JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.1.2020 9.00

Ope, tilaa lehtiä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pa­rin vii­kon pääs­tä 3.–7. hel­mi­kuu­ta vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Sa­no­ma­leh­ti­viik­koa. Se on jo­ka­vuo­ti­nen ta­pah­tu­ma, joka nä­kyy ai­na myös La­pu­an Sa­no­mis­sa.

Ky­sees­sä on suo­ma­lais­ten uu­tis­vä­li­nei­den ja kou­lu­jen yh­tei­nen pro­jek­ti ja yk­si suu­rim­mis­ta vuo­sit­tai­sis­ta me­di­a­kas­va­tus­ta­pah­tu­mis­ta Suo­mes­sa.

Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon tii­moil­ta kou­lut voi­vat ti­la­ta La­pu­an Sa­no­mia luok­kiin lu­et­ta­vak­si ve­loi­tuk­set­ta. Tämä ti­lai­suus kan­nat­taa hyö­dyn­tää.

Mi­kä­li ja kun ma­te­ri­aa­lia Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon mit­taan syn­tyy, jul­kai­sem­me kou­lu­lais­ten tuo­tok­sia mie­lel­läm­me leh­des­sä. Meil­le voi myös tul­la käy­mään ja tu­tus­tu­maan leh­den­te­koon. Ka­pa­si­teet­ti on ra­jal­li­nen, jo­ten ol­kaa pi­kim­mi­ten yh­tey­des­sä. Toki meil­lä voi käy­dä ky­läs­sä ym­pä­ri vuo­den.

Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la on myös ai­na jo­kin tee­ma. Tänä vuon­na se on il­mas­ton­muu­tos, ja tee­man mot­to­na on ”kyky muut­taa maa­il­maa ei kysy ikää”. Keu­la­hah­mo­na on il­mas­to­ak­ti­vis­ti Greta Thun­berg, 17-vuo­ti­as ruot­sa­lai­nen kou­lu­lai­nen, joka pe­rus­ti kou­lu­lais­ten kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­liik­keen.

Sa­no­ma­leh­tien liit­to tuot­taa tee­mas­ta kou­lu­jen käyt­töön uu­den op­pi­ma­te­ri­aa­lin, joka an­taa työ­ka­lu­ja il­mas­tou­u­ti­soin­nin tar­kas­te­luun. Ma­te­ri­aa­li avaa me­di­an il­mas­ton­muu­to­suu­ti­soin­tia sekä sitä, mil­lai­nen roo­li me­di­al­la on il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ker­to­mi­ses­sa ja sen tor­jun­nas­sa. Sii­nä pu­hu­taan myös nuor­ten il­mas­to­liik­kees­tä ja sii­tä, mi­ten me­dia voi­si ker­toa rat­kai­su­ja ja tar­jo­ta myös toi­voa. Mo­ni­puo­lis­ta ai­neis­toa voi hyö­dyn­tää eri op­pi­ai­nei­den tun­neil­la.

Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon tar­koi­tus on an­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le työ­ka­lu­ja kriit­ti­seen me­di­a­lu­ku­tai­toon, oman me­dia-ar­jen pei­laa­mi­seen sekä ak­tii­vi­seen osal­lis­tu­mi­seen ja vai­kut­ta­mi­seen. Sitä voi ku­kin opet­ta­ja to­teut­taa mie­len­sä mu­kaan, myös il­man sen kum­mem­paa tee­maa.

Soit­ta­kaa­pa meil­le ja ti­lat­kaa leh­tiä luo­kal­len­ne. Me­di­a­kas­va­tus on in­fo­äh­ky­maa­il­mas­sa ää­rim­mäi­sen tär­keä tai­to.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?