JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.7.2017 8.00

Turvallisuus osa festareita

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Kesä on tuo­nut tul­les­saan suu­ret ylei­sö­ta­pah­tu­mat ja fes­ta­rit. Tänä ke­sä­nä kaik­ki ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ovat jou­tu­neet tiu­ken­ta­maan tur­va­toi­mia, maa­il­mal­la ja Eu­roo­pas­sa, ta­pah­tu­nei­den ter­ro­ri-is­ku­jen ta­kia. Tä­män var­mas­ti lait­toi­vat mer­kil­le myös vii­kon­lop­pu­na Pro­vins­si­roc­kis­sa Sei­nä­jo­el­la käy­neet.

Po­lii­sin nä­ky­mi­nen ka­tu­ku­vas­sa luo tur­val­li­suut­ta, mut­ta be­to­nies­teet, aseis­tau­tu­neet par­ti­ot ja ras­kaat ajo­neu­vot ka­duil­la suo­jaa­mas­sa ter­ro­ri­te­oil­ta, he­rät­tä­vät en­nem­min­kin epä­var­muut­ta ja pel­koa, vaik­ka kyse on­kin va­rau­tu­mi­ses­ta. Kaik­ki on otet­tu huo­mi­oon, et­tä ih­mi­sil­lä oli­si tur­val­lis­ta.

Maa­il­mal­la ta­pah­tu­neet ter­r­ro­ri-is­kut al­ka­vat kos­ket­taa en­tis­tä lä­hem­min. Ke­sän mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lei­hin osal­lis­tu­vat nuo­ret miet­ti­vät, on­ko sit­ten­kään tur­val­lis­ta läh­teä. Mi­täs jos is­ku osuu koh­dal­le? Se mah­dol­li­suus on nyt Suo­je­lu­po­lii­sin laa­ti­man uh­ka-ar­vi­on seu­rauk­se­na jopa Suo­mes­sa ko­hon­nut.

Muu­tos on Suo­men osal­ta his­to­ri­al­li­nen. Mel­kein näi­hin päi­viin as­ti pro­fii­lim­me on ol­lut neut­raa­li ja tun­te­ma­ton, siis hy­vin ma­ta­la. Kak­si vuot­ta sit­ten ar­vi­o­ta jo nos­tet­tiin ma­ta­lak­si. Su­pon as­tei­kos­sa on nel­jä por­ras­ta, jois­ta alim­mat ovat ma­ta­la ja ko­hon­nut. Seu­raa­vat kak­si ovat kor­kea ja erit­täin kor­kea.

On hyvä, et­tä ylei­sö­ta­pah­tu­miin val­mis­tau­du­taan nyt te­ke­mäl­lä ris­ki­ar­vi­oi­ta, ja maa­il­mal­ta hei­jas­tu­viin uh­ka­ku­viin osa­taan va­rau­tua. Kaik­kien toi­mien pää­mää­rä­nä on ih­mis­ten tur­val­li­suus. Tur­va­tar­kas­tus­ten pit­kät jo­not ei­vät ole siis kiu­san­te­koa, vaik­ka joku saat­taa niin ereh­tyä ko­va­ää­ni­ses­ti väit­tä­mään.

Joka ta­pauk­ses­sa Suo­mi on edel­leen Eu­roo­pan tur­val­li­sim­pia mai­ta. Suu­rem­pi ris­ki on jää­dä au­ton al­le tai saa­da sa­la­man is­ku kuin jou­tua ter­ro­ris­min koh­teek­si. Ris­kien maa­il­ma on mo­ni­nai­nen. Oi­ke­as­taan se on ra­ja­ton, ei­vät­kä ne mu­reh­ti­mal­la lopu kui­ten­kaan.

Min­na Vai­ni­on­pää

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?