vat ar­ken­sa har­vem­min ikä­vys­tyt­tä­vä­nä! Toi­saal­ta työn puu­te vai­kut­taa ar­jen ko­ke­mi­seen, mut­ta myös se, jos työ­tä on lii­kaa, ja jos kai­ken kir­jaa Ex­cel-tau­lu­koi­hin, voi tul­la tun­ne, mi­ten täs­tä kai­kes­ta voi­kaan kos­kaan sel­vi­tä.

Edel­li­nen su­ku­pol­vi vain teki työt al­ta pois. Ku­kaan ei tien­nyt, saa­tik­ka las­ke­nut, et­tä ros­kien vien­tiin vuo­des­sa ku­luu 1300 mi­nuut­tia, lap­sen ruok­ki­mi­seen 15 600 mi­nuut­tia, tis­ki­ko­neen täyt­töön 3 640 mi­nuut­tia ja vaik­ka­pa vaat­tei­den pe­suun ja ri­pus­ta­mi­seen 5 200 mi­nuut­tia.

On­nek­si val­ta­o­sa (80 %) kui­ten­kin pi­tää ar­ke­aan yhä mie­len­kiin­toi­se­na.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?