JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
2.11.2017 8.00

Miten tästä selvitään?

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Nyt, kun kau­pun­gin­val­tuus­to vie hert­tai­sen yk­si­mie­li­ses­ti ja vauh­dil­la eteen­päin La­pu­an kau­pun­gin kou­lu­hank­kei­ta, he­rät­tää yhä suu­rem­paa ih­me­tys­tä ky­sy­mys, mi­ten mas­sii­vi­sis­ta in­ves­toin­neis­ta sel­vi­tään, ja eten­kin, kun tie­de­tään, et­tä La­pua on täyt­tä­nyt krii­si­kun­nan kuu­des­ta kri­tee­ris­tä kak­si. Val­tuu­te­tuil­la­kaan ei ole vas­tauk­sia.

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta hy­väk­syi vii­me vii­kol­la oman esi­tyk­sen­sä kau­pun­gin en­si vuo­den in­ves­toin­neis­ta. Sum­ma nou­see ne­tol­taan lä­hes 14 mil­joo­naan. Ver­tai­lun vuok­si to­det­ta­koon, et­tä noin 12 100 asuk­kaan Il­ma­jo­ki on aset­ta­mas­sa in­ves­toin­tien­sa ylä­ra­jak­si en­si vuo­del­le 3,5 mil­joo­naa eu­roa. Jot­ta La­pua saa­vut­tai­si ta­sa­pai­non ta­lou­den­pi­dos­saan, sen pi­täi­si pys­tyä suu­rin piir­tein sa­maan.

En­si vuo­si ei ole edes lä­hi­tu­le­vai­suu­den pa­hin, vaan kii­vain ra­ken­ta­mi­nen ajoit­tu­nee vuo­del­le 2019. Ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa in­ves­toin­tei­hin tar­vi­taan tuol­loin pe­rä­ti 17 mil­joo­naa. Kaik­ki­aan kol­men lä­hi­vuo­den in­ves­toin­ti­me­noik­si on las­ket­tu 44 mil­joo­naa eu­roa.

Kau­pun­gin­val­tuus­to käy läpi ta­lous­ti­lan­net­ta sekä in­ves­toin­tien mah­dol­li­sia ra­hoi­tus­mal­le­ja en­si vii­kon lo­pul­la val­tuust­se­mi­naa­ris­saan Po­ris­sa. Lai­na, le­a­sing vai vuok­raus. Sii­nä ovat ne vaih­to­eh­dot, joil­la to­teut­taa ra­ken­nus­hank­keet. Kun­ta­ra­hoi­tuk­sen ra­hoi­tus­pääl­li­kön Da­niel Eriks­so­nin vie­rai­lu vii­me val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa osoit­ti ai­na­kin sen, mi­ten vai­ke­an teh­tä­vän ää­rel­lä val­tuus­to on. Lai­na on kau­pun­gil­le edul­li­sin, mut­ta han­ka­lin, kos­ka se pal­jas­taa kau­pun­gin ole­van krii­sis­sä. Vuok­raus taas oli Eriks­so­nin mu­kaan vaih­to­eh­dois­ta sel­ke­äs­ti kal­lein.

On mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, mil­lai­siin – kuin­ka vii­sai­siin – rat­kai­sui­hin kau­pun­gin­val­tuus­to lo­pul­ta pää­tyy ta­lou­sar­vi­o­ko­kouk­ses­saan jou­lu­kuus­sa. Sitä en­nen on pää­tet­tä­vä en­si vuo­den tulo- ja kiin­teis­tö­ve­rop­ro­sen­tit.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?