JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
2.4.2019 8.00

Valmiina äänestämään

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa huo­men­na. La­pu­al­la ylei­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­na on jo to­tut­tuun ta­paan Pat­ruu­na-Aree­na. Li­säk­si ää­nen­sä voi en­nak­koon käy­dä an­ta­mas­sa Hel­lan­maan seu­ra­kun­ta­ko­din pi­haan park­kee­raa­vas­sa kir­jas­to­au­tos­sa tä­män vii­kon per­jan­tai­na kah­den tun­nin ajan klo 12-14.

En­nak­ko­ää­nes­tys­päi­viä on kaik­ki­aan seit­se­män. Vii­mei­nen mah­dol­li­suus en­nak­ko­ää­nen an­ta­mi­sel­le on 9.4.

Edus­kun­ta­vaa­lien kan­nal­ta myös tämä tiis­tai­päi­vä on tär­keä päi­vä, sil­lä klo 16 men­nes­sä on ai­kaa il­moit­tau­tua ko­ti­ää­nes­tyk­seen. Jos ää­ni­oi­keu­tet­tu ei ky­ke­ne läh­te­mään ää­nes­tys­pai­kal­le, niin hän voi ää­nes­tää en­nak­koon ko­to­naan, kun­han il­moit­taa asi­as­ta kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä voi ää­nes­tää myös sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja. Tämä mah­dol­li­suus kan­nat­taa käyt­tää hy­väk­seen, et­tei ra­joit­tu­neen liik­ku­mi­sen ta­kia jäi­si kan­sa­lais­vel­vol­li­suus täyt­tä­mät­tä.

Edus­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 14.4. Sil­loin La­pu­al­la on ovet au­ki uur­nil­le seit­se­mäs­sä eri ää­nes­tys­pai­kas­sa Ru­han, Haa­pa­kos­ken, Kau­ha­jär­ven ja Tiis­ten­jo­en kou­luil­la, Kes­kus­kou­lul­la sekä Ho­pe­a­rin­tees­sä ja Saa­ren­pää­ko­dis­sa.

Vaa­li­ten­tit ja vaa­li­haas­tat­te­lut sekä eh­dok­kai­den omat vaa­li­ta­pah­tu­mat ovat kuu­mim­mil­laan. Vaa­li­ko­neet aut­ta­vat eh­dok­kaan va­lin­nas­sa, jos se ei vie­lä muu­ten ole tie­dos­sa.

Edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa la­pu­a­lai­seh­dok­kai­ta oli tar­jol­la kuu­si. Nyt hei­tä on kol­me He­le­na Lah­ti­nen Ko­koo­mus, Hen­ri Nie­mi­nen Täh­ti­lii­ke ja Ma­ri­ka Miet­ti­nen Pi­raat­ti­puo­lue.

Nel­jä vuot­ta sit­ten la­pu­a­lai­set an­toi­vat ää­niä 111 eri eh­dok­kaal­le. Ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 72,2. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä, mi­ten ää­nes­tä­jät käyt­täy­ty­vät tu­le­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Löy­tyy­kö yh­tei­nen rin­ta­ma? Saam­me­ko paik­ka­kun­nal­ta oman edus­ta­jan vih­doin­kin edus­kun­taan?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?