JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.6.2018 8.00

Velvollisuus kyseenalaistaa

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Uu­sien ala­kou­lu­jen, Liuh­ta­rin ja Ri­ta­vuo­ren, ra­ken­ta­mis­hank­keet ete­ne­vät nyt reip­paas­ti eteen­päin ja kai­kil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on yh­tei­nen, hyvä tah­to asi­an suh­teen.

Mut­ta en­tä ne ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set? Tiis­tain La­pu­an Sa­no­mat ker­toi tä­män­het­ki­set hin­ta-ar­vi­ot mo­lem­mil­le kou­luil­le: Liuh­ta­ri mak­saa yh­dek­sän mil­joo­naa ja Ri­ta­vuo­ri 12 mil­joo­naa. Sum­mat on saa­tu ark­ki­teh­ti­pii­rus­tus­ten pe­rus­teel­la ja sen mu­kaan, mil­lä hin­nal­la uu­si lu­kio ra­ken­tuu par­hail­laan Ki­vi­ris­til­le. Kus­tan­nu­sar­vi­ot tie­ten­kin tar­ken­tu­vat, kun mah­dol­li­set ura­koit­si­jat jät­tä­vät tar­jouk­sen­sa.

Ko­koo­mus­val­tuu­te­tut Kai Pön­ti­nen ja Ol­li Lah­den­suo ovat esit­tä­neet kou­lu­jen suun­nit­te­lu­toi­mi­kun­nas­sa, et­tä kil­pai­lu­tuk­ses­sa sel­vi­tet­täi­siin myös kon­sep­ti­ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set. He us­ko­vat si­ten saa­ta­van hin­to­ja tip­pu­maan.

Kyl­lä­hän me ha­lu­am­me mah­dol­li­sim­man hie­not kou­lut. Lap­sem­me ovat ne an­sain­neet. Ne pi­tää saa­da myös sil­lä ai­ka­tau­lul­la, joka nyt on lyö­ty luk­koon. Mut­ta La­pu­al­ta löy­tyy ihan lä­hi­his­to­ri­as­ta­kin esi­merk­ki, kuin­ka kal­lis­ta voi­daan teh­dä, kun ei pii­ta­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Ra­vin­to­lan ra­ken­ta­mi­ses­sa Van­haan Pauk­kuun oli on­nek­si ky­sy­mys huo­mat­ta­vas­ti tätä pie­nem­mis­tä sum­mis­ta.

La­pu­an ta­lous­ti­lan­ne ei va­li­tet­ta­vas­ti sal­li ra­ken­ta­mis­ta hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä. ”Ko­mi­aan” ja ”pra­mi­aan” ei ole va­raa. Kon­sep­ti­ra­ken­ta­mis­ta tai ei, on luot­ta­mus­hen­ki­lön vel­vol­li­suus ky­see­na­lais­taa teh­dyt pii­rus­tuk­set ja nii­den kus­tan­nuk­set. Laa­tua on saa­ta­va mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti.

Ei kai ke­nel­lä­kään voi ol­la sel­lais­ta va­hin­go­ni­lois­ta ähä­kut­ti-aja­tus­ta, et­tä täs­tä­pä nyt saat­te tuta te, jot­ka ha­lu­sit­te ha­jau­te­tun mal­lin kou­lu­jen to­teu­tuk­seen ja kaa­doit­te Alan­gon hank­keen?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?