JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.11.2017 8.00

Tarvitaanko paikal­lis­lehteä?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mik­si sa­no­ma­leh­tiä jul­kais­taan? Tar­vi­taan­ko pai­kal­lis­leh­teä mi­hin­kään? On­ko jour­na­lis­mi ai­kan­sa elä­nyt?

Me La­pu­an Sa­no­mis­sa et­sim­me vii­kos­ta toi­seen uu­ti­sia ja ta­ri­noi­ta La­pu­al­ta ja la­pu­a­lai­sis­ta. Ra­por­toim­me ve­ro­eu­ro­jen käy­tös­tä, pen­gom­me jut­tu­ja Hir­vi­jo­el­ta tai Ru­has­ta tai kir­kon­ky­läl­tä, käym­me päi­vä­ko­deis­sa ja ra­ken­nus­työ­mail­la, jää­kiek­ko­mat­seis­sa ja uu­sis­sa yri­tyk­sis­sä, haas­tat­te­lem­me per­hee­ni­siä, ur­hei­li­joi­ta, yrit­tä­jiä, seu­ra­kun­nan vä­keä, ikäih­mi­siä, muu­si­koi­ta... Mut­ta mik­si?

Teh­dään­kö pai­kal­lis­jour­na­lis­mil­la enää mi­tään? Oli­si­ko pa­rem­pi jät­tää La­pua-uu­ti­soin­ti maa­kun­ta­leh­den har­teil­le tai kun­nal­lis­po­lii­tik­ko­jen some-päi­vi­tys­ten va­raan? Tai Suo­mi kaks­ne­lo­seen?

Meil­lä tääl­lä leh­des­sä us­ko­taan vah­vas­ti pai­kal­lis­jour­na­lis­miin. It­se­näi­sen kau­pun­gin tär­keim­piä elin­voi­ma­te­ki­jöi­tä on pai­kal­li­nen sa­no­ma­leh­ti, joka tuo jul­ki joka viik­ko sen, mi­ten pal­jon elin­voi­mai­ses­sa ko­ti­kau­pun­gis­sa ta­pah­tuu. La­pu­al­la teh­dään työ­tä ja lap­sia, yri­te­tään, ra­ken­ne­taan, har­ras­te­taan. Us­ko­taan ja toi­vo­taan, iloi­taan ja sur­raan, ta­pel­laan ja so­vi­taan.

Sa­non­nan mu­kaan hy­vis­tä pu­hu­taan ja pa­ra­his­ta lau­le­taan. Se on sur­kea kylä, jos­ta ei ku­kaan puhu ei­kä kir­joi­ta mi­tään. Jol­lei pai­kal­lis­leh­teä oli­si, niin äk­kiä unoh­tui­si La­pua-ni­mi­nen kun­ta ja saa­tai­siin sam­mut­taa va­lot.

Pai­kal­li­set uu­ti­set ovat tut­ki­tus­ti sa­no­ma­leh­tien kaik­kein lu­e­tuin­ta si­säl­töä. Ne oman kau­pun­gin leh­ti pys­tyy ker­to­maan pa­rem­min kuin mi­kään muu me­dia. Tä­män ta­kia La­pu­an Sa­no­mia teh­dään.

PS. Saa väit­tää vas­taan! Pan­kaa pa­lau­tet­ta tu­le­maan tuos­sa yl­lä ole­vaan osoit­tee­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?