JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
26.10.2022 13.45

Paperisen lehden mukana omaan kuplaan

Leena Vienonen on vannoutunut paperisen lehden lukija.

Leena Vienonen on vannoutunut paperisen lehden lukija.

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Lee­na Vie­no­nen suo­sii La­pu­an Sa­no­mien pa­pe­ri­ver­si­o­ta.

– Pa­pe­ri­ver­sio, oli sit­ten ky­sees­sä sa­no­ma­leh­ti, viik­ko­leh­ti, kir­ja tai mai­nos ja mel­kein jopa raha, kom­men­toi La­pu­an Sa­no­mien lu­ki­ja Lee­na Vie­no­nen.

Ny­ky­päi­vä­nä leh­tien lu­ke­mi­nen ta­pah­tuu en­tis­tä enem­män säh­köi­sis­sä lait­teis­sa, mut­ta pe­rin­tei­sen pa­pe­ri­sen leh­den lu­ke­mi­nen on suu­rim­mas­sa osas­sa jul­kai­su­ja edel­leen mah­dol­lis­ta. Vie­no­nen on van­nou­tu­nut La­pu­an Sa­no­mien print­ti­leh­den lu­ki­ja. Hän on en­ti­nen la­pu­a­lai­nen, mut­ta on asu­nut jo pit­kään Tu­rus­sa. Hän odot­taa pos­tia ko­ti­seu­dul­ta kui­ten­kin joka viik­ko. La­pu­al­la asuu edel­leen hä­nen lä­hei­si­ään, muun mu­as­sa äi­ti ja si­sar, jo­ten on mu­ka­vaa py­syä hie­man kär­ryil­lä paik­ka­kun­nan asi­ois­ta ja ta­pah­tu­mis­ta.

– Myös poi­ka­ni muut­ti La­pu­al­le hil­jat­tain.

Mik­si print­ti­leh­ti on si­nul­le tär­keä?

– Ha­lu­an lu­kea pa­pe­ris­ta leh­teä, kos­ka tun­tuu, et­tä se ir­rot­taa ar­jes­ta pa­rem­min kuin jo­kin säh­köi­nen tapa lu­kea. Tun­tuu myös sil­tä, et­tä kun oi­kein se­laa van­ha­nai­kai­sel­la ta­val­la leh­teä keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä, niin jää asi­at­kin mie­leen pa­rem­min. Ei­kä ny­ky­leh­dis­sä ole juu­ri­kaan ir­to­a­vaa mus­tet­ta!

Toki Vie­no­nen­kin käyt­tää säh­köi­siä lait­tei­ta.

– Pu­he­li­mel­la tu­lee teh­tyä ajan­ku­luk­si juu­ri sel­lais­ta pää­mää­rä­tön­tä se­lai­lua, esi­mer­kik­si so­mes­sa ja vä­lil­lä tun­tuu, et­tä kaik­ki mitä siel­tä tu­lee sil­miin, me­nee mie­les­tä sa­man tien­pois. Se on lä­hin­nä sel­lais­ta ajan tap­poa, vä­hän pin­nal­lis­ta. Jat­kos­sa­kin ai­on suo­sia pa­pe­ris­ta leh­teä, sii­nä saa tun­teen kes­kit­ty­mi­ses­tä ihan eri ta­val­la, Vie­no­nen lu­paa.

Tämä jut­tu oli il­mai­nen näy­te La­pu­an Sa­no­mien si­säl­lös­tä. Li­sää mie­len­kiin­tois­ta lu­et­ta­vaa jopa vain 6,90 eu­rol­la kuu­kau­des­sa! Ti­laa tääl­tä: www.la­pu­an­sa­no­mat.fi/ti­laa