JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.6.2020 8.00

Lottovoitto asukas­mark­ki­noin­nille
ja yrityksille

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­hän leh­teen saa­tiin kuin saa­tiin­kin vie­lä mah­tu­maan hie­no uu­ti­nen: Val­ta­tiel­le 19 saa­daan vih­doin ohi­tus­kais­tat! Toi­nen tu­lee Jout­ti­kal­li­on koh­taan ja toi­nen At­ri­al­le. Työ al­kaa heti kun ura­koit­si­jat on va­lit­tu.

Asi­an eteen on teh­ty töi­tä vuo­si­kau­sia. Pen­goin leh­den ar­kis­toa taak­se­päin. Val­ta­tie 19:ää kä­sit­te­le­viä jut­tu­ja on jul­kais­tu pel­käs­tään vii­mei­sen vii­den vuo­den si­sään kol­mi­sen­kym­men­tä. Niis­tä suu­rin osa on kä­si­tel­lyt eri­lai­sia vai­kut­ta­mi­sy­ri­tyk­siä val­ti­on suun­taan. On ker­rot­tu asi­as­ta tääl­lä vie­rail­leil­le mi­nis­te­reil­le ja kan­sa­ne­dus­ta­jil­le, on teh­ty vaa­li­lu­pauk­sia asi­aan liit­ty­en, E-P:n liit­to on ot­ta­nut kan­taa. Lob­baus­ta on to­del­la teh­ty har­ti­a­voi­min. Ar­kis­tos­sa oli myös kym­me­niä ko­la­riu­u­ti­sia, jois­ta osa tosi va­ka­via, val­ta­tie 19:ltä. Ne­kin toi­vot­ta­vas­ti vä­he­ne­vät nyt, kun lii­ken­ne su­ju­voi­tuu ohi­tus­kais­to­jen ja At­ri­an ram­pin myö­tä.

Väy­län pa­ran­nus­töis­tä on val­ta­va hyö­ty alu­een elin­kei­no­toi­min­nal­le: me­tal­li­te­ol­li­suu­del­le, tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­del­le, elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­le ja lu­ke­mat­to­mil­le pk-yri­tyk­sil­le.

La­pu­an tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tämä on­kin lot­to­voit­to. Kun meil­tä on eri­no­mai­set yh­tey­det maa­kun­taan (myös Här­män suun­taan toi­vo­taan pa­ran­nuk­sia vt 19:lle), niin mei­dän on en­tis­tä hel­pom­pi hou­ku­tel­la asuk­kai­ta, oli työ­paik­ka mis­sä ta­han­sa. Kun yh­teys esi­mer­kik­si Sei­nä­jo­el­le no­peu­tuu pian vart­tiin, niin koti on jär­ke­vää pe­rus­taa La­pu­al­le. Ja kun yrit­tä­jä kat­se­lee toi­mi­ti­lo­ja, niin La­pua on yhä ke­hit­ty­vien yh­teyk­sien an­si­os­ta kär­ki­ka­hi­nois­sa. Lu­ke­kaa­pa vaik­ka si­vul­ta 11, mik­si Fresh Ser­vant va­lit­si La­pu­an yh­dek­si toi­mi­pis­teek­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?