JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.6.2017 8.30

Takaisin metsään

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kyl­lä­hän me se on ai­na tie­det­ty, et­tä met­säs­sä ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen rau­hoit­taa. Ny­kyih­mis­ten kie­lel­le kään­net­ty­nä kan­non­nok­kaan is­tah­ta­mi­nen vä­hen­tää stres­siä. Nyt on alet­tu jopa hank­keis­taa ter­veys­met­siä. Tääl­lä maal­la on to­tut­tu vain ta­lous­met­siin. Kun lap­se­na puo­li­vä­ki­sin raa­hat­tiin met­sään mus­tik­kaan, tai ran­ka­met­sään, ei ku­kaan mai­nin­nut mi­tään ta­pah­tu­man ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta!

Tätä iki­ai­kais­ta met­sän vai­ku­tus­ta on jo jon­kin ai­kaa to­den­net­tu eri­lai­sil­la tut­ki­muk­sil­la, jot­ka liit­ty­vät ih­mi­sen ter­vey­teen suh­tees­sa luon­toon. Jopa lää­ke­tie­teel­li­siä fak­to­ja on nos­tet­tu esil­le. Eh­kä lää­kä­rit ryh­ty­vät pa­tis­ta­maan mei­tä met­sä­ret­kil­le ter­vey­den­hoi­to­mie­les­sä el­lem­me it­se enää ym­mär­rä met­sään men­nä. Jo­tain vie­raan­tu­mi­ses­ta ker­too se­kin, et­tä lap­set, ei­vät­kä ur­ba­ni­soi­tu­neet be­to­ni­vii­da­kois­sa kas­va­neet ai­kui­set­kaan, pysy enää pys­tys­sä epä­ta­sai­ses­sa met­sä­maas­tos­sa.

Meil­le la­pu­a­lai­sil­le met­sä on lä­hel­lä. Olem­me etuo­i­keu­te­tus­sa ase­mas­sa, sil­lä met­sä al­kaa mel­kein jo­kai­sen ta­ka­pi­hal­ta, tai kä­ve­ly­mat­kan pääs­tä kui­ten­kin. Kan­nat­taa siis men­nä met­sään. Meil­lä on myös Simp­siö, jos­sa on vii­toi­te­tut ret­ki­po­lut ja laa­vut. Siel­lä ei ek­sy­mis­tä tar­vit­se pe­lä­tä, ja kul­kua hel­pot­ta­vat mo­nin pai­koin pit­kos­puut.

Ai­na ei tar­vi­ta sir­kus­hu­ve­ja. Pal­jon voi­maan­nut­ta­vam­paa ja elä­myk­sel­li­sem­pää voi ol­la met­säs­sä sa­moi­lu. Hil­jai­suus voi ol­la jopa häm­men­tä­vää, mut­ta vä­hi­tel­len kor­va jo al­kaa erot­taa lin­nun­lau­lua ja pui­den hu­mi­naa.

Met­sä on au­ki 24/7, ei­kä sin­ne ole pää­sy­mak­sua, ai­na­kaan vie­lä. Kan­nat­taa ko­keil­la!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?