JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
26.2.2019 8.00

Oma maako mansikka?

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Viik­ko 9, hy­vin, hy­vin pe­rin­tei­ses­ti kou­lu­lais­ten tal­vi­lo­ma­viik­ko näil­lä le­vey­sas­teil­la. Simp­si­öl­lä rin­teet ovat kun­nos­sa plu­sas­teis­ta huo­li­mat­ta, ui­ma­hal­li kut­suu ui­ma­rei­ta il­mai­sek­si pols­ki­maan, nuo­ri­so­ta­lol­la käyn­nis­tet­tiin lo­ma­viik­ko ta­va­ran­vaih­to­päi­vän tee­mal­la jo per­jan­tai­na, siel­tä läh­de­tään myös kirp­pa­ri­ret­kel­le Vaa­saan. Mik­sei var­tee­no­tet­ta­va vaih­to­eh­to ole se­kin, et­tä lo­mai­lee ihan vain omas­sa po­ru­kas­sa ko­to­sal­la.

Van­ha suo­ma­lai­nen kan­san­vii­saus väit­tää, et­tä oma maa on man­sik­ka ja muu maa mus­tik­ka. Voi­han sitä väit­tää jopa hei­nän­te­koa hel­pok­si. On ni­mit­täin niin, et­tä moni suo­ma­lai­nen, it­se asi­as­sa yhä use­am­pi ja ai­em­paa use­am­min läh­tee lo­mal­laan ul­ko­mail­le. Suo­ma­lais­ten yk­kös­koh­tei­ta ovat Viro, Ruot­si ja Es­pan­ja. Ul­ko­mail­la myös ku­lu­te­taan ra­haa enem­män kuin ko­ti­maas­sa.

Tä­män to­dis­ta­vat Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa ry:n las­kel­mat, jot­ka on jul­kais­tu maa­nan­tain Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­des­sa. Las­kel­mien mu­kaan mat­kai­lu­ta­seen ali­jää­mä on kas­va­nut mel­kein kah­teen mil­jar­diin – suo­ma­lai­set ovat EU:n in­nok­kaim­pia tu­ris­te­ja. Ali­jää­mä on pai­su­nut eri­to­ten vii­den vii­me vuo­den ai­ka­na, 1,1 mil­jar­din ver­ran.

Jos ul­ko­mail­le käy­te­tyt ra­ha­mää­rät käy­tet­täi­siin ko­ti­maas­sa, val­ti­on ve­ro­tu­lot kas­vai­si­vat noin 300 mil­joo­naa vuo­des­sa.

Ma­Ran mu­kaan myös ko­ti­maan mat­kai­lu kas­vaa, mut­ta ko­vin hi­taas­ti. Vii­me vuon­na kas­vua oli 1,5 pro­sent­tia. Mikä siis sii­nä man­si­kas­sa, omas­sa maas­sa, sit­ten mät­tää? Yk­si se­li­tys on kal­lis hin­ta­ta­so, toi­nen voi ol­la sää. Vält­tä­mät­tä ei edes mätä mi­kään, vaan ul­ko­mail­le läh­de­tään kun hal­val­la pää­see.

Jos­pa seu­raa­val­la lo­mal­la kui­ten­kin kar­toit­tai­si en­sin koh­teet ko­ti­maas­sa? Pal­jon oli­si tääl­lä­kin ko­et­ta­vaa.

Joka ta­pauk­ses­sa hy­vää lo­maa teil­le, keil­lä loma on. Ja tsemp­piä työn ras­kaan raa­ta­jil­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?