JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
26.9.2017 8.00

Vapaa­eh­tois­voimin apuun

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tiis­ten­jo­el­la jär­jes­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na suu­ret­sin­tö­jä ka­don­neen mie­hen löy­tä­mi­sek­si. Ai­hees­ta tar­kem­min si­vul­la 5. Ta­paus on jär­kyt­tä­nyt ih­mi­siä niin Tiis­tel­lä kuin muu­al­la­kin La­pu­al­la. Toi­vo­taan, et­tä et­sin­nät päät­ty­vät on­nel­li­ses­ti.

Ka­to­a­mis­ta­pauk­sis­sa et­sin­tää joh­taa ai­na po­lii­si. Hei­dän apu­naan on usein Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu eli Va­pe­pa, täs­sä ta­pauk­ses­sa Poh­jan­maan Va­pe­pa. Ku­ten ju­tus­sam­me ker­ro­taan, avu­nan­to­pyyn­nön Va­pe­pal­le te­kee po­lii­si. Va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun väki läh­tee apuun kau­kaa­kin. Vii­kon­vaih­teen et­sin­nöis­sä oli va­paa­eh­toi­sia esi­mer­kik­si Kau­ha­val­ta ja Sei­nä­jo­el­ta.

Tiis­ten­jo­el­la apuun läh­ti myös usei­ta kym­me­niä oman­ky­lää­siä. Asi­as­ta tie­do­tet­tiin tiis­te­läi­sil­le muun mu­as­sa Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten ja Maa­mies­seu­ran ka­na­vien kaut­ta. Pai­kal­lis­ten mu­ka­na­o­lo on kal­li­sar­vois­ta. Naa­pu­rit ja tut­ta­vat tun­te­vat ka­don­neen, jo­ten heil­lä voi ol­la tie­toa sii­tä, mi­hin tämä on voi­nut kul­kea.

Tiis­ten­jo­en Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten sih­tee­ri Kat­ri Rin­ta­nie­mi ker­toi, et­tä yh­dis­tyk­sen nai­set huo­leh­ti­vat myös muo­ni­tuk­ses­ta lau­an­tai-il­ta­päi­väs­tä ai­na sun­nun­tai-il­taan as­ti. Voi­lei­piä tar­vit­tiin pal­jon, kun et­si­jöi­tä oli po­lii­si­voi­mis­ta, puo­lus­tus­voi­mis­ta, Va­pe­pal­ta ja omal­ta ky­läl­tä. Mu­ka­na oli myös of­f­ro­ad-va­pe­pan vä­keä, he läh­te­vät et­sin­tään maas­to­a­jo­neu­voin.

Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu Va­pe­pa on Suo­men laa­jui­nen ver­kos­to va­paa­eh­toi­sia ih­mi­siä, jot­ka aut­ta­vat vi­ra­no­mai­sia esi­mer­kik­si juu­ri ka­to­a­mis­ta­pauk­sis­sa. Va­pe­pa voi ol­la mu­ka­na myös on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa tai eva­kuo­in­neis­sa. Va­pe­paan voi liit­tyä kuka ta­han­sa, joka ha­lu­aa aut­taa kans­saih­mi­si­ään käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä ta­val­la. Kai­kil­le va­pe­pa­lai­sil­le jär­jes­te­tään kou­lu­tus­ta, jot­ta toi­min­ta on var­mal­la poh­jal­la.

Tiis­ten­jo­en ta­pauk­sen kal­tai­set ti­lan­teet he­rät­tä­vät huo­maa­maan, mi­ten tär­ke­ää työ­tä Va­pe­pa te­kee. Jos tä­män­kal­tai­nen va­paa­eh­tois­toi­min­ta kiin­nos­taa, kuka ta­han­sa voi liit­tyä 18 000 va­pe­pa­lai­sen jouk­koon. Li­sä­tie­toa löy­tyy esi­mer­kik­si Va­pe­pan net­ti­si­vuil­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?