JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
20.2.2024 8.00

Saapas-ryhmä jalkautuu talviloman alkaessa

La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kou­lut­ta­ma kym­me­nen hen­gen Saa­pas-ryh­mä jal­kau­tuu en­sim­mäis­tä ker­taa La­pu­an ka­duil­le ja ku­jil­le kou­lu­lais­ten tal­vi­lo­man al­ka­es­sa yli­huo­me­nil­ta­na.

– Saap­paan va­paa­eh­toi­set tun­nis­taa mus­tis­ta tur­va­lii­veis­tä, jois­sa on edes­sä teks­ti La­pu­an Saa­pas ja ta­ka­na Pal­ve­luo­pe­raa­tio Saa­pas. Lii­veis­sä on myös iso orans­sin­vä­ri­sen saap­paan kuva, ker­to­vat nuo­ri­so­työn­te­ki­jät San­na Meh­tä­lä ja Tee­mu Kent­ta tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­ta.

Hei­dän joh­dol­laan va­paa­eh­toi­sia ai­kui­sia on kou­lu­tet­tu jou­lu­kuus­ta al­ka­en ja jal­kau­tu­mi­nen 23.2. on osa kou­lu­tus­ta. Ryh­män var­si­nai­nen täh­täys­pis­te on kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu.

– Ha­lu­am­me ker­toa kai­kil­le, et­tä olem­me jal­kau­tu­mas­sa ka­duil­le. Tar­koi­tus ei ole ky­tä­tä nuo­ria, vaan huo­leh­tia heis­tä ja ky­sel­lä kuu­lu­mi­sia ja kat­soa, et­tä kai­kil­la on hy­vin asi­at. Liik­keel­le läh­de­tään pie­nis­sä ryh­mis­sä, ker­too Tee­mu Kent­ta.

Sy­säyk­se­nä Saa­pas-toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­sel­le on ol­lut huo­li La­pu­an nuo­ris­ta.

– Olem­me kii­tol­li­sia, et­tä jouk­ko va­paa­eh­toi­sia on ko­ke­nut tä­män työn tär­ke­ä­nä ja on il­moit­tau­tu­nut mu­kaan. Heil­lä kai­kil­la on huo­li nuo­ris­ta ja halu aut­taa. Mo­nil­la heil­lä on vah­vaa osaa­mis­ta myös si­vii­li­am­ma­tin puo­lel­ta, iloit­see San­na Meh­tä­lä ja toi­vot­taa myös uu­det va­paa­eh­toi­set ter­ve­tul­leek­si Saap­paan toi­min­taan. Kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään ha­luk­kail­le.

– Voit tul­la kat­so­maan, mitä tämä toi­min­ta on, en­nen kuin il­moit­tau­dut mu­kaan kou­lu­tuk­seen, roh­kai­see San­na Meh­tä­lä.

Yk­si va­paa­eh­toi­sis­ta on Sep­po Ha­ko­la, joka il­moit­tau­tui mu­kaan em­pi­mät­tä.

– Il­moit­tau­duin vä­lit­tö­mäs­ti, sil­lä ha­lu­an omal­ta osal­ta­ni teh­dä par­haa­ni, et­tä nuo­ret voi­vat ko­kea, et­tä ai­kui­set vä­lit­tä­vät heis­tä. Olen to­del­la huo­lis­sa­ni nuo­ris­ta ja olen näh­nyt, mi­ten pal­jon on pa­hoin­voin­tia. Nyt on kor­kein ai­ka teh­dä jo­tain, sa­noo Sep­po Ha­ko­la.

Saa­pas-toi­min­nan mah­dol­lis­ta­ja­na on kir­kon vuo­sit­tai­nen Yh­teis­vas­tuu­ke­räys, jon­ka koh­tee­na ovat jo kol­mat­ta vuot­ta nuo­ret. Ke­rä­tyis­tä va­rois­ta osa jää La­pu­al­le ja niil­lä ra­hoil­la on muun mu­as­sa os­tet­tu lii­ve­jä ja jär­jes­tet­ty kou­lu­tus­ta.

– Osal­lis­tu­mal­la Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen voit ol­la ede­saut­ta­mas­sa oman paik­ka­kun­nan nuor­ten hy­vin­voin­tia, muis­tut­ta­vat nuo­ri­so­työn­te­ki­jät.

Min­na Yli­mä­ki-Hem­min­ki

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?