JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.10.2018 0.00

Yhteinen sukupol­vi­ko­kemus

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­to­saa­res­sa al­ka­vat jäl­leen rok­ki- ja dis­koil­lat en­si vii­kon­lop­pu­na. Talo ra­ken­net­tiin 1960-lu­vul­la tans­si­pai­kak­si, ja al­ku­ai­koi­na siel­lä viih­tyi­vät niin nuo­ret kuin van­hat. Mah­ta­via me­nes­tys­ke­mu­ja pi­det­tiin koko maa­kun­nan vä­el­lä.

1980-lu­vul­la tul­ta­es­sa tan­go vaih­tui vaih­tui rok­kiin ja pop­piin. Ka­sa­ril­la ja ysä­ril­lä nuo­ruut­taan elä­neet ovat ot­ta­neet La­tik­sen uu­den tu­le­mi­sen rok­ki­paik­ka­na vas­taan ai­van äl­lis­tyt­tä­väl­lä in­nol­la. Kak­si syk­syn il­lois­ta on jo lop­puun­myy­ty­jä, ja ke­vät­puo­lel­le lu­pail­laan uu­sia ke­mu­ja.

Ih­mi­sel­le on tär­ke­ää kuu­lua jo­hon­kin. Suu­rin osa la­pu­a­lai­sis­ta 1960-1990-lu­vuil­la nuo­ruut­taan elä­neis­tä kuu­lui mo­neen yh­tei­söön: jal­ka­pal­lo­jouk­ku­ee­seen, par­ti­oon, seu­ra­kun­ta­nuo­riin, jää­kiek­ko­jouk­ku­ee­seen, pu­hal­li­nor­kes­te­riin, nuo­ri­so­kuo­roon, nais­voi­mis­te­li­joi­hin, ylei­sur­hei­li­joi­hin, 4H-ker­hoon... Näi­den li­säk­si lä­hes jo­kai­nen la­pu­a­lai­nen nuo­ri kuu­lui myös jo­ka­lau­an­tai­seen La­to­saa­ren sak­kiin.

La­tis on ol­lut tu­han­sil­le nuo­ril­le tär­keä yh­tei­nen, iden­ti­teet­tiä mää­rit­te­le­vä paik­ka ja ko­ke­mus. Moni löy­si en­sim­mäi­sen seu­rus­te­lu­kump­pa­nin tai jopa puo­li­son, hul­laan­tui lau­la­jis­ta ja bän­deis­tä, ko­kei­li tu­pak­kaa tai kal­jaa en­sim­mäis­tä ker­taa, op­pi pus­saa­maan ja tans­si­maan dis­koa ja hi­tai­ta. Vaik­ka ar­ke­na ol­tai­siin ol­tu ai­van eri po­ru­kois­sa, niin ”kaik­ki” oli­vat lau­an­tai­na La­tik­ses­sa. La­pu­a­lai­sil­le ja la­pu­a­lais­läh­töi­sil­le La­to­saa­ri on osa kol­lek­tii­vis­ta muis­tia, yh­teis­tä nuo­ruut­ta. Tär­keä su­ku­pol­vi­ko­ke­mus.

Tä­män kir­joit­ta­ja läh­ti La­to­saa­reen yleen­sä mo­nen tun­nin täl­läyk­sen jäl­keen. Sit­ten oli­kin hyvä hi­koil­la ka­ja­lit pos­kil­le la­van edes­sä Sie­lun Vel­jien tah­tiin. ”Ai­na kun La­tik­ses­ta ohi ajaa, rak­kaat muis­tot tul­vah­taa mie­leen”, to­te­aa yk­si muis­te­li­ja. Li­sää La­tis-muis­te­lu­ja tors­tain La­pu­an Sa­no­mien kes­ki­au­ke­a­mal­la. Lu­ke­kaa ja upot­kaa men­nee­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?