JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.8.2018 8.00

Valtion valtasuonessa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö jul­kai­si maa­nan­tai­na luon­nok­sen­sa val­ta­kun­nan maan­tei­den ja rau­ta­tei­den run­ko­ver­kok­si. Eh­do­tus on nyt lau­sun­to­kier­rok­sel­la ja sil­lä on tar­koi­tus mää­ri­tel­lä, mitä tei­tä ja ra­ta­o­suuk­sia maas­sa huol­le­taan yk­kösp­ri­o­ri­tee­til­la. Uu­sia väy­liä ei ole tar­koi­tus ra­ken­taa.

LVM:n eh­do­tuk­sen pe­rus­tee­na ovat yk­sin­ker­tai­ses­ti lii­ken­ne­mää­rät ja se, et­tä vilk­kaim­mil­la tie­o­suuk­sil­la pi­tää voi­da lii­ken­nöi­dä tur­val­li­ses­ti ja vai­vat­to­mas­ti.

Run­ko­ver­kon pal­ve­lu­ta­so on pa­rem­pi kuin mui­den väy­lien. Suo­mek­si sa­not­tu­na val­tio sat­saa näi­hin tie- ja ra­ta­o­suuk­siin jat­kos­sa ra­haa. Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi, et­tä tä­hän run­ko­verk­koon kuu­luu pe­rä­ti 4 300 ki­lo­met­riä as­valt­tia ja 3 200 ki­lo­met­riä ra­ta­kis­koa.

La­pu­a­lais­ten kan­nal­ta po­si­tii­vis­ta on, et­tä LVM:n lis­tal­la on val­ta­tie 19, joka syöt­tää lii­ken­net­tä meil­le ja meil­tä. Koko Hel­sin­ki ­– Kok­ko­la -väli kuu­lui­si maan­tie­run­ko­verk­koon. Li­säk­si ra­ta­o­suus Hel­sin­ki – Kok­ko­la oli­si eh­do­tuk­sen mu­kaan pa­rem­man pal­ve­lun väy­lä.

Ete­lä-Poh­jan­maan lii­tos­sa on teh­ty töi­tä kau­an sen eteen, et­tä val­ta­tie 19:n kun­to vas­tai­si sen lii­ken­ne­mää­riä. Si­kä­li­kin LVM:n kaa­vai­lut ilah­dut­ta­vat. Li­säk­si ta­voit­tee­na on, et­tä run­ko­ver­kon maan­teil­lä tu­li­si ole­maan 100 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tus. On­han tuo­ta Sei­nä­jo­en vä­liä jur­rat­tu­kin tar­peek­si kah­dek­saa­kymp­piä.

Ai­van mo­pen osal­le jää taas ker­ran poi­kit­tais­lii­ken­ne Suo­men hal­ki. La­pua – Kyy­jär­vi -tie on­nek­si pääl­lys­tet­tiin tois­sa ke­sä­nä, mut­ta Kyy­jär­vel­tä Saa­ri­jär­vel­le päin on sur­ki­aa jun­tua.

Joka ta­pauk­ses­sa La­pu­an ke­hit­ty­mi­sen, elin­kei­no­e­lä­män ja kau­pun­gin hou­kut­te­le­vuu­den kan­nal­ta LVM:n eh­do­tus on lot­to­voit­to. Ol­laan ikään kuin val­ti­on val­ta­suo­nes­sa. Ti­lan­ne kan­nat­taa hyö­dyn­tää nyt kai­kin ta­voin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?