JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.2.2018 8.00

Yrittäjä, kiinnostaako kasvu?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ete­lä-Poh­jan­maan Kas­vu Open ha­kee ete­lä­poh­ja­lai­sia yri­tyk­siä spar­rat­ta­vak­si Kas­vu­po­lul­le. Kas­vu­pol­ku kor­vaa ai­em­min jär­jes­te­tyn Grow Up -kil­pai­lun. La­pu­al­ta ki­sas­sa on ai­em­min me­nes­ty­nyt Er­no Vuo­ren Ae­ro­way, joka ke­hit­tää oh­jel­mis­to­ja il­mai­lu­a­lan tie­to­hal­lin­toon. Kas­vu­pol­ku-ni­mel­lä spar­rau­soh­jel­ma jär­jes­te­tään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa.

Kas­vu­po­lul­le voi­vat ha­kea kaik­ki ete­lä­poh­ja­lai­set yri­tyk­set jot­ka kai­paa­vat pot­kua fir­man ke­hit­tä­mi­seen ja en­nen kaik­kea kas­vuun ja sen suun­taa­mi­seen, ku­ten ki­san ni­mes­tä­kin voi pää­tel­lä. Yri­tys voi ol­la pie­ni tai suu­ri, uu­si tai van­ha, toi­mi­a­lal­la­kaan ei ole vä­liä.

Tä­hän men­nes­sä jelp­piä tu­le­vai­suu­den suun­tiin Kas­vu Ope­nis­ta on saa­nut jo 1 300 yri­tys­tä koko maas­sa. Vuo­sit­tain ote­taan mu­kaan 450 kas­vu­y­ri­tys­tä. Jo­kai­sen yri­tyk­sen kas­vu­suun­tia läh­de­tään luo­taa­maan yrit­tä­jän läh­tö­koh­dis­ta ja ti­lan­tees­ta. Ta­voit­tee­na voi ol­la kas­vat­taa lii­ke­vaih­toa tai hen­ki­lös­tö­mää­rää, läh­teä kan­sain­vä­lis­ty­mään tai lan­see­ra­ta uu­sia tuot­tei­ta. Kas­vu­pol­ku tar­jo­aa alan asi­an­tun­ti­joi­ta neu­vo­maan ja opas­ta­maan näis­sä ta­voit­teis­sa.

Kas­vu­po­lul­le voi ha­kea tä­män kuun ajan. Raa­ti va­lit­see spar­rat­ta­vat yri­tyk­set, va­lin­tak­ri­tee­rei­nä ovat esi­mer­kik­si lii­kei­de­an skaa­lau­tu­vuus, erot­tu­vuus ja kyky vai­kut­taa mark­ki­naan­sa, kan­sain­vä­li­tys­mis­po­ten­ti­aa­li sekä tii­min us­kot­ta­vuus. Ki­san fi­naa­li on syk­syl­lä, sin­ne ete­nee kak­si kas­vu­ky­kyi­sin­tä yri­tys­tä koko maas­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?