JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.8.2017 8.30

Muistoja joukko-opista

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Huo­men­na aa­mul­la on syy­tä ol­la tosi tark­ka­na lii­ken­tees­sä. Ka­tu­ku­vaan il­mes­tyy sa­to­ja pie­niä ja vä­hän isom­pi­a­kin kou­lu­lai­sia.
Au­toi­li­jat, hil­jen­tä­kää vauh­tia ja huo­mi­oi­kaa var­sin­kin suo­ja­tien koh­dat.

Se kou­lu­tie, jota tä­män kir­joit­ta­ja kul­ki ala-as­teel­le, ei ole oi­ke­as­taan muut­tu­nut mik­si­kään. Vä­li­län­ky­läl­tä Kes­kus­kou­lul­le men­nes­sä piti ylit­tää tie kak­si ker­taa, Ran­nan­kau­pan ja kir­kon koh­dal­la. Niin edel­leen. Kir­kon­ris­til­le on il­maan­tu­nut lii­ken­ne­va­lo-oh­jaus. Sii­nä lii­ken­ne on­kin vil­kas­tu­nut, kun taas Ran­nan­kau­pan koh­dal­la en­ti­ses­tään hil­jen­ty­nyt, kun uu­si Ala­nur­mon­tie val­mis­tui.

Moni asia on kui­ten­kin muut­tu­nut vuo­des­ta 1976, kun olin eka­luok­ka­lai­nen. Suu­rin osa pa­rem­paan suun­taan.

Tuol­loin opet­ta­ja Ai­la Kes­ki-Saa­ren luo­kas­sa mei­tä oli 32 op­pi­las­ta. Nyt luok­ka­ko­ko on al­ta pa­rin­kym­me­nen. Ope­tus on var­mas­ti yk­si­löl­li­sem­pää, kun lap­sia on vä­hem­män. Tuol­loin ei myös­kään vie­lä opet­ta­jien ja op­pi­lai­den apu­na ol­lut kou­lu­a­vus­ta­jia. Opet­ta­jal­la oli työ eh­tiä pa­neu­tua jo­kai­sen kou­lu­lai­sen asi­oi­hin.

Kou­luun tul­tiin tuol­loin ”kyl­mil­tään”, ny­ky­ään lap­sil­la on tu­ke­naan esi­kou­lu. It­se olin viet­tä­nyt en­sim­mäi­set kuu­si vuot­ta elä­mäs­tä­ni rau­hal­li­ses­ti ko­to­na, jo­ten nel­jän tun­nin kou­lu­päi­vän jäl­keen olin niin uu­pu­nut, et­tä ko­ti­o­ves­ta si­sään tul­tu­a­ni saa­toin nu­kah­taa jo etei­sen lat­ti­al­le (tosi jut­tu). Es­ka­ri­lai­set ovat var­mas­ti kou­lu­val­miim­pia ja tot­tu­nei­ta kou­lun­käyn­nin ryt­miin.

Ma­te­ma­tii­kan tun­nil­la ope­tet­tiin 1970-lu­vul­la ta­val­li­sen las­ken­non si­jaan jouk­ko-op­pia, joka ylit­ti tuol­loin ja ylit­tää edel­leen kä­si­tys­ky­ky­ni. 1+1 ei ol­lut 2, vaan kah­des­ta eri al­ki­os­ta, joi­den mo­lem­pien ni­mi­tys oli yk­si, muo­dos­tui jouk­ko, jos­sa oli al­ki­ot ni­mel­tä yk­si ja yk­si. Osa­jouk­ko­jen, al­ki­oi­den ja uni­o­nei­den kans­sa meni pää sol­muun. Olen kui­ten­kin ky­en­nyt myö­hem­min las­ke­maan ve­rop­ro­sent­ti­ni ja ym­mär­tä­mään ken­kä­kau­pan alen.

Tur­val­lis­ta ja ener­gis­tä kou­lu­vuot­ta kou­lu­lai­sil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen!

Opet­ta­jil­le tsemp­piä ih­mis­tai­mien kou­lu­tuk­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?