JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.8.2018 8.00

Verkko­hui­ja­reiden huippusesonki

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ku­lu­nut lo­ma­kau­si on ol­lut säh­kö­pos­ti­hui­ja­rei­den kul­ta-ai­kaa. Vi­ra­no­mai­set ja tie­to­tur­va­y­ri­tyk­set va­roit­te­le­vat toki ym­pä­ri vuo­den ta­sai­seen tah­tiin hui­jaus­säh­kö­pos­teis­ta, mut­ta tänä vuon­na kesä on ol­lut säh­kö­pos­ti­hui­jaus­ten huip­pu­se­son­kia. Ja säh­kö­pos­ti on edel­leen verk­ko­ri­kol­lis­ten ylei­sin kons­ti le­vit­tää hait­ta­oh­jel­mia.

Suo­men Yrit­tä­jät va­roit­ti ei­len säh­kö­pos­tis­ta, jota on lä­he­tel­ty yri­tyk­siin Mic­ro­sof­tin ni­mis­sä ja Mic­ro­sof­tin lo­gol­la. Vies­tis­sä pyy­de­tään avaa­maan link­ki ja syöt­tä­mään sa­la­sa­na, jot­ta vas­taa­not­ta­jan säh­kö­pos­ti­ti­lin vää­rin­käyt­tö es­tyi­si. Näin toi­mies­sa luon­nol­li­ses­ti luo­vut­taa sa­la­sa­nan­sa hui­ja­rin käyt­töön. Kun pos­ti tu­lee Mic­ro­sof­tin ni­mis­sä, sii­hen on ko­ke­neen­kin käyt­tä­jän help­po lan­ge­ta. Mic­ro­sof­til­ta kui­ten­kin muis­tu­te­taan, et­tä he ei­vät lä­het­te­le mi­tään epäi­lyt­tä­viä link­ke­jä oh­jel­mis­to­jen­sa käyt­tä­jil­le.

Pari viik­koa sit­ten muun mu­as­sa tä­män kir­joit­ta­jan työ­säh­kö­pos­tiin tuli kir­je, jos­sa S-pank­ki pyy­si klik­kaa­maan link­kiä jon­ka ta­kaa oli­si voi­nut var­mis­taa ti­li­a­si­oi­taan. Ka­las­te­lu­y­ri­tys se­kin.

Vii­me vii­kol­la myös Ti­las­to­kes­kus tie­dot­ti, et­tä hei­dän ni­mis­sään on le­vi­tet­ty vies­tiä, jos­sa tar­jo­taan pal­kin­to­na il­mais­ta iP­ho­ne-pu­he­lin­ta. Li­säk­si hei­nä­kuus­sa Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus PRH ker­toi, et­tä ih­mi­sil­le on lä­he­tel­ty las­kul­ta näyt­tä­viä tar­jous­kir­jei­tä, joil­la on kau­pi­tel­tu ta­va­ra­merk­ke­jä. Moni on luul­lut kir­jei­tä ai­doik­si.

Kaik­kien näi­den hui­jau­sy­ri­tys­ten tar­koi­tus on ke­rä­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon säh­kö­pos­tin käyt­tä­jien sa­la­sa­no­ja, le­vit­tää hait­ta­oh­jel­mis­to­ja ja vi­ruk­sia tai yri­tys­ten ky­sees­sä ol­len pääs­tä kä­sik­si esi­mer­kik­si ra­ha­lii­ken­tee­seen ja ta­lous­hal­lin­toon. Erit­täin yleis­tä on myös, et­tä kun säh­kö­pos­ti­tun­nuk­set ovat pää­ty­neet ri­kol­lis­ten hal­tuun, niil­lä teh­tail­laan pe­tok­sia.

Äl­kää siis kli­kat­ko yh­tä­kään link­kiä, jon­ka asi­al­li­suu­des­ta et­te ole ai­van var­ma. Fik­suil­ta­kin näyt­tä­vät vies­tit kan­nat­taa lu­kea pe­rin­poh­jin. Mi­kä­li vas­taa­not­ta­ja ei ole tut­tu, tai vies­tis­sä on usei­ta kir­joi­tus­vir­hei­tä, ei pidä vas­ta­ta tai klik­kail­la. Lä­het­tä­jän nimi ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te kan­nat­taa syy­nä­tä tark­kaan. Pie­ni­kin hä­ly­tys­kel­lon ki­li­nä pi­tää ot­taa va­ka­vas­ti. Ja mi­kä­li epäi­let­te tie­to­mur­toa, sii­tä pi­tää teh­dä ri­ko­sil­moi­tus po­lii­sil­le.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?