JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.9.2017 8.20

Pahuuden jäljet ovat pitkät

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kä­vin vii­me vii­kol­la pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen opin­to­mat­kal­la Ber­lii­nis­sä. Op­paa­nam­me oli toi­mit­ta­ja Pert­ti Rönk­kö, jon­ka eri­no­mai­nen opas­tus ava­si mo­nen­lai­sia ku­via tä­män päi­vän Sak­saan.

Yh­te­nä hät­käh­dyt­tä­vim­mis­tä asi­ois­ta kävi il­mi, mis­sä mit­ta­kaa­vas­sa toi­sen maa­il­man­so­dan ai­kai­set nat­sien hir­mu­te­ot, Adolf Hit­le­rin val­taan­nou­su ja juu­ta­lais­ten jouk­ko­tu­ho ovat sak­sa­lai­sil­le edel­leen täy­sin avoin haa­va, kan­sal­li­nen trau­ma. Trau­mas­ta syn­ty­nyt hä­peä on poh­ja­ton, ja sitä Sak­sas­sa kä­si­tel­lään tänä päi­vä­nä mo­nil­la ää­rim­mäi­sil­lä­kin kei­noil­la.

Maas­sa on kiel­let­tyä käyt­tää nu­me­roi­ta 8, 18 tai 88. Ran­gais­ta­vaa on tie­ten­kin tois­taa piir­tä­mäl­lä nat­si­sym­bo­lei­ta. Li­säk­si Sak­sas­sa toi­mii po­liit­ti­sen kas­va­tuk­sen kes­kus­vi­ras­to, joka toi­mii jopa jon­kin­lai­se­na aja­tus­po­lii­si­na. Po­liit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tit aja­tuk­set joh­ta­vat pal­jas­tu­es­saan ran­gais­tuk­seen ja pot­kui­hin. Nat­si­val­lan ai­ka­na rin­ta­mal­la ol­lei­ta so­ta­ve­te­raa­ne­ja ei ole ole­mas­sa. Hei­tä py­ri­tään jopa pal­jas­ta­maan ja aset­ta­maan jul­ki­sen hal­vek­sun­nan koh­teek­si. Val­ti­on­bud­je­tis­sa po­liit­ti­sen kas­va­tuk­sen vi­ras­ton osuus on usei­ta kym­me­niä mil­joo­nia.

Nu­me­rot 18 ja 88 ovat kiel­let­ty­jä sik­si, et­tä yk­kö­nen on aak­kos­ten en­sim­mäi­nen kir­jain A ja kah­dek­san on H. AH tar­koit­taa sak­sa­lai­sil­le Adolf Hit­le­riä. Kak­si kah­dek­sik­koa taas viit­taa kir­jai­miin HH eli Heil Hit­ler. Po­liit­ti­sen kas­va­tuk­sen vi­ras­to oh­jeis­taa van­hem­pia tark­kai­le­maan las­ten­sa aja­tuk­sia muun mu­as­sa tut­ki­mal­la lap­sen huo­neen si­sus­tus­ta.

Mi­ten hoi­taa pa­huu­den seu­rauk­sia? Ku­ten yl­lä­o­le­vis­ta Pert­ti Rön­kön ker­to­mis­ta asi­ois­ta käy il­mi, Sak­sas­sa asi­an eteen teh­dään kaik­ki mah­dol­li­nen ja vie­lä enem­män.

Ih­mis­kun­taa vas­taan teh­ty­jen ri­kos­ten kä­sit­te­le­mi­nen, pa­han koh­taa­mi­nen omas­sa kan­sas­sa ja maas­sa, on ää­rim­mäi­sen vai­kea, mo­ni­mut­kai­nen asia. Kun­nes pa­huus pois­te­taan maa­il­mas­ta – mikä on tie­ten­ki uto­pia – jou­du­taan sen seu­rauk­sia hoi­ta­maan jopa osin us­ko­mat­to­mil­ta näyt­tä­vin kei­noin.

Suo­mes­sa ky­tee tänä päi­vä­nä mo­nin pai­koin vä­ki­val­tai­suuk­sia liet­so­vaa ää­ri­a­jat­te­lua. Kaik­kia maas­sam­me aat­tei­den ni­mis­sä teh­ty­jä hir­mu­te­ko­ja ei ole vie­lä edes tun­nis­tet­tu, saa­ti kä­si­tel­ty mi­ten­kään.

On vai­kea sa­noa, mit­kä kons­tit ovat riit­tä­vät kit­ke­mään uut­ta vi­haa ja mi­ten van­ho­ja asi­oi­ta pi­täi­si kä­si­tel­lä. Pa­huu­den jäl­jet ovat joka ta­pauk­ses­sa ai­na pit­kät, lop­pu­mat­to­mat.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?