JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
29.11.2023 9.00

Kova alku kantoi Virkiän komiaan kotivoittoon

Virkiän Juho Niemelä (keskellä) tuuletti ylivoimalla tekemäänsä maalia yhdessä Tommi Rintasalon ja Joshua Kossilan kanssa, kun Virkiä siirtyi avauserässä 3-0 johtoon pelikellon näyttäessä 7.38.

Virkiän Juho Niemelä (keskellä) tuuletti ylivoimalla tekemäänsä maalia yhdessä Tommi Rintasalon ja Joshua Kossilan kanssa, kun Virkiä siirtyi avauserässä 3-0 johtoon pelikellon näyttäessä 7.38.

Pasi Suokko

Kah­des­sa edel­li­ses­sä ot­te­lus­saan kah­den ja kol­men maa­lin ta­kaa vie­ras­voit­toon nous­sut Vir­kiä tuli pyör­re­myrs­kyn lail­la avau­se­rään ja kaa­toi sar­ja­kol­mo­nen Sa­von­lin­nan Pal­lo­ker­hon maa­lein 7-4 (5-0, 1-2, 1-2) per­jan­tai-il­ta­na La­pu­an Ener­gia Aree­nal­la pe­la­tus­sa mies­ten jää­kie­kon Suo­mi-sar­jan ot­te­lus­sa.

Vir­ki­än val­men­ta­ja Joo­nas Iso­luo­ma my­häi­li tak­tii­kan men­neen nap­piin, sil­lä en­sim­mäi­sen erän jäl­keen tau­lul­la ko­mei­li­vat lu­ke­mat 5-0.

– Näin hy­vää erää em­me ole täs­sä sar­jas­sa kos­kaan en­nen pe­lan­neet var­sin­kaan tu­lok­sen kaut­ta.

Vir­kiä ot­ti heti oh­jat kä­siin­sä niin hy­väl­lä ja­lal­la ja te­hok­kaal­la vii­meis­te­lyl­lä, et­tei SaP­Ko saa­nut pe­lis­tä kiin­ni edes vaih­det­tu­aan maa­li­vah­din 3-0 ti­lan­tees­sa.

– Yl­lä­tyin, kun vas­tus­ta­ja pe­la­si eri tak­tii­kal­la kuin ko­to­naan, mut­ta se­kään ei mei­dän pe­laa­jiem­me ko­vaa vi­ret­tä hai­tan­nut.

Iso­luo­ma ke­hai­si en­sim­mäi­sen erän ol­leen hie­no suo­ri­tus koko jouk­ku­eel­ta, joka hyö­dyn­si näyt­tä­väs­ti myös erän ai­no­an yli­voi­ma­ti­lan­teen­sa.

Vir­kiä kat­kai­si SaP­Ko:n vii­den ot­te­lun voit­to­put­ken ja pi­den­si oman voit­to­put­ken­sa juu­ri­kin vii­den ot­te­lun mit­tai­sek­si.

La­pu­a­lais­ten voit­to­put­ki oli­si kuu­den ot­te­lun mit­tai­nen, el­lei liit­to oli­si mi­tä­töi­nyt ja mää­rän­nyt uu­del­leen pe­lat­ta­vak­si MuIK-Vir­kiä -pe­liä, mis­sä Vir­ki­än pe­laa­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti ot­te­lun lo­pus­sa.

AVAUS­MAA­LI syn­tyi ajas­sa 3.39, kun Vir­ki­än puo­lus­ta­ja­pa­ri Da­niil Ha­mu­nen ja Ee­tu Heik­ki­nen alus­ti liuk­kaan Joel Sun­din laa­duk­kaa­seen vii­meis­te­lyyn. Ko­ti­jouk­ku­een toi­nen maa­li oli puo­lus­ta­ja Lau­ri Lat­va­lan kä­si­a­laa, mi­hin puo­les­taan hyök­kää­jät Jere Au­tio ja Joo­nas Han­tu­la te­ki­vät esi­työn.

Vir­ki­än 3-0 maa­li oli vah­va työ­näy­te al­ku­kau­des­ta tök­ki­nees­tä yli­voi­ma­pe­lis­tä, kun Juho Nie­me­lä pää­si va­paas­ti maa­lin edes­tä te­ke­mään lu­ke­mik­si 3-0.

Isän­tien nel­jäs maa­li oli hyvä näyt­tö ken­tän kes­ki­kais­tan hal­lin­nas­ta, kun ai­van vas­tus­ta­jan maa­lin suul­le liu­ku­nut Alek­si Sar­ka­ran­ta pis­ti kie­kon tol­pan kaut­ta verk­koon.

Vir­ki­än vii­des maa­li tar­jo­si kat­so­jil­le herk­kua ajas­sa 15.48, kun Sund oh­ja­si ai­van maa­lin ta­ka­kul­mal­ta Tuo­mas Au­ti­on mil­lin­tar­kan syö­tön ohi höl­mis­ty­neen ves­ka­rin.

– Pal­jon oli täs­sä eräs­sä on­nis­tu­jia, ja Joel (Sund) näyt­ti osaa­mis­taan ja pe­la­si ker­ta kaik­ki­aan hie­nos­ti, ke­hui Iso­luo­ma.

JOH­TO­A­SE­MAS­SA pe­laa­mi­nen osoit­tau­tui Vir­ki­äl­le ih­meen vai­ke­ak­si, ei­kä se­kään tun­tu­nut yh­tään hel­pot­ta­van, vaik­ka kap­tee­ni Jos­hua Kos­si­la teki toi­sen erän alus­sa ti­lan­teek­si 6-0.

SaP­Ko sai siir­re­tyn ran­gais­tuk­sen tur­vin ku­pa­ri­sen­sa rik­ki toi­sen erän puo­li­vä­lis­sä ja ka­ven­si ai­van erän vii­me se­kun­neil­la ti­lan­teek­si 6-2.

– Toi­nen erä oli meil­tä to­del­la heik­ko, mikä nä­kyi myös ty­pe­ri­nä jää­hyi­nä. Kun ali­voi­ma oli kum­min­kin hy­vää, vas­tus­ta­ja ei pääs­syt lä­hem­mäk­si, sum­ma­si Iso­luo­ma.

Vie­ras­jouk­kue pis­ti kaik­ki pe­liin kol­man­nen erän alus­sa ja sai pari maa­lia ai­kai­sek­si, jol­loin Vir­kiä joh­ti ot­te­lua enää 6-4.

– Suun­nit­te­lin sii­nä vai­hees­sa ai­ka­li­sän ot­ta­mis­ta, mut­ta en ot­ta­nut, kos­ka pe­laa­jien ke­hon kie­li näyt­ti ihan muu­ta, pal­jas­ti Iso­luo­ma.

Kol­man­nen erän vii­mei­nen kymp­pi oli­kin Vir­ki­än ja sen luot­to­ves­ka­ri Juho Ni­kun näy­tös­tä ja hui­pen­tui Jan­ne Rii­hi­mä­en vii­me mi­nuu­til­la te­ke­mään yli­voi­ma­maa­liin. Se mer­kit­si Vir­ki­än voit­ta­neen SaP­Ko:n 7-4.

Vir­ki­äl­lä on kova halu jat­kaa voit­to­put­ke­aan, kun se mat­kaa sun­nun­tai­na sar­ja­jum­bo Lii­kun­nan Rie­mun vie­raak­si Jy­väs­ky­lään.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?