JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.10.2019 8.00

Moni pk-yritys on halukas työllistämään

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kä­sil­lä on val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­kuu­kau­den tee­ma­leh­ti. Si­vuil­la on yrit­tä­jiä lai­das­ta lai­taan. Eri­tyi­ses­ti on nos­tet­tu esiin yrit­tä­jiä, jot­ka pais­ki­vat töi­tä yk­sin tai kah­des­taan kump­pa­nin kans­sa.

Ei­len jul­kais­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa koko maan kat­ta­va Yk­si­ny­rit­tä­jä­ba­ro­met­ri. Yk­si­ny­rit­tä­jiä on Suo­mes­sa yli 180 000, pe­rä­ti kak­si kol­ma­so­saa kai­kis­ta yrit­tä­jis­tä. Yk­si­ny­rit­tä­jien mää­rä on vain kas­va­nut, sik­si Suo­men Yrit­tä­jät pi­tää­kin tär­ke­ä­nä kar­toit­taa hei­dän mie­li­pi­tei­tään.

Yk­si­ny­rit­tä­jis­tä 23 pro­sent­tia odot­taa ta­lou­den suh­dan­tei­den pa­ra­ne­van seu­raa­van vuo­den ai­ka­na, 14 pel­kää tai­vaan pu­to­a­van nis­kaan. Var­sin­kin ne yk­si­ny­rit­tä­jät, jot­ka ha­ke­vat lii­ke­vaih­toon ko­vaa kas­vua, odot­ta­vat myös ta­lou­del­ta po­si­tii­vis­ta kään­net­tä. Moni kas­vu­ha­kui­nen yk­si­ny­rit­tä­jä on myös val­mis työl­lis­tä­mään mui­ta.

Suo­men Yrit­tä­jien va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Ans­si Ku­ja­la (Isos­ta­ky­röös­tä muu­ten ko­toi­sin) muis­tut­taa Suo­men Yrit­tä­jien uu­tis­kir­jees­sä, et­tä en­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on yk­si yrit­tä­jän uran isoim­mis­ta pää­tök­sis­tä. Suo­men Yrit­tä­jät on­kin nyt laa­ti­nut op­paan en­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta var­ten, jot­ta yrit­tä­jäl­lä on tar­vit­ta­va tie­to ja tuki rek­ry­toin­nin avuk­si.

SY lob­baa myös jat­ku­vas­ti sen puo­les­ta, et­tä työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen ris­ke­jä pie­nen­ne­tään. Tämä vaa­ti­si jous­to­ja työ­lain­sää­dän­töön sekä pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­sien li­sää­mis­tä. Hal­li­tus kaa­vai­lee pk-yri­tyk­sil­le suun­nat­tua rek­ry­toin­ti­tu­kea, mut­ta se ei yk­sin ta­kaa py­sy­vien työ­paik­ko­jen syn­ty­mis­tä.

SY muis­tut­taa, et­tä työl­lis­tä­viä pk-yri­tyk­siä tar­vi­taan li­sää, jot­ta hal­li­tuk­sen työl­li­syys­ta­voi­te to­teu­tuu.

Vii­me vuo­si­na uu­det työ­pai­kat ovat­kin syn­ty­neet ni­me­no­maan pie­niin ja kes­ki­suu­riin yri­tyk­siin: vuo­si­na 2012–2017 pk-yri­tyk­siin syn­tyi 135 000 työ­paik­kaa. Tätä lu­kua voi­daan kas­vat­taa, mi­kä­li sii­hen on hal­li­tus­ta­sol­la ha­lua.

Mu­ka­vaa vii­kon­lop­pua! Käy­kää kau­pas La­pu­al­la!

PS: Lu­ke­kaa­pa si­vul­ta 13 hui­ma pe­las­tus­ta­ri­na. Kaup­pi­lan Ju­ha­ni sai kol­man­nen ker­ran jat­ko­ai­kaa elä­mäl­le, vaik­ka hen­ki mei­na­si men­nä Lap­pa­jär­ven myrs­ky­aal­toi­hin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?