JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
1.10.2020 7.30

Paikallislehti pitää kaupungin elossa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys PPY ry. täyt­tää tänä vuon­na 30 vuot­ta. Pai­kal­lis­leh­tiä Suo­mes­sa on ol­lut yli sata vuot­ta, mut­ta nii­den pää­toi­mit­ta­jat ryh­mäy­tyi­vät vi­ral­li­ses­ti vas­ta 30 vuot­ta sit­ten. Tä­män kir­joit­ta­ja is­tuu PPY:n hal­li­tuk­ses­sa yh­dek­sät­tä kaut­ta.

PPY kävi vii­me tam­mi­kuus­sa ta­paa­mas­sa ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töä. Tuol­loin so­vit­tiin, et­tä kun yh­dis­tys juh­lis­taa ta­sa­vuo­sia, pre­si­dent­ti kir­joit­taa pai­kal­lis­leh­tiin ko­lum­nin. Ohes­sa hä­nen mie­li­pi­teen­sä pai­kal­lis­leh­den mer­ki­tyk­ses­tä. Läm­mit­tää ko­vas­ti pai­kal­lis­leh­ti-ih­mi­sen miel­tä, et­tä ta­sa­val­lan pre­si­den­til­lä on sel­vä kä­si­tys sii­tä, mi­ten tär­keä oma leh­ti paik­ka­kun­nal­leen on.

Suo­mes­sa on 140 ti­lat­ta­vaa pai­kal­lis­leh­teä. Niis­tä jo­kai­nen toi­mii vah­va­na lii­ma­na omas­sa kau­pun­gis­saan tai kun­nas­saan. La­pu­an Sa­no­mien teh­tä­vä on ker­toa ta­val­lis­ten la­pu­a­lais­ten ar­jes­ta, ilois­ta ja su­ruis­ta, kes­kus­tel­la ja kes­kus­te­lut­taa, löy­tää vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten ky­sy­myk­siin, ra­ken­taa me-hen­keä, ky­syä vai­kei­ta ky­sy­myk­siä ja vah­tia ve­ro­eu­ro­jen käyt­töä.

Tii­vis­tet­ty­nä: pai­kal­lis­leh­ti pi­tää kau­pun­gin elos­sa. Täs­tä roo­lis­ta on myös vah­vaa tut­ki­mus­tie­toa. Yh­dys­val­lois­sa tut­kit­tiin pai­kal­li­sen sa­no­ma­leh­den mer­ki­tys­tä kun­nan ta­lou­del­le. Tu­los: niil­lä paik­ka­kun­nil­la, joil­ta lak­kau­tet­tiin pai­kal­lis­leh­ti, jul­ki­sen sek­to­rin ku­lut kas­voi­vat niin pal­jon, et­tä muu­ta­mas­sa vuo­des­sa kun­ta jou­tui sel­vi­tys­ti­laan. Tut­ki­mus­ta teh­tiin Not­re Da­men ja Il­li­noi­sin yli­o­pis­tois­sa, ja sii­nä tut­kit­tiin pe­rä­ti 1 500 paik­ka­kun­nan leh­teä vuo­si­na 1996–2015. Tu­lok­sia jul­kis­tet­tiin 2018 ja laa­jem­pi ra­port­ti mm. Jour­nal of Fi­nan­ci­al Eco­no­mics -leh­des­sä tänä vuon­na. Kau­pun­git il­man sa­no­ma­leh­teä hä­vi­si­vät mo­nin ta­voin. Ta­lous ra­pau­tui, ih­mi­set ei­vät saa­neet ään­tään kuu­lu­viin, elin­kei­no­e­lä­mä kuih­tui.

Täs­sä leh­des­sä tar­jol­la taas kir­ja­va kat­taus vah­vaa, elä­vää La­pu­aa. On las­ten kou­lu­tou­hu­ja, mah­ta­via ur­hei­lu­tu­lok­sia, koi­ra­har­ras­tus­ta, yri­tys­maa­il­maa, iso­ja uu­ti­sia pää­tök­sen­te­os­ta, muut­tu­vaa kau­pun­ki­ku­vaa, huo­len­pi­toa ikäih­mi­sis­tä, lu­ki­joi­den upei­ta ku­via, ter­veyt­tä ja tu­le­via ta­pah­tu­mia. Täs­tä­hän se mei­dän ar­ki muo­dos­tuu – ku­ten Sau­li Nii­nis­tö to­te­aa: Elä­mä ei ta­pah­du vir­tu­aa­li­ses­ti tai glo­baa­lis­ti. Se ta­pah­tuu pai­kal­li­ses­ti siel­lä mis­sä eläm­me ja olem­me.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?