JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.2.2019 8.00

Maksammevelkaa

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­säil­ma­on­gel­mat ovat tätä päi­vää. Pa­haa il­maa tu­lee si­sään yl­hääl­tä ja al­haal­ta, ovis­ta ja ik­ku­nois­ta.
Ih­mi­set myös sai­ras­tu­vat epä­puh­taas­ta si­säil­mas­ta ny­kyi­sin yhä her­kem­min.

La­pu­al­la si­sä­ti­la­on­gel­mia rat­ko­maan on kut­sut­tu jo use­aan ot­tee­seen lem­pää­läi­nen Jom­mi Suon­ke­to. Hän on tul­lut tu­tuk­si home- ja kos­teus­vau­ri­oi­den sekä nii­den tut­ki­mi­sen kans­sa jo yli 20 vuo­den ajan, heti dip­lo­mi-in­si­nöö­rik­si val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen. Sil­loin alet­tiin niit­tää sitä, mitä oli 1990-lu­vun la­man ai­ka­na kyl­vet­ty.

La­man “sääs­töt“ ovat nyt jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen vel­ka, jota mak­sam­me eri muo­dois­sa. Moni muis­taa, kuin­ka sääs­tet­tiin ul­kois­ta­mal­la ta­lon­mie­het ja jät­tä­mäl­lä ra­ken­nus­ten kor­jaa­mi­seen va­rat­ta­vat vuo­sit­tai­set mää­rä­ra­hat pois.

Niin al­koi ke­rään­tyä kor­jaus­vel­kaa ja te­ke­mät­tö­miä kor­jaus­töi­tä. Mitä sii­tä on seu­ran­nut, sen me hy­vin jäl­ki­vii­sai­na nyt tie­däm­me.

On­gel­mat huo­ma­taan, kun nii­tä läh­de­tään tut­ki­maan. Lä­hes kai­kis­ta van­hois­ta ra­ken­nuk­sis­ta löy­tyy mik­ro­bi­pe­räi­siä vau­ri­oi­ta jos­sain vai­hees­sa nii­den pit­kää elin­kaar­ta.

On­gel­mat vain oli­si­vat pie­nem­piä, jos nii­hin puu­tut­tai­siin ajois­sa.

Moni ra­ken­nus on vie­lä­kin pe­las­tet­ta­vis­sa hy­vään, tai vä­hin­tään tyy­dyt­tä­vään kun­toon, mut­ta sitä on sen jäl­keen myös huol­let­ta­va ja pi­det­tä­vä kun­nos­sa.

Päi­vä­ko­ti Mus­ti­kan si­säil­ma­on­gel­maan on tar­tut­tu nyt esi­mer­kil­li­sen no­pe­as­ti.

Kaik­ki tar­vit­ta­vat työt on pää­tet­ty teh­dä alus­ta lop­puun as­ti heti, ei­kä osaa vas­ta ke­säl­lä, mikä oli al­ku­pe­räi­nen suun­ni­tel­ma.

Asia ei eh­ti­nyt le­vi­tä kä­siin, kun sii­hen jo saa­tiin lääk­keet.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?